Skip to main content

ТЕКСТ 36

Sloka 36

Текст

Verš

нӯна джанаир ӣхитам ӣварм
асмад-видхаис тад-гуа-сарга-мйай
на джйате мохита-читта-вартмабхис
тебхйо намо вӣра-йаас-каребхйа
nūnaṁ janair īhitam īśvarāṇām
asmad-vidhais tad-guṇa-sarga-māyayā
na jñāyate mohita-citta-vartmabhis
tebhyo namo vīra-yaśas-karebhyaḥ

Пословный перевод

Synonyma

нӯнам — несомненно; джанаи — обыкновенным людям; ӣхитам — деяния; ӣварм — повелителей; асмат-видхаи — как я; тат — Личности Бога; гуагун материальной природы; сарга — являющиеся причиной творения; мйай — Твоей энергией; на — никогда не; джйате — понятны; мохита — находящиеся в замешательстве; читта — чьи умы; вартмабхи — путем; тебхйа — им; нама — поклоны; вӣра-йаа-каребхйа — кто покрывает себя неувядаемой славой.

nūnam — jistě; janaiḥ — obyčejnými lidmi; īhitam — činnosti; īśvarāṇām — vládců; asmat-vidhaiḥ — jako jsem já; tat — Osobnosti Božství; guṇa — kvalit hmotné přírody; sarga — která uskutečňuje stvoření; māyayā — Tvou energií; na — nikdy; jñāyate — jsou pochopené; mohita — zmatené; citta — jejichž mysli; vartmabhiḥ — cesta; tebhyaḥ — jim; namaḥ — poklony; vīra-yaśaḥ-karebhyaḥ — kdo přináší slávu samotným hrdinům.

Перевод

Překlad

О мой Господь, я тоже творение одной из Твоих энергий, состоящей из трех гун материальной природы. Поэтому Твои действия приводят меня в замешательство. Если даже поступки Твоих преданных непостижимы, то что можно сказать о Твоих играх? Вот почему все происходящее в мироздании кажется нам противоречивым и чудесным.

Můj milý Pane, jsem rovněž výtvorem jedné z Tvých energií, složené ze tří kvalit hmotné přírody, a jsem proto Tvými činnostmi zmatená. Pochopit nelze ani činnosti Tvých oddaných, a co potom říci o Tvých zábavách? Vše nám tedy připadá protikladné a úžasné.

Комментарий

Význam

Деяния Верховного Господа в Его разнообразных воплощениях всегда необычайны и чудесны. Ничтожному человеческому разуму не под силу разгадать намерения Господа и Его цели. Поэтому Шрила Джива Госвами говорит, что мы должны признать непостижимость деяний Верховной Личности Бога, ибо им нельзя найти никакого объяснения. На Голоке Вриндаване Господь вечно пребывает в облике Кришны, Верховной Личности Бога. Но вместе с тем Он распространяет Себя в бесчисленное количество форм, таких, как Господь Рама, Господь Нрисимха, Господь Вараха и все остальные воплощения, исходящие непосредственно от Санкаршаны. Санкаршана — это экспансия Баладевы, который является первой экспансией Кришны. Поэтому все эти воплощения называют кала.

Činnosti Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána v Jeho různých podobách a inkarnacích, jsou vždy neobyčejné a úžasné. Nepatrná lidská bytost nedokáže odhadnout jejich záměry a cíle, a Śrīla Jīva Gosvāmī proto říká, že Pánovy činnosti nelze vysvětlit, dokud neuznáme, že jsou nepochopitelné. Pán věčně existuje jako Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, na Goloce Vṛndāvaně. Zároveň se také expanduje do nespočetně mnoha podob, počínaje Pánem Rāmou, Pánem Nṛsiṁhou, Pánem Varāhou a všemi inkarnacemi, které pocházejí přímo ze Saṅkarṣaṇa. Saṅkarṣaṇa je expanzí Baladeva, který je prvním projevem Kṛṣṇy. Všechny tyto inkarnace se proto označují slovem kalā.

Слово ӣварм относится ко всем воплощениям Личности Бога, что подтверждается в «Брахма-самхите» (5.39): рмди-мӯртишу кал-нийамена тишхан. В «Шримад-Бхагаватам» также сказано, что все воплощения Господа представляют собой частичные проявления (кал) Верховной Личности Бога. Но Кришна — это Сама изначальная Верховная Личность Бога. То, что слово ӣварм стоит во множественном числе, не подразумевает существование нескольких Богов. Бог только один. Он существует вечно, но проявляет Себя в бесчисленных формах и выступает в разных ролях. Обыкновенного человека это нередко приводит в замешательство, и он начинает находить в действиях Господа противоречия, которых на самом деле не существует. Все, что делает Господь, исполнено глубокого смысла.

Slovo īśvarāṇām se vztahuje na všechny Osobnosti Božství. V Brahma-saṁhitě (5.39) je řečeno: rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan. Śrīmad-Bhāgavatam potvrzuje, že všechny inkarnace jsou částečné expanze (kalā) Nejvyšší Osobnosti Božství. Kṛṣṇa je však původní Nejvyšší Osobnost Božství. Neměli bychom si myslet, že množné číslo slova īśvarāṇām vyjadřuje existenci mnoha Bohů. Skutečnost je taková, že Bůh je jeden, ale existuje věčně, expanduje se do nespočetně mnoha podob a jedná různými způsoby. Obyčejný člověk je z toho všeho někdy zmatený a pokládá činnosti Pána za protikladné, ale ve skutečnosti tomu tak není. Za všemi Pánovými činnostmi se skrývá velký plán.

Чтобы внести ясность в этот вопрос, иногда приводят такой пример. Как известно, Господь находится и в сердце вора, и в сердце домохозяина. Сверхдуша в сердце вора подсказывает ему: «Пойди укради что-нибудь из того дома», — и в то же время владельцу дома Господь говорит: «Прими меры предосторожности, чтобы оградить себя от воров и грабителей!» Эти наставления, которые Господь дает разным людям, могут показаться противоречивыми, однако не следует забывать, что Сверхдуша, Верховный Господь, всегда действует в соответствии с определенным замыслом, поэтому мы не должны искать в Его действиях противоречия. Лучше всего безоговорочно предаться Господу и, обретя Его покровительство, избавиться от всех тревог и страхов.

Pro naše pochopení se někdy uvádí příklad, že Pán je v srdci zloděje i hospodáře, ale v srdci zloděje Nadduše říká: “Běž a vyloupi tento dům,” zatímco hospodáři Pán říká: “Dej si pozor na zloděje.” Tyto různé pokyny různým osobám si zdánlivě odporují, ale měli bychom vědět, že Nadduše, Nejvyšší Osobnost Božství, má určitý plán, a proto bychom takové činnosti neměli považovat za rozporuplné. Nejlepší, co můžeme udělat, je odevzdat se celým srdcem Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, a žít pokojně pod Jeho ochranou.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к семнадцатой главе Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Махараджа Притху гневается на Землю».

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k sedmnácté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Mahārāja Pṛthu se hněvá na Zemi”.