Skip to main content

ТЕКСТ 48

Sloka 48

Текст

Verš

arcādiṣu yadā yatra
śraddhā māṁ tatra cārcayet
sarva-bhūteṣv ātmani ca
sarvātmāham avasthitaḥ
arcādiṣu yadā yatra
śraddhā māṁ tatra cārcayet
sarva-bhūteṣv ātmani ca
sarvātmāham avasthitaḥ

Пословный перевод

Synonyma

арча̄-а̄дишу — в форме Божества и других проявлениях Верховного Господа; йада̄ — когда бы то ни было; йатра — в какой бы то ни было форме; ш́раддха̄ — вера укрепляется; ма̄м — в Меня; татра — там; ча — и; арчайет — должен поклоняться; сарва- бхӯтешу — во всех сотворенных существах; а̄тмани — отдельно, в Моей изначальной форме; ча — также; сарва-а̄тма̄ — изначальная душа всего сущего; ахам — Я; авастхитах̣ — пребываю.

arcā-ādiṣu — v podobu Božstva a další projevy Nejvyššího Pána; yadā — kdykoliv; yatra — v jakékoliv podobĕ; śraddhā — vyvine se víra; mām — Mĕ; tatra — tam; ca — a; arcayet — mĕl by uctívat; sarva-bhūteṣu — ve všech stvořených bytostech; ātmani — oddĕlenĕ, v Mé původní podobĕ; ca — také; sarva-ātmā — původní duše všech bytostí; aham — Já jsem; avasthitaḥ — takto spočívající.

Перевод

Překlad

Человек должен поклоняться Мне в той форме, благодаря которой крепнет его вера. Это может быть как Божество, так и другие Мои истинные проявления. Разумеется, Я пребываю во всех сотворенных созданиях и в то же время обладаю самостоятельным бытием в Своей изначальной форме, ибо Я — Высшая Душа всего сущего.

Kdykoliv oddaný vyvine víru ve Mĕ – v Mou podobu Božstva nebo jiné autorizované projevy – mĕl by Mĕ v této podobĕ uctívat. Jako Nejvyšší Duše všech bytostí se nacházím v každé stvořené bytosti a zároveň existuji oddĕlenĕ ve své původní podobĕ.

Комментарий

Význam

Каждый человек поклоняется Верховной Личности Бога в соответствии со своей верой. Божество, арча, упоминается здесь особо, поскольку поклонение этой форме Господа очень важно для духовного роста. Как замечает Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, несведущие люди могут думать, что Божество предназначено для удовлетворения чувств поклоняющегося, ибо на первый взгляд кажется, будто Оно сделано из материальных субстанций, таких как мрамор или бронза. Но когда человек проводит обряд установления Божества, сопровождая это чтением авторитетных мантр, он приглашает Верховную Личность Бога войти в эту форму. С верой и по всем правилам поклоняясь Божеству, он постепенно осознаёт, что Божество совершенно неотлично от Самого Верховного Господа. На этом этапе благодаря поклонению Божеству человек поднимается до уровня преданного второго класса. На этой более высокой стадии в его сердце развивается желание дружить с остальными преданными Господа. А когда человек становится своим в обществе вайшнавов, он полностью оставляет материальную жизнь и постепенно достигает совершенства в сознании Кришны.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je uctíván podle víry konkrétního oddaného. Zde je výslovnĕ uvedena podoba Božstva, arcā, neboť uctívání Božstev má pro duchovní vývoj zásadní význam. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura uvádí, že nezkušení lidé si mohou myslet, že Božstvo je určené pro smyslový požitek uctívajícího, neboť z povrchního pohledu je vytvořené z vnĕjších látek, jako je mramor nebo mosaz. Při instalaci Božstva za pronášení autorizovaných manter však oddaný zve Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, aby vstoupil do podoby Božstva. Usmĕrnĕným uctíváním s vírou postupnĕ pochopí, že Božstvo se v žádném ohledu neliší od samotného Nejvyššího Pána. V tomto stádiu se díky uctívání Božstva povznese na druhou úroveň oddané služby. Na této pokročilejší úrovni si přeje udržovat přátelství s jinými oddanými Pána a jakmile získá pevné zázemí v komunitĕ vaiṣṇavů, zanechá zcela hmotného života a postupnĕ dosáhne dokonalého vĕdomí Kṛṣṇy.