Skip to main content

ТЕКСТ 10

Sloka 10

Текст

Verš

нйа мрго хи сдхӯн
хшӣкенувартинм
йад тмна парг гхйа
паувад бхӯта-ваиасам
nāyaṁ mārgo hi sādhūnāṁ
hṛṣīkeśānuvartinām
yad ātmānaṁ parāg gṛhya
paśuvad bhūta-vaiśasam

Пословный перевод

Synonyma

на — никогда; айам — этот; мрга — путь; хи — определенно; сдхӯнм — честных личностей; хшӣкеа — Верховной Личности Бога; анувартинм — следующих по пути; йат — которого; тмнам — за свое «Я»; парк — тело; гхйа — принявший; пау-ват — как животные; бхӯта — живых существ; ваиасам — убивая.

na — nikdy; ayam — tato; mārgaḥ — cesta; hi — jistě; sādhūnām — čestných osob; hṛṣīkeśa — Nejvyšší Osobnosti Božství; anuvartinām — následují cestu; yat — která; ātmānam — vlastní já; parāk — tělo; gṛhya — považovat za; paśu-vat — jako zvířata; bhūta — živých bytostí; vaiśasam — zabíjení.

Перевод

Překlad

Человек не должен отождествлять себя с телом и, подобно животным, убивать тела других живых существ. В первую очередь этот запрет относится к святым людям, избравшим путь преданного служения Верховной Личности Бога.

Člověk nemá považovat tělo za vlastní já a zabíjet těla druhých, jako to dělají zvířata. Světci, kteří následují cestu oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství, to výslovně zakazují.

Комментарий

Význam

Особого внимания в этом стихе заслуживают слова сдхӯн хшӣкенувартинм. Сдху означает «святой человек», но кто заслуживает называться святым? Святой — это тот, кто служит Верховной Личности Бога. В «Нарада-панчаратре» сказано: хшӣкеа хшӣкеа-севана бхактир учйате — любовное служение Верховной Личности Бога своими чувствами называется бхакти, или преданным служением. Человек, полностью посвятивший себя служению Господу, никогда не пытается удовлетворять собственные чувства. Господь Ману напомнил Дхруве Махарадже о том, что чистому преданному Господа не пристало действовать, исходя из телесных представлений о жизни, как это делают животные. Животное смотрит на тело другого живого существа как на свою пищу, поэтому телесные представления о жизни заставляют одно животное нападать на другое. Человеку же, и тем более преданному Господа, нельзя вести себя подобным образом. Садху, чистый преданный Господа, не должен без необходимости убивать животных.

Velice důležitá jsou slova sādhūnāṁ hṛṣīkeśānuvartinām. Sādhu znamená “světec”. Ale kdo je to světec? Je to ten, kdo následuje cestu služby Hṛṣīkeśovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. Nārada-pañcarātra praví: hṛṣīkeṇa ḥṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate — zapojení smyslů do příznivé služby Nejvyšší Osobnosti Božství se nazývá bhakti, oddaná služba. Proč by tedy ten, kdo již slouží Pánu, měl uspokojovat své vlastní smysly? Pán Manu zde Dhruvovi Mahārājovi připomíná, že je čistým služebníkem Pána. Proč by se měl tedy chovat jako zvíře s tělesným pojetím života? Zvíře považuje tělo jiného zvířete za svou potravu a s tímto tělesným vědomím ho napadá. Člověk by takto neměl jednat, zvláště je-li oddaným Pána. Sādhu, svatý oddaný, nesmí bezdůvodně zabíjet zvířata.