Skip to main content

ТЕКСТ 16

Sloka 16

Текст

Verš

эва правартате сарга
стхити сайама эва ча
гуа-вйатикард рджан
мйай парамтмана
evaṁ pravartate sargaḥ
sthitiḥ saṁyama eva ca
guṇa-vyatikarād rājan
māyayā paramātmanaḥ

Пословный перевод

Synonyma

эвам — таким образом; правартате — происходит; сарга — творение; стхити — поддержание; сайама — уничтожение; эва — естественно; ча — и; гуа — с гунами; вйатикарт — из-за взаимодействия; рджан — о царь; мйай — иллюзорной энергией; парама- тмана — Верховной Личности Бога.

evam — takto; pravartate — nastává; sargaḥ — stvoření; sthitiḥ — udržování; saṁyamaḥ — zničení; eva — jistě; ca — a; guṇa — kvalit; vyatikarāt — vzájemným působením; rājan — ó králi; māyayā — iluzorní energií; parama-ātmanaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Перевод

Překlad

Ману продолжал: О царь Дхрува, все в материальном мире создается, существует в течение некоторого времени и затем разрушается под воздействием иллюзорной, материальной энергии Верховной Личности Бога и в результате взаимодействия трех гун материальной природы.

Manu pokračoval: Drahý králi Dhruvo, příčinou stvoření, udržování a zničení je iluzorní, hmotná energie Nejvyšší Osobnosti Božství a vzájemné působení tří kvalit hmotné přírody.

Комментарий

Význam

Сначала живое существо, созданное из пяти элементов материальной природы, появляется на свет. Затем три гуны природы, взаимодействуя между собой, поддерживают это создание. Как только ребенок появляется на свет, родители сразу же начинают заботиться о нем. Заботливое отношение к потомству заложено в природе не только человека, но и животных. Даже тигры, которые пожирают других животных, заботятся о своих детенышах. Итак, все в этом мире создается, поддерживается и разрушается благодаря взаимодействию трех гун материальной природы. Однако необходимо помнить, что за всеми этими процессами стоит Верховная Личность Бога. Это относится ко всему происходящему в материальном мире. Созидание является деятельностью раджо- гуны, гуны страсти, за сохранение отвечает саттва-гуна, гуна благости, а за уничтожение — тамо-гуна, гуна невежества. Нетрудно заметить, что те, кто находится под преимущественным влиянием гуны благости, живут в среднем дольше тех, на кого влияют гуны страсти и невежества. Иначе говоря, тот, кто находится под влиянием гуны благости, попадает на высшие планетные системы, где продолжительность жизни очень велика. Ӯрдхва гаччханти саттва- стх: великие риши (мудрецы) и санньяси, чья жизнь протекает в саттва-гуне, гуне материальной благости, возносятся на высшие планеты. Но те, кому удалось возвыситься даже над саттва-гуной и достичь уровня чистой благости, обретают вечную жизнь в духовном мире.

Nejprve dochází ke stvoření pomocí pěti základních prvků hmotné přírody a vzájemné působení kvalit hmotné přírody potom tento svět udržuje. Když se narodí dítě, rodiče se o ně ihned starají, a tento sklon pečovat o potomstvo a udržovat je existuje nejen v lidské, ale i ve zvířecí společnosti. Tygři sice požírají jiná zvířata, ale o svá mláďata se úzkostlivě starají. Vzájemné působení kvalit hmotné přírody nevyhnutelně vede ke tvoření, udržování a také ničení, ale zároveň je třeba vědět, že vše se děje pod dohledem Nejvyšší Osobnosti Božství. Stvoření je dílem kvality vášně (rajo-guṇy), udržování je dílem kvality dobra (sattva-guṇy) a zničení je dílem kvality nevědomosti (tamo-guṇy). Ti, kdo jsou v kvalitě dobra, žijí očividně déle než ti, kdo jsou pod vlivem tamo-guṇy nebo rajo-guṇy. Kdo dosáhne kvality dobra, dospěje na vyšší planetární systémy, kde je život velice dlouhý. Ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthāḥ — velcí ṛṣiové, mudrci a sannyāsīni, kteří se udržují v hmotné kvalitě dobra, sattva-guṇě, se dostanou na vyšší planety. Kdo však transcenduje všechny guṇy, je na úrovni čistého dobra a dosáhne věčného života v duchovním světě.