Skip to main content

ТЕКСТ 5

Sloka 5

Текст

Verš

тад вилокйбджа-самбхӯто
вйун йад-адхишхита
падмам амбха ча тат-кла
кта-вӣрйеа кампитам
tad vilokyābja-sambhūto
vāyunā yad-adhiṣṭhitaḥ
padmam ambhaś ca tat-kāla-
kṛta-vīryeṇa kampitam

Пословный перевод

Synonyma

тат вилокйа — глядя на это; абджа-самбхӯта — родившийся на лотосе; вйун — ветром; йат — тот; адхишхита — на котором он сидел; падмам — лотос; амбха — воды; ча — также; тат-кла- кта — сотворенный вечным временем; вӣрйеа — с присущей ему силой; кампитам — сотрясаясь.

tat vilokya — hledící na; abja-sambhūtaḥ — který se narodil na lotosu; vāyunā — větrem; yat — to; adhiṣṭhitaḥ — na čem seděl; padmam — lotos; ambhaḥ — voda; ca — také; tat-kāla-kṛta — to, co vykonal věčný čas; vīryeṇa — svojí vrozenou silou; kampitam — chvějící se.

Перевод

Překlad

Затем Брахма увидел, как от порывов ураганного ветра на поверхности воды, из которой рос его лотос, поднялись волны, и лотос стал раскачиваться из стороны в сторону.

Poté Brahmā viděl, že lotos, na kterém seděl, i voda, ze které lotos vyrůstal, se pohybovaly za silného bouřlivého větru.

Комментарий

Význam

Материальный мир называют иллюзорным, так как это место, где трансцендентное любовное служение Господу предано забвению. Поэтому неудивительно, что тот, кто занимается преданным служением Господу в материальном мире, время от времени попадает в весьма затруднительное положение. Две враждующие стороны — иллюзорная энергия и преданный — постоянно находятся друг с другом в состоянии войны, и слабый преданный может пасть жертвой сокрушительного натиска могущественной иллюзорной энергии. Однако по беспричинной милости Господа у Брахмы хватило сил, чтобы устоять под ударами материальной энергии, хотя та и причинила ему немало беспокойств, на какое- то время сделав его положение очень шатким.

Říká se, že hmotný svět je iluzorní, protože je místem zapomenutí na transcendentální službu Pánu. Ten, kdo oddaně slouží v hmotném světě, se proto může někdy dostat do velice nepříjemných a nebezpečných podmínek. Je zde vyhlášena válka mezi dvěma stranami, mezi iluzorní energií a oddaným, a slabí oddaní někdy útoku mocné iluzorní energie podlehnou. Brahmā však byl bezpříčinnou milostí Pána dostatečně silný a hmotná energie ho nemohla zdolat, třebaže ho přivedla do úzkých, když začala otřásat místem, kde seděl.