Skip to main content

ТЕКСТ 19

Sloka 19

Текст

Verš

рӣ-рджовча
касмин кле са бхагавн
ки вара кӣдо нбхи
нмн в кена видхин
пӯджйате тад ихочйатм
śrī-rājovāca
kasmin kāle sa bhagavān
kiṁ varṇaḥ kīdṛśo nṛbhiḥ
nāmnā vā kena vidhinā
pūjyate tad ihocyatām

Пословный перевод

Synonyma

рӣ-рдж увча — царь сказал; касмин — в какое; кле — время; са — Он; бхагавн — Верховный Господь; ким вара — какого цвета; кӣда — в каком облике; нбхи — людьми; нмн — под (какими) именами; в — и; кена — какими; видхин — методами; пӯджйате — (Ему) совершается поклонение; тат — об этом; иха — в нашем присутствии; учйатм — пожалуйста, расскажите.

śrī-rājā uvāca — král řekl; kasmin — ve které; kāle — dobĕ; saḥ — On; bhagavān — Nejvyšší Pán; kim varṇaḥ — s jakou barvou; kīdṛśaḥ — s jakou podobou; nṛbhiḥ — lidmi; nāmnā — pod (jakými) jmény; — a; kena — jakými; vidhinā — metodami; pūjyate — je uctívaný; tat — to; iha — v naší přítomnosti; ucyatām — prosím řekni.

Перевод

Překlad

Царь Ними спросил: В каких обликах, в телах какого цвета Господь приходит в каждую из эпох? Под какими именами Он известен в человеческом обществе и с помощью каких правил и методов люди поклоняются Ему?

Král Nimi se zeptal: Jaké má Nejvyšší Osobnost Božství barvy a podoby, když se zjevuje v jednotlivých vĕcích, a pod jakými jmény a podle jakých usmĕrňujících zásad je Pán ve společnosti uctíván?

Комментарий

Význam

В предыдущих стихах Нава-Йогендры говорили, что жизнь человека проходит впустую, если он не вручает себя Верховному Господу и не служит Ему с любовью и преданностью. Поэтому сейчас царь Ними просит мудрецов подробно рассказать о поклонении Господу. Как объяснялось ранее, только этот метод действительно позволяет обусловленной душе обрести спасение.

V předchozích verších bylo jasnĕ doloženo, že človĕk promarní svůj život, pokud se neodevzdá Nejvyššímu Pánu a nezačne Mu s láskou a oddaností sloužit. Proto král nyní žádá mudrce, aby uvedli konkrétní podrobnosti o uctívání Pána, neboť bylo jasnĕ vysvĕtleno, že oddaná služba je jediným praktickým prostředkem osvobození podmínĕné duše.