Skip to main content

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Певцы прославляют царя Притху

Profesionální přednašeči chválí krále Pṛthua

ТЕКСТ 1:
Великий мудрец Майтрея продолжал: Исполненные смирения речи царя Притху источали нектар и доставили певцам огромное удовольствие. Поэтому они снова стали превозносить достоинства Махараджи Притху, повторяя то, что услышали от великих мудрецов.
Sloka 1:
Velký mudrc Maitreya pokračoval: Když král Pṛthu hovořil, jeho nektarová slova plná pokory přednašeče velice těšila. Poté na pokyn velkých mudrců znovu začali krále velmi uctivě chválit vznešenými modlitbami.
ТЕКСТ 2:
Певцы продолжали: Дорогой царь, ты — непосредственное воплощение Верховной Личности Бога, Господа Вишну, и по Его беспричинной милости ты пришел на землю, поэтому не в наших силах воспеть твои великие деяния. Хотя ты появился на свет из тела царя Вены, даже такие великие ораторы, как Господь Брахма и другие полубоги, не могут найти подходящие слова, чтобы описать твои удивительные подвиги.
Sloka 2:
Přednašeči pokračovali: Milý králi, jsi přímá inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána Viṣṇua, a Jeho bezpříčinnou milostí jsi sestoupil na tuto Zemi. Proto nedokážeme tvé vznešené činnosti náležitě oslavit. Přestože ses zjevil prostřednictvím těla krále Veny, ani velcí řečníci a vypravěči, jako je Pán Brahmā a další polobozi, nedokáží tvé slavné činnosti bezezbytku popsat.
ТЕКСТ 3:
Хотя мы не силах достойным образом воздать тебе хвалу, у нас есть трансцендентный вкус к воспеванию твоих подвигов. Поэтому мы будем прославлять тебя, следуя наставлениям великих мудрецов. Однако, что бы мы ни говорили, наши пустые слова всегда будут недостойны тебя. Дорогой царь, поскольку ты — не кто иной, как воплощение Верховной Личности Бога, все твои благородные деяния увенчаны вечной славой.
Sloka 3:
I když tě nedokážeme oslavit přiměřeným způsobem, přesto jsme získali pro oslavování tvých činností transcendentální chuť. Pokusíme se tě oslavovat podle pokynů autoritativních mudrců a učenců. Vše, co řekneme, bude ovšem stále nepřiměřené a zcela bezvýznamné. Milý králi, jelikož jsi přímou inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, všechny tvé činnosti jsou velké a chvályhodné.
ТЕКСТ 4:
Махараджа Притху — самый благочестивый и религиозный из людей. Поэтому он будет тщательно оберегать религию, и под его руководством люди будут соблюдать все заветы и заповеди священных писаний. Он будет защищать праведников и сурово наказывать безбожников и атеистов.
Sloka 4:
Tento král, Mahārāja Pṛthu, je nejlepší z těch, kdo se řídí náboženskými zásadami. Zaměstná proto každého v jejich naplňování a poskytne těmto zásadám veškerou ochranu. Bude také velkým pronásledovatelem bezbožných lidí.
ТЕКСТ 5:
Придет время, когда этот царь, оставаясь в своем теле, проявит себя воплощением различных полубогов и будет сам обеспечивать живые существа всем необходимым для счастья, в совершенстве исполняя обязанности этих полубогов. Заботясь о благополучии обитателей высших планет, он велит своим подданным совершать ведические жертвоприношения. В свой срок он также позаботится о жителях Земли, орошая поля обильными дождями.
Sloka 5:
Tento král časem sám dokáže udržovat ve svém vlastním těle všechny živé bytosti a zajistit jim příjemné podmínky tím, že se projeví jako různí polobozi určení pro různé vládnoucí úlohy. Postará se o vyšší planetární systémy, neboť povede obyvatelstvo k vykonávání védských obětí, a časem také o tuto planetu Zemi, pro niž zajistí přiměřené deště.
ТЕКСТ 6:
По могуществу царь Притху не будет уступать богу Солнца, и, подобно солнцу, которое одинаково щедро льет свой свет на каждого, Махараджа Притху будет одинаково милостив ко всем своим подданным. Подобно тому как солнце в течение восьми месяцев испаряет воду, а затем, в сезон дождей, щедро возвращает ее, этот царь будет взимать со своих подданных налоги, чтобы затем, когда в этом возникнет необходимость, вернуть собранные средства.
