Skip to main content

ТЕКСТ 23

Sloka 23

Текст

Verš

джӣва чхаво бхгаватгхри-реу
на джту мартйо ’бхилабхета йас ту
рӣ-вишу-падй мануджас туласй
васа чхаво йас ту на веда гандхам
jīvañ chavo bhāgavatāṅghri-reṇuṁ
na jātu martyo ’bhilabheta yas tu
śrī-viṣṇu-padyā manujas tulasyāḥ
śvasañ chavo yas tu na veda gandham

Пословный перевод

Synonyma

джӣван — живя; ава — труп; бхгавата-агхри-реум — пыль со стоп чистого преданного; на — не; джту — когда-либо; мартйа — смертный; абхилабхета — намеренно получив; йа — человек; ту — но; рӣ — великолепных; вишу-падй — лотосных стоп Вишну; ману-джа — потомок Ману (человек); туласй — листьев дерева туласи; васан — хотя и дышит; ава — труп; йа — кто; ту — но; на веда — никогда не ощущал; гандхам — аромат.

jīvan — žijící; śavaḥ — mrtvé tělo; bhāgavata-aṅghri-reṇum — prach z nohou čistého oddaného; na — ne; jātu — někdy; martyaḥ — smrtelný; abhilabheta — osobně přijal; yaḥ — člověk; tu — ale; śrī — s bohatstvím; viṣṇu-padyāḥ — lotosových nohou Viṣṇua; manu-jaḥ — potomek Manua (člověk); tulasyāḥ — lístky stromu tulasī; śvasan — i když ještě dýchá; śavaḥ — mrtvé tělo; yaḥ — kdo; tu — ale; na veda — nikdy nezakusil; gandham — vůni.

Перевод

Překlad

Человек, чьей головы никогда не касалась пыль со стоп чистого преданного Господа, — все равно что мертвец. И тот, кто никогда не вдыхал аромат листьев туласи с лотосных стоп Господа, тоже мертв, несмотря на то что дышит.

Člověk, který nikdy na svou hlavu nepřijal prach z nohou Pánova čistého oddaného, je jen mrtvým tělem. A člověk, který nikdy nepoznal vůni lístků tulasī z lotosových nohou Pána, je také mrtvý, i když ještě dýchá.

Комментарий

Význam

По словам Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, мертвец, который дышит, — это привидение. Когда человек умирает, его называют мертвецом, однако, когда он вновь является в тонком теле, невидимом для глаз, но тем не менее способном действовать, такого мертвеца называют привидением. Постоянно пугая людей, привидения доставляют им много неприятностей. Непреданные, которые не оказывают почтения чистым преданным и Божествам Вишну в храмах, подобны привидениям и так же, как они, пользуются любой возможностью, чтобы причинить преданным неприятности или поставить их в опасное положение. Господь никогда ничего не принимает из рук этих призраков. Как гласит известная пословица, нужно сначала полюбить собаку любимого, а потом только признаваться в любви ему самому. Уровня чистого преданного служения можно достичь, искренне служа чистому преданному Господа. Поэтому, чтобы начать преданное служение Господу, необходимо, прежде всего, стать слугой чистого преданного. Именно это имеют в виду, говоря о пыли с лотосных стоп чистого преданного, который служил другому чистому преданному. Так образуется цепь чистой ученической преемственности (парампара) в преданном служении.

“Dýchající mrtvé tělo” je podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura cosi jako “duch”. Když člověk zemře, nazývá se “nebožtík”, a když se pak znovu objeví v jemnohmotné podobě, kterou nemůžeme vidět svýma současnýma očima, ale ve které přesto jedná, nazývá se “duch”. Duchové jsou velice špatné bytosti, protože vždy nahánějí ostatním hrůzu. Neoddaní, kteří nemají žádnou úctu k čistým oddaným ani k Božstvům Viṣṇua v chrámech, jsou jako duchové a neustále způsobují oddaným nějaké nepříjemnosti. Pán od takových nečistých duchů nikdy nepřijme žádnou oběť. Jedno lidové rčení říká, že nejdřív máme milovat psa toho, koho máme rádi, a pak teprve můžeme projevovat nějakou lásku jeho pánovi. Stádia čisté oddanosti je možné dosáhnout upřímnou službou čistým oddaným Pána. Abychom mohli oddaně sloužit Pánovi, musíme se nejprve stát služebníkem čistého oddaného, tzn. “přijmout prach z lotosových nohou čistého oddaného, který zase slouží jinému čistému oddanému”. To je princip čisté učednické posloupnosti neboli parampary v oddané službě.

