Skip to main content

ТЕКСТ 1

Sloka 1

Текст

Verš

рӣ-бхагавн увча
атха те самправакшйми
таттвн лакшаа птхак
йад видитв вимучйета
пуруша прктаир гуаи
śrī-bhagavān uvāca
atha te sampravakṣyāmi
tattvānāṁ lakṣaṇaṁ pṛthak
yad viditvā vimucyeta
puruṣaḥ prākṛtair guṇaiḥ

Пословный перевод

Synonyma

рӣ-бхагавн увча — Господь, Личность Бога, сказал; атха — сейчас; те — тебе; самправакшйми — Я расскажу; таттвнм — о категориях Абсолютной Истины; лакшаам — отличительные признаки; птхак — один за другим; йат — которые; видитв — зная; вимучйета — человек освободится; пуруша — любой; прктаи — материальной природы; гуаи — от гун.

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán řekl; atha — nyní; te — tobě; sampravakṣyāmi — popíši; tattvānām — kategorií Absolutní Pravdy; lakṣaṇam — charakteristiky; pṛthak — jednu po druhé; yat — které; viditvā — když zná; vimucyeta — může být osvobozen; puruṣaḥ — kdokoliv; prākṛtaiḥ — hmotné přírody; guṇaiḥ — od vlivu kvalit.

Перевод

Překlad

Личность Бога, Капила, продолжал: Дорогая мать, сейчас Я опишу тебе различные аспекты Абсолютной Истины, постигнув которые человек выходит из-под влияния гун материальной природы.

Nejvyšší Pán Kapila, Osobnost Božství, pokračoval: Má drahá matko, nyní ti popíši různé kategorie Absolutní Pravdy, s jejichž poznáním se může kdokoliv osvobodit od vlivu kvalit hmotné přírody.

Комментарий

Význam

Как сказано в «Бхагавад-гите», постичь Верховную Личность Бога, Абсолютную Истину, можно только в процессе преданного служения Господу (бхактй мм абхиджнти). В «Бхагаватам» говорится, что целью преданного служения является мм, Кришна. А в «Чайтанье-чаритамрите» сказано, что постичь Кришну — значит постичь личностную форму Кришны вместе с Его внутренней энергией, Его внешней энергией, Его экспансиями и воплощениями. Наука о Кришне состоит из многих разделов. Философия санкхьи предназначена главным образом для обусловленных душ, живущих в материальном мире. Согласно представлениям, передаваемым по парампаре, цепи ученической преемственности, философия санкхьи тождественна науке преданного служения. В предыдущей главе были изложены начала науки преданного служения. Теперь же Господь приступает к систематическому изложению этой науки. Он начинает Свой анализ с утверждения о том, что изучение систематического описания науки преданного служения поможет человеку выйти из-под влияния гун материальной природы. О том же самом говорится в «Бхагавад- гите»: тато м таттвато джтв — тот, кто постигает Господа в Его различных аспектах, получает право войти в царство Бога. И эти слова Господа перекликаются с данным стихом. Овладев наукой преданного служения в том виде, в каком она изложена в системе философии санкхьи, человек выходит из-под влияния гун материальной природы. А когда вечная душа вырывается из материального плена, она получает право войти в царство Бога. До тех пор пока у живого существа будет оставаться хоть малейшее желание господствовать над материальной природой и наслаждаться ею, оно не сможет выйти из-под влияния материальных гун. Поэтому мы должны постараться постичь Верховного Господа, воспользовавшись аналитическим методом философии санкхьи, описанным Господом Капиладевой.

Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, pochopit Nejvyšší Osobnost Božství, Absolutní Pravdu, je možné jedině oddanou službou (bhaktyā mām abhijānāti). V Bhāgavatamu stojí, že cílem oddané služby je mām, Kṛṣṇa. A jak je vysvětleno v Caitanya-caritāmṛtě, pochopit Kṛṣṇu znamená znát Kṛṣṇu v Jeho osobní podobě s Jeho vnitřní energií, Jeho vnější energií, Jeho expanzemi a Jeho inkarnacemi. Poznání o Kṛṣṇovi má mnoho různých částí. Sāṅkhyová filozofie je zvláště určena pro bytosti, které jsou podmíněné tímto hmotným světem. Podle systému parampary neboli učednické posloupnosti je všeobecně pokládána za vědu o oddané službě. Pán již vyložil předběžný rozbor oddané služby. Nyní bude vysvětlovat její analytický rozbor a říká, že s jeho pomocí se živá bytost osvobodí od vlivu kvalit hmotné přírody. Totéž Pán prohlašuje v Bhagavad-gītě: tato māṁ tattvato jñātvā — pochopením Pána z hlediska různých kategorií získáme oprávnění ke vstupu do království Boha. To je řečeno i v tomto verši. Pochopením vědy o oddané službě podle sāṅkhyové filozofie se lze osvobodit od vlivu kvalit hmotné přírody. Poté, co se věčná duše osvobodí od vlivu hmotné přírody, je oprávněna vstoupit do království Boha. Dokud má živá bytost sebemenší touhu panovat hmotné přírodě, nemá naději se osvobodit zpod vlády jejích hmotných kvalit. Proto je třeba chápat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, analyticky — tak, jak Ho vysvětluje Pán Kapiladeva ve Svém sāṅkhyovém filozofickém systému.