Sloka 6:
Bude stejně mocný jako bůh Slunce, a tak jako bůh Slunce dává sluneční světlo každému, i on bude rovnocenně rozdávat svou milost. Stejně jako bůh Slunce po osm měsíců vysouší vodu a během období dešťů ji v hojném množství opět vrací, král bude vybírat daně od občanů a vracet získané peníze v dobách nouze.
ТЕКСТ 7:
Царь Притху будет очень добр ко всем своим подданным. Даже если какой-нибудь несчастный переступит через голову царя, нарушив законы государства, царь по своей беспричинной милости все забудет и простит обидчика. Защитник всего живого на Земле, он будет так же терпелив, как сама Земля.
Sloka 7:
Tento král Pṛthu bude velice laskavý ke všem obyvatelům. I když budou chudáci svým narušováním pravidel a usměrnění dupat po jeho hlavě, bude to ze své bezpříčinné milosti přehlížet a odpouštět jim. Jakožto ochránce světa bude stejně tolerantní jako Země samotná.
ТЕКСТ 8:
Если наступит засуха и люди будут страдать от недостатка воды, этот царь, воплощение Верховной Личности Бога, пошлет на землю дожди, совсем как небесный царь Индра. Таким образом он без особого труда защитит своих подданных от засухи.
Sloka 8:
Když nebude pršet a obyvatelé budou kvůli nedostatku vody ve velkém nebezpečí, tento Nejvyšší Pán v těle krále bude dodávat déšť přesně jako nebeský král Indra. Velice snadno tak dokáže ochránit obyvatelstvo před suchem.
ТЕКСТ 9:
Ласковой улыбкой, озаряющей его прекрасный луноподобный лик, и взглядами, исполненными любви к своим подданным, Махараджа Притху наполнит покоем сердца людей.
Sloka 9:
Svými láskyplnými pohledy a krásnou tváří podobnou měsíci, ozdobenou neustálým úsměvem z velké lásky k obyvatelům, bude tento král, Pṛthu Mahārāja, obohacovat poklidný život všech.
ТЕКСТ 10:
Певцы продолжали: Никто не сможет проникнуть в смысл великих деяний царя. Его решения будут столь мудрыми, что никому не под силу будет понять, каким образом ему удается добиваться успеха во всех своих начинаниях. Никто не будет знать, какие богатства хранятся в его казне. Будучи средоточием безграничной славы и бесчисленных добродетелей, Махараджа Притху никогда не станет выставлять их напоказ, подобно владыке морей Варуне, скрывающему свои несметные сокровища в океанских пучинах.
Sloka 10:
Přednašeči pokračovali: Nikdo nedokáže pochopit politické zásady, jimiž se bude řídit. Jeho činnosti budou zároveň velice důvěrné a nikdo nebude chápat, jak může být ve všem tak úspěšný. Jeho pokladnice zůstane všem skrytá. Bude také zdrojem nekonečné slávy a dobrých vlastností a jeho postavení bude udržované a kryté stejným způsobem, jako je Varuṇa, polobůh vládnoucí mořím, ze všech stran obklopen vodou.
ТЕКСТ 11:
Махараджа Притху восстал из тела царя Вены, как огонь, извлеченный из дощечек арани. Поэтому царь Притху будет во всем подобен огню, и никакой враг не сможет подступиться к нему. Его врагам будет невыносимо сознавать, что, даже стоя подле него, они никогда не смогут коснуться его, как если бы он находился на недосягаемом расстоянии. Никому и никогда не удастся одолеть царя Притху.
Sloka 11:
Král Pṛthu se narodil z mrtvého těla krále Veny, tak jako oheň vzniká ze dřeva araṇi. Bude proto vždy jako oheň a jeho nepřátelé se k němu nebudou moci přiblížit. Bude pro ně skutečně nesnesitelný, neboť i když mu budou nablízku, nedokáží k němu přistoupit — jako kdyby byli stále velice daleko. Nikdo nedokáže překonat sílu krále Pṛthua.
ТЕКСТ 12:
Царю Притху будут известны не только все поступки его подданных, но и их помыслы, и при этом никто не будет знать, услугами каких осведомителей он пользуется. Однако, несмотря на свое всеведение, он будет оставаться безучастным, не обращая внимания ни на восхваления, ни на хулу в свой адрес. Он будет подобен воздуху, жизненной силе в теле, который находится как внутри организма, так и вне его и в то же время не принимает непосредственного участия в проходящих в организме процессах.
