Skip to main content

ТЕКСТ 34

Sloka 34

Текст

Verš

адхастн нара-локасйа
йватӣр йтандайа
крамаа саманукрамйа
пунар атрвраджеч чхучи
adhastān nara-lokasya
yāvatīr yātanādayaḥ
kramaśaḥ samanukramya
punar atrāvrajec chuciḥ

Пословный перевод

Synonyma

адхастт — снизу; нара-локасйа — человеческая форма жизни; йватӣ — сколько; йтан — наказания; дайа — и так далее; крамаа — в соответствующем порядке; саманукрамйа — пройдя через; пуна — снова; атра — сюда, на землю; враджет — он может вернуться; учи — чистый.

adhastāt — zdola; nara-lokasya — lidské zrození; yāvatīḥ — jako mnoho; yātanā — trestů; ādayaḥ — atd.; kramaśaḥ — v pravidelném pořadí; samanukramya — když prošel; punaḥ — znovu; atra — zde, na této Zemi; āvrajet — může se vrátit; śuciḥ — čistý.

Перевод

Překlad

После того как живое существо отстрадает в аду и пройдет через все низшие формы жизни, которые предшествуют человеческой, оно, искупив таким образом свои грехи, вновь рождается на земле, получая тело человека.

Když živá bytost projde všemi strastiplnými pekelnými podmínkami a v náležitém pořadí také nejnižšími podobami zvířecího života, které předcházejí lidskému zrození, je očištěna od všech hříchů a narodí se znovu jako člověk na této Zemi.

Комментарий

Význam

Преступника, отбывшего положенный срок в тюрьме, снова выпускают на свободу. Подобно этому, человека, который всю жизнь грешил и совершал преступления, сначала помещают в ад, а затем он, пройдя через адские формы существования в телах животных, то есть побывав кошкой, собакой, свиньей и т.д., в результате постепенной эволюции снова получает тело человека. В «Бхагавад-гите» сказано, что, если человек, занимающийся йогой, не сумеет достичь совершенства и по той или иной причине падет, не пройдя этот путь до конца, в следующей жизни ему в любом случае гарантировано тело человека. Там говорится, что неудачливый йог в следующей жизни рождается в очень богатой или очень благочестивой семье. Под «богатой семьей» в данном случае подразумевается семья коммерсанта или купца, поскольку люди, которые занимаются торговлей и предпринимательством, как правило, очень богаты. Итак, тот, кто шел по пути самоосознания, стремясь постичь Высшую Абсолютную Истину, но не сумел достичь цели, в следующий раз рождается в семье богатых коммерсантов или благочестивых брахманов, но в любом случае он обязательно рождается человеком. Это означает, что тот, кто не хочет попасть в ад Тамисра, Андха-тамисра или любой другой из адов, должен обратиться к сознанию Кришны, бхакти-йоге, которая является самой совершенной йогой, ибо, даже если в этой жизни человек не сможет обрести сознание Кришны, по крайней мере в следующей жизни он получит тело человека и не попадет в ад. Практика сознания Кришны дает живому существу возможность вести чистый образ жизни и избежать деградации, приводящей к рождению в адских условиях — в теле свиньи или собаки.

Stejně jako je vězeň, který prošel těžkým vězeňským životem, znovu propuštěn, tak i ten, kdo se neustále věnoval bezbožným a hanebným činnostem, je umístěn do pekelných podmínek. Když protrpí různé pekelné životy v podobách nižších zvířat, jako jsou kočky, psi a prasata, postupnou evolucí znovu dospěje do těla lidské bytosti. V Bhagavad-gītě je řečeno, že i když člověk, který vykonává yogu, nedosáhne dokonalosti a z nějakého důvodu poklesne, v příštím životě má zaručené lidské tělo. Uvádí se, že taková osoba dostává v příštím životě možnost narodit se ve velmi bohaté nebo velice zbožné rodině. “Bohatou rodinou” se rozumí rodina velkých obchodníků, protože kupci a obchodníci jsou obvykle velice bohatí. Lidé, kteří usilovali o dosažení seberealizace neboli spojení s Nejvyšší Absolutní Pravdou, ale neuspěli, se mohou narodit buď v takovéto bohaté rodině, nebo v rodině zbožných brāhmaṇů. V každém případě však mají zaručené, že se v příštím životě narodí v lidské společnosti. Závěr zní, že pokud někdo nechce do pekla, jako je Tāmisra nebo Andha-tāmisra, musí přijmout proces vědomí Kṛṣṇy. Je to prvotřídní jógová metoda, neboť i když se člověku nepodaří dosáhnout úplného vědomí Kṛṣṇy v tomto životě, má alespoň zaručené příští zrození v lidské rodině. Nemůže se dostat do žádných pekelných podmínek. Vědomí Kṛṣṇy představuje ten nejčistší život a chrání všechny lidské bytosti před poklesnutím do pekla, aby se nemusely narodit v rodině psů nebo prasat.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к тридцатой главе Третьей песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Описание пагубных последствий кармической деятельности».

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k třicáté kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Kapilovy popisy nepříznivých plodonosných činností”.