Skip to main content

ТЕКСТ 9

Sloka 9

Текст

Verš

брахмовча
самйак круикасйеда
ватса те вичикитситам
йад аха чодита саумйа
бхагавад-вӣрйа-даране
brahmovāca
samyak kāruṇikasyedaṁ
vatsa te vicikitsitam
yad ahaṁ coditaḥ saumya
bhagavad-vīrya-darśane

Пословный перевод

Synonyma

брахм увча — Господь Брахма сказал; самйак — совершенно; круикасйа — присущая тебе, который очень добр; идам — это; ватса — дорогой мой сын; те — твоя; вичикитситам — любознательность; йат — которой; ахам — я; чодита — воодушевлен; саумйа — о благородный; бхагават — Личности Бога; вӣрйа — доблесть; даране — по поводу.

brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; samyak — dokonale; kāruṇikasya — náležící tobě, který jsi velice laskavý; idam — tato; vatsa — můj drahý hochu; te — tvá; vicikitsitam — zvídavost; yat — kterou; aham — já; coditaḥ — inspirován; saumya — ó vznešený; bhagavat — Osobnosti Božství; vīrya — síly; darśane — ohledně.

Перевод

Překlad

Господь Брахма сказал: Сын мой Нарада, задав свои вопросы, ты проявил милость ко всем (в том числе и ко мне), ибо они побудили меня к размышлениям о величии Всемогущей Личности Бога.

Pán Brahmā řekl: Můj drahý hochu, Nārado, jsi milostivý ke všem (včetně mě), když kladeš tyto otázky, neboť mě inspirují, abych vzpomínal na velikost Všemocné Osobnosti Božství.

Комментарий

Význam

Выслушав вопросы Нарададжи, Брахмаджи похвалил его, поскольку вопросы, касающиеся Всемогущей Личности Бога, обычно очень воодушевляют преданных. Это — отличительная черта чистого преданного Господа. Беседы о трансцендентных деяниях Господа очищают атмосферу в том месте, где они ведутся, и потому преданные отвечают на подобные вопросы с огромным воодушевлением. Такие вопросы очищают и того, кто их задает, и того, кто отвечает на них. Чистые преданные не довольствуются тем, что им самим все известно о Господе, они всегда стремятся передать эти знания другим, поскольку им хочется, чтобы все люди узнали о величии Господа. Поэтому преданный всегда рад, когда ему предоставляется такая возможность. Это — основополагающий принцип всякой миссионерской деятельности.

Brahmājī poděkoval Nāradajīmu za jeho otázky, protože oddaní jsou vždy nadšení, když se jich někdo zeptá na Všemocnou Osobnost Božství. To je známka čistého oddaného Pána. Rozhovory o transcendentálních činnostech Pána očišťují celou okolní atmosféru, a oddaní proto s velkým nadšením odpovídají na takové otázky. Je to očistné jak pro toho, kdo se ptá, tak pro toho, kdo odpovídá. Čistí oddaní se nespokojí pouze s tím, že oni sami vědí všechno o Pánovi, ale touží také po tom, aby předávali tyto znalosti druhým, protože chtějí, aby slávu Pána znal každý. Oddaný je proto rád, když se naskytne taková příležitost. To je základní princip všech misionářských činností.