Skip to main content

ТЕКСТ 3

Sloka 3

Текст

Verš

джадже ча кардама-гхе двиджа девахӯтй
стрӣбхи сама навабхир тма-гати сва-мтре
ӯче йайтма-амала гуа-сага-пакам
асмин видхӯйа капиласйа гати прапеде
jajñe ca kardama-gṛhe dvija devahūtyāṁ
strībhiḥ samaṁ navabhir ātma-gatiṁ sva-mātre
ūce yayātma-śamalaṁ guṇa-saṅga-paṅkam
asmin vidhūya kapilasya gatiṁ prapede

Пословный перевод

Synonyma

джадже — родился; ча — также; кардама — у Праджапати по имени Кардама; гхе — в доме; двиджа — о брахман; девахӯтйм — в лоне Девахути; стрӣбхи — женщинами; самам — сопровождаемый; навабхи — девятью; тма-гатим — духовное самоосознание; сва-мтре — Своей матери; ӯче — поведал; йай — которым; тма- амалам — оболочек духовной души; гуа-сага — связанных с гунами природы; пакам — грязь; асмин — в этой жизни; видхӯйа — смыв; капиласйа — Господа Капилы; гатим — освобождение; прапеде — получила.

jajñe — narodil se; ca — také; kardama — Prajāpati jménem Kardama; gṛhe — v jeho domě; dvija — ó brāhmaṇo; devahūtyām — v lůně Devahūti; strībhiḥ — ženami; samam — doprovázen; navabhiḥ — devíti; ātma-gatim — duchovní realizaci; sva-mātre — Svojí matce; ūce — přednesl; yayā — čímž; ātma-śamalam — obaly duše; guṇa-saṅga — spojené s kvalitami přírody; paṅkam — špína; asmin — ještě v tomto životě; vidhūya — byly smyté; kapilasya — Pána Kapily; gatim — osvobození; prapede — získala.

Перевод

Překlad

Затем Господь явился в образе Капилы, сына брахмана-праджапати Кардамы и его жены Девахути. Вместе с Ним пришли девять женщин [Его сестер]. Он открыл Своей матери науку самоосознания, и она уже в этой жизни полностью очистилась от скверны материальных гун и достигла освобождения — пути Капилы.

Poté se Pán zjevil v inkarnaci Kapily jako dítě brāhmaṇy-prajāpatiho Kardamy a jeho manželky Devahūti společně s devíti dalšími ženami (Svými sestrami). Vysvětlil Své matce nauku o seberealizaci, čímž se ještě v současném životě zcela očistila od špíny hmotných kvalit a dosáhla tak osvobození, cesty Pána Kapily.

Комментарий

Význam

Наставления, данные Господом Капилой Своей матери Девахути, полностью изложены в Третьей песни «Шримад- Бхагаватам» (главы 25–32), и всякий, кто следует им, сможет получить освобождение, которое обрела Девахути. Господь поведал «Бхагавад-гиту» Арджуне, который благодаря этому осознал себя, и по сей день каждый, кто следует по стопам Шри Арджуны, обретает то же самое благо. Таково предназначение священных писаний. Глупцы, лишенные разума, выдумывают собственные толкования писаний, вводя в заблуждение своих последователей и обрекая их на вечное заточение в темнице материального мира. Однако тот, кто следует наставлениям Господа Кришны или Господа Капилы, даже в наши дни может получить высшее благо.

Učení Pána Kapily, které přednesl Své matce Devahūti, je plně popsáno ve třetím zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu (kapitoly 25-32) a každý, kdo ho následuje, může dosáhnout stejného osvobození jako Devahūti. Pán vyslovil Bhagavad-gītu, s jejíž pomocí Arjuna dospěl k seberealizaci, a každý, kdo jde v Arjunových stopách, může i dnes získat stejný prospěch jako on. Takový je účel zjevených písem. Hloupí, neinteligentní lidé vytvářejí vlastní interpretace na základě vlastních představ a svádějí tak své stoupence, čímž je nutí i nadále zůstávat v kobce hmotného světa. Pokud však budeme jednoduše následovat pokyny Pána Kṛṣṇy či Pána Kapily, můžeme i dnes obdržet ten nejvyšší prospěch.

В этом стихе особого внимания заслуживает выражение тма- гатим, что в данном случае значит «полное постижение Всевышнего». Человек не должен довольствоваться тем, что осознал качественное подобие живого существа и Господа. Мы должны стараться постичь Господа настолько, насколько позволяют наши ограниченные познавательные способности. Постичь Господа до конца невозможно, на это не способны даже такие освобожденные личности, как Шива и Брахма, не говоря уже о других полубогах и людях материального мира. Тем не менее, следуя принципам, завещанным нам великими преданными, а также наставлениям, которые содержатся в священных писаниях, можно в значительной степени постичь различные качества Господа. Господь Капила, воплощение Бога, подробно рассказал Своей матери о личностной форме Господа, благодаря чему она осознала ее и достигла той области Вайкунтхалоки, которой правит Господь Капила. У каждого воплощения Господа есть Своя обитель в духовном небе, следовательно, и у Господа Капилы также есть Своя планета Вайкунтха. Духовное небо — это не бесформенная пустота. В нем парят бесчисленные планеты Вайкунтхи, и всеми ими правят бесчисленные экспансии Господа. На них обитают чистые преданные, которые ведут там тот же образ жизни, что и Господь вместе со Своими вечными спутниками.

