Skip to main content

ТЕКСТ 16

Sloka 16

Текст

Verš

ква вартате с лалан
маджджанта вйасанраве
й мм уддхарате прадж
дӣпайантӣ паде паде
kva vartate sā lalanā
majjantaṁ vyasanārṇave
yā mām uddharate prajñāṁ
dīpayantī pade pade

Пословный перевод

Synonyma

ква — где; вартате — сейчас находится; с — она; лалан — женщина; маджджантам — когда тону; вйасана-араве — в океане опасностей; й — которая; мм — меня; уддхарате — спасает; праджм — хороший разум; дӣпайантӣ — освещая; паде паде — на каждом шагу.

kva — kde; vartate — nyní pobývá; — ona; lalanā — žena; majjantam — když se topím; vyasana-arṇave — v oceánu nebezpečí; — která; mām — mě; uddharate — zachrání; prajñām — dobrá inteligence; dīpayantī — dává osvícení; pade pade — na každém kroku.

Перевод

Překlad

Скажите же, где та прекрасная женщина, которая всякий раз спасает меня, когда я тону в океане опасностей. Следя за каждым моим шагом и давая мне разумные советы, она много раз уберегала меня от беды.

Řekněte mi prosím, kde je ta krásná žena, která mě vždy zachrání, když se topím v oceánu nebezpečí. Na každém kroku mi dává dobrou inteligenci, a tím mě neustále zachraňuje.

Комментарий

Význam

Между хорошей женой и ясным разумом нет никакой разницы. Человек, обладающий ясным разумом, способен все тщательно обдумать и избежать многих опасностей. Как сказано в «Шримад-Бхагаватам» (10.14.58), в материальном мире опасности подстерегают нас на каждом шагу: пада пада йад випад на тешм. В сущности, материальный мир не место для разумного человека или преданного, поскольку он полон опасностей. Настоящий дом преданного — это Вайкунтха, где нет опасностей и тревог. Ясным разумом обладает тот, кто старается развить в себе сознание Кришны. В «Чайтанья-чаритамрите» сказано: кша йе бхадже се баа чатура. По-настоящему разумным можно назвать только того человека, который обладает сознанием Кришны.

Není rozdíl mezi dobrou manželkou a dobrou inteligencí. Člověk, který má dobrou inteligenci, se díky jasnému uvažování dokáže dostat z mnoha nebezpečných situací. V hmotném světě číhá nebezpečí na každém kroku. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.58) je řečeno: padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām. Tento hmotný svět není vhodné místo pro inteligentní osoby, oddané, protože nebezpečí tu číhá na každém kroku. Skutečným domovem oddaného je Vaikuṇṭha, kde úzkost ani nebezpečí neexistují. Dobrá inteligence znamená vyvinout vědomí Kṛṣṇy. V Caitanya-caritāmṛtě je řečeno: kṛṣṇa ye bhaje se baḍa catura. Kdo nemá vědomí Kṛṣṇy, nemůže být označen za inteligentního.

В этом стихе рассказывается о том, как царь Пуранджана искал свою верную жену, которая много раз помогала ему найти выход из опасных ситуаций, постоянно возникающих в материальном мире. Как уже было сказано, настоящая жена — это дхарма- патни. Иными словами, женщину, состоящую с мужчиной в религиозном браке, называют дхарма-патни; это означает, что она взята в жены с соблюдением законов религии. Дети, родившиеся у дхарма-патни, то есть женщины, вступившей в брак, освященный религией, наследуют имущество отца, тогда как дети, рожденные женщиной, не состоящей в религиозном браке, лишены права наследования. Дхарма-патни также называют целомудренную жену. Жену считают целомудренной, если до брака у нее не было никаких контактов с мужчинами. Женщине, которая в юности свободно общалась с разными мужчинами, очень трудно оставаться целомудренной. Как правило, ей это не удается. Если масло поднести к огню, оно растает. Женщина подобна огню, а мужчина — маслу. Но, если у мужчины целомудренная жена, с которой его связывают священные узы брака, она может оказать ему неоценимую помощь, когда он окажется в опасной ситуации. По сути дела, такая жена может стать для него источником разума. Когда у мужчины хорошая жена, вся семья занимается преданным служением Господу, а их дом становится настоящим грихастха-ашрамом, жилищем домохозяев, посвятивших свою жизнь духовному развитию.

Zde vidíme, že král Purañjana hledal svoji dobrou manželku, která mu vždy pomáhala v nebezpečných situacích, jež v hmotném světě neustále vznikají. Jak již bylo vysvětleno, skutečná manželka je dharma-patnī. Znamená to, že byla přijata v řádném svatebním obřadu, a je tedy manželkou podle náboženských zásad. Děti, které se narodí dharma-patnī, dědí otcův majetek, zatímco děti narozené ženě, která není řádně vdaná, nemají na otcův majetek nárok. Slovo dharma-patnī také označuje počestnou ženu. Počestná žena je ta, která neměla před svatbou žádný styk s muži. Jakmile se žena může v mládí volně stýkat s různými muži, těžko zůstane počestná. Většinou to není možné. Máslo, které přiblížíme k ohni, se rozteče. Žena je jako oheň a muž je jako máslo. Má-li však muž počestnou manželku, kterou přijal v náboženském svatebním obřadu, tato žena mu může pomoci z mnoha nebezpečných situací, které mu v životě hrozí. Taková manželka se pak může stát zdrojem veškeré dobré inteligence. Díky dobré manželce a rodinnému životu v oddané službě Pánu se z domova stává skutečný gṛhastha-āśram neboli domácnost zasvěcená duchovnímu rozvoji.