Skip to main content

ТЕКСТ 13

Sloka 13

Текст

Verš

татха̄паре ча сарватра
са̄рам а̄дадате будха̄х̣
тато ’нйе ча йатха̄-ка̄мам̇
дудухух̣ пр̣тху-бха̄вита̄м
tathāpare ca sarvatra
sāram ādadate budhāḥ
tato ’nye ca yathā-kāmaṁ
duduhuḥ pṛthu-bhāvitām

Пословный перевод

Synonyma

татха̄ — так; апаре — остальные; ча — также; сарватра — повсюду; са̄рам — квинтэссенцию; а̄дадате — взяли; будха̄х̣ — разумные люди; татах̣ — затем; анйе — другие; ча — и; йатха̄-ка̄мам — сколько угодно; дудухух̣ — надоили; пр̣тху-бха̄вита̄м — из Земли, покорной Махарадже Притху.

tathā — tak; apare — jiní; ca — také; sarvatra — všude; sāram — esenci; ādadate — brali; budhāḥ — inteligentní lidé; tataḥ — poté; anye — jiní; ca — také; yathā-kāmam — dle přání; duduhuḥ — dojili; pṛthu-bhāvitām — planetu Zemi, které vládl Pṛthu Mahārāja.

Перевод

Překlad

Те, кто не уступал Махарадже Притху по разуму, тоже сумели воспользоваться дарами Земли. Поистине, каждый, кто последовал примеру царя Притху, получил от Земли все, что хотел.

I jiní, kteří byli stejně inteligentní jako král Pṛthu, si z planety Země vzali to podstatné. Každý využil příležitosti kráčet ve stopách krále Pṛthua a získat vše, co si od planety Země přál.

Комментарий

Význam

Землю иногда называют васундхара̄. Васу значит «богатство», а дхара̄ — «несущая». Все, что находится на поверхности и в недрах земли, создано для того, чтобы удовлетворять потребности человека, и все это можно извлечь из земли с помощью соответствующих методов. Согласно утверждению Земли, с которым согласился и на основании которого действовал царь Притху, любые ее дары, добытые из недр, взятые с поверхности или извлеченные из атмосферы, должны считаться собственностью Верховной Личности Бога и использоваться для удовлетворения Ягьи, Господа Вишну. Как только люди перестают совершать жертвоприношения, Земля прекращает приносить им свои дары — цветы, овощи и плоды, другие сельскохозяйственные продукты, травы, деревья и минералы. Согласно «Бхагавад-гите», практика жертвоприношений была введена на заре творения. Регулярно совершая жертвоприношения, справедливо распределяя богатства и ограничивая себя в чувственных наслаждениях, люди обретут мир и благоденствие. Как уже было сказано, в век Кали жители каждого города и деревни должны совершать санкиртана-ягью, устраивая фестивали, как это делают сейчас члены Международного общества сознания Кришны. Разумные люди должны собственным примером вдохновлять других на совершение санкиртана-ягьи. Это значит, что они должны жить в воздержании, отказавшись от недозволенных половых отношений, мясной пищи, азартных игр и употребления наркотиков и других одурманивающих средств. Если разумные люди, то есть брахманы, будут следовать этим предписаниям, современный мир, в котором царит хаос и анархия, несомненно, изменится к лучшему, и люди обретут долгожданное счастье и покой.

Planeta Země se také nazývá vasundharā. Slovo vasu znamená “bohatství” a dharā znamená “ten, kdo drží”. Všichni tvorové, kteří žijí v Zemi, plní potřeby lidí a správnými prostředky lze všechny tyto živé bytosti ze Země vyjmout. Jak planeta Země navrhla a král Pṛthu přijal a zavedl, vše, co je vzato ze Země — ať už z dolů, povrchu či ovzduší — je třeba vždy považovat za majetek Nejvyšší Osobnosti Božství a používat pro Yajñu, Pána Viṣṇua. Jakmile je provádění yajñi zastaveno, Země všechno své bohatství — zeleninu, stromy, rostliny, ovoce, květiny, další zemědělské produkty a nerosty — uschová. Bhagavad-gītā potvrzuje, že vykonávání yajñi bylo zavedeno hned na počátku stvoření. Pravidelné provádění yajñi, rovnoměrné rozdělování bohatství a omezení smyslového požitku zajistí mír a blahobyt na celém světě. Již bylo uvedeno, že v současném věku Kali se má v každém městě a vesnici zavést jednoduché provádění saṅkīrtana-yajñi — pořádání festivalů po vzoru Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy. Inteligentní lidé by měli podpořit vykonávání saṅkīrtana-yajñi svým osobním chováním — vzdát se nedovoleného sexu, pojídání masa, hazardování a požívání omamných látek. Budou-li brāhmaṇové neboli inteligentní členové společnosti dodržovat daná pravidla a usměrnění, celá tvář současného světa, který je nyní v tak chaotické situaci, se nepochybně změní a lidé budou žít šťastně a v blahobytu.