Sloka 12:
Král Pṛthu bude schopen vidět všechny vnitřní i vnější činnosti každého ze svých občanů. Přesto nikdo nebude znát jeho systém špionáže a on sám zůstane nestranný ke všemu oslavování či pomluvám. Bude jako životní vzduch, životní síla v těle, která se projevuje uvnitř i vně, ale je ke všemu dění neutrální.
ТЕКСТ 13:
Никогда не сходя со стези добродетели, он будет одинаково относиться к своим сыновьям и к сыновьям своего врага. Если сын врага невиновен, царь никогда не накажет его, но, если собственный сын царя совершит преступление, ему не удастся избежать расплаты.
Sloka 13:
Tento král vždy půjde cestou zbožnosti, a tak si zachová neutrální postoj ke svému synovi i k synovi svého nepřítele. Nepotrestá syna nepřítele, pokud si nezaslouží trest, ale okamžitě potrestá svého vlastního syna, pokud si to zaslouží.
ТЕКСТ 14:
Подобно тому как лучи, посылаемые на Землю богом Солнца, беспрепятственно достигают любой ее точки, вплоть до самых высоких широт, власть царя Притху распространится даже на районы Арктики и будет оставаться прочной и незыблемой вплоть до самой его смерти.
Sloka 14:
Stejně jako bůh Slunce nerušeně šíří své zářící paprsky až po oblast Arktidy, vliv krále Pṛthua pokryje všechna území až po polární kruh a po celou dobu jeho života nezeslábne.
ТЕКСТ 15:
Все подданные царя будут очень довольны его делами и решениями, поэтому люди с радостью признают его своим повелителем.
Sloka 15:
Tento král bude svými praktickými činnostmi těšit každého a všichni občané budou velice spokojeni. S velkým potěšením ho proto budou přijímat za svého vládce.
ТЕКСТ 16:
Царь будет непоколебим в своих решениях и никогда не отступит от истины. Являясь оплотом брахманической культуры, он всегда будет заботиться о старцах и мудрецах и оказывать покровительство всем предавшимся ему душам. С уважением относясь к каждому, царь будет неизменно милостив к невинным и обездоленным.
Sloka 16:
Král bude pevně odhodlaný a stojící vždy na straně pravdy. Bude velmi příznivě nakloněn bráhmanské kultuře, bude sloužit starým lidem a dávat útočiště všem odevzdaným duším. Bude projevovat úctu všem a poskytovat milost ubohým a nevinným.
ТЕКСТ 17:
Ко всем женщинам царь будет относиться с тем же уважением, с каким относился бы к собственной матери, а жену будет считать половиной своего тела. Он будет заботиться о своих подданных как любящий отец, и всегда считать себя смиренным слугой преданных, которые без устали проповедуют славу Господа.
Sloka 17:
Bude ctít všechny ženy jako vlastní matku a se svou manželkou bude jednat jako s druhou polovinou svého těla. Ke svým občanům se bude chovat jako laskavý otec a sebe samotného bude považovat za poslušného služebníka oddaných, kteří neustále káží o slávě Pána.
ТЕКСТ 18:
Царь будет так же дорожить жизнью других живых существ, как своей собственной, и всегда будет стараться угодить своим друзьям. Он будет постоянно общаться с освобожденными душами и железной рукой карать всех грешников и нечестивцев.
Sloka 18:
Všechny vtělené živé bytosti bude považovat za stejně drahé jako své vlastní já a zapřičiní neustále rostoucí radost svých přátel. Bude se důvěrně stýkat s osvobozenými osobami a bude trestající rukou pro všechny bezbožné.
ТЕКСТ 19:
This King is the master of the three worlds, and he is directly empowered by the Supreme Personality of Godhead. He is without change, and he is an incarnation of the Supreme known as a śaktyāveśa-avatāra. Being a liberated soul and completely learned, he sees all material varieties as meaningless because their basic principle is nescience.
Sloka 19:
Tento král je vládce tří světů, přímo zplnomocněný Nejvyšší Osobností Božství, a nepodléhá změnám. Je inkarnací Nejvyššího zvanou śaktyāveśa-avatāra. Jelikož je osvobozenou duší a vlastní dokonalé vzdělání, vidí, že veškerá hmotná rozmanitost nemá žádný smysl, neboť se zakládá na nevědomosti.
ТЕКСТ 20:
У царя, необычайно могущественного и отважного, не будет соперников. На своей победоносной колеснице он, вооруженный могучим луком, объедет всю Землю, словно Солнце, которое вращается по своей орбите с юга на север.