Slovo ātma-gatim je v tomto verši význačné a poukazuje na dokonalé poznání o Nejvyšším. Člověk by se neměl spokojit pouze s tím, že ví o kvalitativní rovnosti mezi Pánem a živou bytostí. Měl by se snažit poznat Pána natolik, nakolik mu to jeho omezené schopnosti dovolí. Není možné znát Pána dokonale takového, jaký je — to nemohou ani osvobozené osoby jako je Śiva nebo Brahmā, nemluvě o jiných polobozích či lidech v tomto světě. Následováním zásad velkých oddaných a pokynů, které jsou dány v písmech, však můžeme do značné míry poznat Pánovy rysy. Kapila jakožto inkarnace Nejvyššího poučil Svoji matku plně o osobní podobě Pána a ona tak realizovala Pánův osobní aspekt a mohla se přemístit na tu Vaikuṇṭhaloku, které vládne Šrí Kapila. Každá inkarnace Pána má Své sídlo v duchovním nebi. Pán Kapila má tedy také Svoji vlastní vaikuṇṭhskou planetu. Duchovní nebe není prázdné. Je v něm bezpočet Vaikuṇṭhalok a na každé z nich vládne Pán v jedné ze Svých nespočetně mnoha expanzí a čistí oddaní, kteří tam jsou s Ním, žijí stejným způsobem jako On a Jeho věční společníci.

Когда Господь нисходит в материальный мир Сам или является сюда в образе Своих полных экспансий, Его воплощения называют аа, кал, гуа, йуга и манвантара, а когда по велению Господа в материальный мир нисходят Его спутники, такие воплощения называют шактьявеша. Однако и те и другие воплощения подробно описаны в авторитетных шастрах (священных писаниях), а не являются плодом воображения какого-нибудь корыстолюбивого авантюриста. Воплощения Господа, относящиеся к любой из названных категорий, всегда провозглашают Верховную Личность Бога высшей истиной. Безличная концепция высшей истины — это не более чем способ очистить форму Господа от наслоений материальных представлений о высшей истине.

Když Pán sestupuje Osobně nebo ve Svých úplných osobních expanzích, tyto inkarnace se nazývají aṁśa, kalā, guṇa, yuga a manvantara, a když na Jeho pokyn sestupují Jeho společníci, jedná se o inkarnace śaktyāveśa. Ve všech případech jsou však inkarnace potvrzeny nepochybnými výroky autorizovaných písem a nikoliv představami sobecky motivovaných propagandistů. Tyto inkarnace Pána (v kterékoliv z výše uvedených kategorií) vždy prohlašují, že konečnou pravdou je Nejvyšší Osobnost Božství. Neosobní pojetí nejvyšší pravdy je pouze výsledkem hledání podoby Pána pomocí popírání hmotných představ o nejvyšší pravdě.

Живые существа по своей природе так же духовны, как и Господь. Единственная разница между ними заключается в том, что Господь всегда остается верховным повелителем, Он вечно чист и никогда не оскверняется гунами материальной природы, тогда как живые существа имеют тенденцию оскверняться материальными гунами благости, страсти и невежества. От осквернения материальными гунами можно полностью избавиться с помощью знания, отречения и преданного служения. Преданное служение Господу — это истина в последней инстанции, и потому те, кто занимается им, не только приобретают необходимые познания в духовной науке, но и утрачивают все материальные привязанности, достигая таким образом полного освобождения и возвращаясь в царство Бога. Как сказано в «Бхагавад-гите» (14.26):

Živé bytosti jsou svojí samotnou přirozeností duchovně stejně dobré jako Pán a jediný rozdíl je ten, že Pán je vždy svrchovaný a čistý, neznečištěný kvalitami hmotné přírody, zatímco živé bytosti mají sklon podlehnout znečištění ve styku s hmotnými kvalitami — dobrem, vášní a nevědomostí. Toto znečištění hmotnými kvalitami může být dokonale smyto poznáním, odříkáním a oddanou službou. Oddaná služba Pánu je rozhodující, a proto ti, kteří se přímo zaměstnávají v oddané službě Pánu, získávají nejen nezbytné poznání duchovní vědy, ale také odpoutanost od hmotných věcí, a jsou tak po úplném osvobození povýšeni do Božího království, jak je řečeno v Bhagavad-gītě (14.26):

м ча йо ’вйабхичреа
бхакти-йогена севате
са гун саматӣтйаитн
брахма-бхӯййа калпате
māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

Живое существо может заниматься трансцендентным любовным служением непосредственно Личности Бога, Господу Кришне, или таким Его полным экспансиям, как Рама и Нрисимха, даже в обусловленном состоянии. Таким образом, по мере совершенствования в трансцендентном преданном служении преданный сначала поднимается на уровень брахма-гатим, или атма-гатим, а в конце концов легко достигает капиласья гатим, обители Господа. Преданное служение Господу обладает таким сильным дезинфицирующим действием, что способно уничтожить всю материальную инфекцию уже в нынешней жизни преданного. Для того чтобы достичь полного освобождения, преданному не нужно дожидаться следующего рождения.

Živá bytost může být přímo zaměstnána v transcendentální láskyplné službě Osobnosti Božství Pánu Kṛṣṇovi nebo Jeho úplným expanzím jako je Rāma a Narasiṁha, třebaže ještě není osvobozená. Úměrně rozvoji této transcendentální oddané služby tedy oddaný činí výrazný pokrok k dosažení brahma-gatim či ātma-gatim a nakonec bez potíží dosáhne kapilasya gatim neboli sídla Pána. Dezinfekční moc oddané služby Pánu je tak veliká, že může neutralizovat hmotnou nákazu ještě v současném životě oddaného. Oddaný může dosáhnout úplného osvobození, aniž by musel čekat na další zrození.