Когда Махараджа Рахугана спросил великого святого Джаду Бхарату, как тот достиг уровня освобожденного парамахамсы, он получил следующий ответ (Бхаг., 5.12.12):

Když se Mahārāja Rahūgaṇa ptal velkého světce Jaḍy Bharaty, jak dosáhl úrovně osvobozeného paramahaṁsy, dostal následující odpověď (Bhāg. 5.12.12):

рахӯгааитат тапас на йти
на чеджйай нирвапад гхд в
на ччхандас наива джалгни-сӯрйаир
вин махат-пда-раджо-’бхишекам
rahūgaṇaitat tapasā na yāti
na cejyayā nirvapaṇād gṛhād vā
na cchandasā naiva jalāgni-sūryair
vinā mahat-pāda-rajo-'bhiṣekam

«О царь Рахугана, лишь тот способен постичь Абсолютную Истину, кому выпала удача осы́пать свое тело пылью с лотосных стоп великих преданных. Чтобы приблизиться к Абсолютной Истине, недостаточно хранить обет безбрачия (брахмачарью), добросовестно выполнять обязанности домохозяина, покинуть дом и стать ванапрастхой, принять санньясу или же предаваться суровой аскезе (например, зимой стоять в ледяной воде, а летом сидеть под палящим солнцем в окружении костров). Есть еще много методов, с помощью которых люди пытаются постичь Абсолютную Истину, однако Абсолютная Истина открывается только тому, кто удостоился милости великого преданного».

“Ó králi Rahūgaṇo, dokonalé úrovně oddané služby neboli životního stádia paramahaṁsa nelze dosáhnout bez požehnání prachem z nohou velkých oddaných. Nelze ho nikdy dosáhnout tapasyou (odříkáním), védským uctíváním, přijetím životního řádu odříkání, plněním povinností v rodinném životě, pronášením védských hymnů ani prováděním pokání na horkém slunci, ve studené vodě nebo před žhnoucím ohněm.”

Иначе говоря, Господь Шри Кришна является собственностью Своих чистых, бескорыстных преданных, поэтому только преданные могут дать Кришну другим преданным. К Кришне невозможно приблизиться, обращаясь к Нему напрямую. Поэтому Господь Чайтанья говорил, что Он — гопӣ-бхарту пада-камалайор дса- дснудса, то есть «самый покорный слуга слуг Господа, заботящегося о девушках-гопи Вриндавана». Поэтому чистый преданный никогда не обращается непосредственно к Господу, а старается удовлетворить слугу слуг Господа. Так он удовлетворяет Самого Господа и получает возможность наслаждаться ароматом листьев туласи, приставших к Его лотосным стопам. В «Брахма-самхите» говорится, что Господа невозможно обрести, став великим знатоком ведических писаний, но к Нему очень легко приблизиться через Его чистого преданного. Во Вриндаване все чистые преданные в своих молитвах взывают к милости Шримати Радхарани, энергии наслаждения Господа Кришны. Она — милосердное женское начало верховного целого, совершенное воплощение качеств, присущих женской природе. Поэтому искреннему преданному нетрудно заслужить милость Радхарани, а когда Она представляет такого преданного Господу Кришне, Он немедленно принимает его в Свое окружение. Поэтому милости преданного Господа нужно добиваться с большей настойчивостью, нежели милости Самого Господа, и, если человек поступает так, по благословению преданного в нем проснется естественное стремление служить Господу.

Jinými slovy, Pán Śrī Kṛṣṇa je vlastnictvím Svých čistých nepodmíněných oddaných, a tudíž jedině oddaní Ho mohou předat dalším oddaným. Kṛṣṇu nelze nikdy získat přímo. Pán Caitanya se proto označil jako gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ neboli “poslušný služebník služebníků Pána vṛndāvanských gopī”. Čistý oddaný tedy nikdy nepřistupuje k Pánovi přímo, ale snaží se potěšit služebníka Pánových služebníků. Tak uspokojí Pána a jedině tehdy může vychutnat chuť lístků tulasī, které spočívají na Jeho lotosových nohách. V Brahma-saṁhitě je řečeno, že člověk nemůže nikdy nalézt Pána tím, že se stane velkým znalcem védské literatury, ale velice snadno se k Němu může přiblížit prostřednictvím Jeho čistého oddaného. Ve Vṛndāvanu se všichni čistí oddaní modlí o milost Śrīmatī Rādhārāṇī, energie blaženosti Pána Kṛṣṇy. Śrīmatī Rādhārāṇī je soucitným ženským protějškem svrchovaného celku, zosobněním dokonalé ženské povahy. Proto upřímný oddaný snadno získá milost Rādhārāṇī a jakmile Ona takového oddaného doporučí Pánu Kṛṣṇovi, Pán ho ihned přijímá do Své společnosti. Závěr tedy je, že člověk se má více ucházet o milost oddaného než přímo o milost Pána, a pokud tak činí, pouhé přání tohoto oddaného může způsobit probuzení jeho přirozené touhy sloužit Pánovi.