Sloka 20:
Tento jedinečně mocný a hrdinský král nebude mít soupeře. Bude cestovat kolem světa na svém vítězném voze se svým nepřemožitelným lukem v ruce a podobat se Slunci, které obíhá po své dráze na jižní straně.
ТЕКСТ 21:
Когда Махараджа Притху будет объезжать свои владения, все вассальные цари, а также полубоги преподнесут ему многочисленные дары. Их жены, почитая его первым царем, держащим в руках символы власти — палицу и диск, станут воспевать подвиги Махараджи Притху, ибо слава его будет такой же громкой, как слава Верховной Личности Бога.
Sloka 21:
Když bude cestovat po celém světě, další králové společně s polobohy mu budou nabízet různé dary. Jejich královny ho rovněž budou považovat za původního krále, který drží v rukách symboly kyje a disku, a budou opěvovat jeho slávu, neboť bude stejně vážený jako Nejvyšší Osobnost Božství.
ТЕКСТ 22:
Этот необыкновенный царь, защитник своих подданных, ничем не уступает полубогам Праджапати. Чтобы обеспечить жителей своего государства пищей, он будет доить Землю, которая подобна корове. Более того, он разровняет поверхность Земли, разметав острыми концами своего лука все холмы и горы, подобно царю небес Индре, который крушит горы своими могучими молниями.
Sloka 22:
Tento král, ochránce obyvatel, je neobyčejný a vyrovná se Prajāpatiům (polobohům, kteří plodí potomstvo). Aby zajistil životní potřeby všech obyvatel, podojí Zemi v podobě krávy. A nejen to — špičatým koncem svého luku také zarovná povrch Země, přičemž rozbije všechny kopce, stejně jako nebeský král Indra rozbíjí hory svým mocným bleskem.
ТЕКСТ 23:
Когда лев, грозно подняв хвост, шествует по джунглям, все мелкие животные в страхе перед ним прячутся кто куда. Точно так же царь Притху будет объезжать свои владения, и звон тетивы его непобедимого лука, сделанного из козлиных и бычьих рогов, заставит разбойников и воров разбегаться в разные стороны.
Sloka 23:
Když se lev prochází po lese se zdviženým ocasem, všechna slabší zvířata se skryjí. Stejně tak když bude král Pṛthu cestovat po svém království a rozeznívat tětivu svého luku, který je vyrobený z rohů koz a býků a jemuž v bitvě nelze odolat, všichni démonští darebáci a zloději se poschovávají.
ТЕКСТ 24:
У истоков реки Сарасвати этот царь совершит сто жертвоприношений ашвамедха, но во время последней ягьи царь небес Индра украдет у него жертвенного коня.
Sloka 24:
U pramene řeky Sarasvatī tento král vykoná sto obětí zvaných aśvamedha a během poslední z nich mu nebeský král Indra ukradne obětního koně.
ТЕКСТ 25:
В дворцовом саду царь встретится с Санат-кумаром — одним из четырех Кумаров. Выразив великому мудрецу свое глубокое почтение и преданность, царь удостоится чести получить наставления, следуя которым человек может изведать трансцендентное блаженство.
Sloka 25:
Tento král Pṛthu se na zahradě svého paláce setká se Sanat-kumārou, jedním ze čtyř Kumārů. Bude ho s oddaností uctívat a poštěstí se mu získat pokyny, na základě kterých je možné prožívat transcendentální blaženost.
ТЕКСТ 26:
Когда слава о его подвигах разнесется по всему свету, царь Притху повсюду будет слышать, как люди рассказывают о нем и его необычайном могуществе.
Sloka 26:
Až se obyčejní lidé dozvědí o jeho rytířských činech, bude král Pṛthu neustále slýchat o sobě a svém neobyčejně mocném jednání.
ТЕКСТ 27:
Никто не посмеет ослушаться приказа Махараджи Притху. Завоевав всю землю, он избавит ее обитателей от тройственных страданий и прославится на весь мир. Слава его будет так велика, что его благородные деяния будут воспевать суры и асуры.
Sloka 27:
Pokyny Pṛthua Mahārāje nedokáže nikdo neuposlechnout. Poté, co dobude Zemi, zcela odstraní trojí utrpení obyvatel, a získá tak celosvětové uznání. Jeho velkodušné činnosti tedy budou nepochybně oslavovat surové i asurové.