Skip to main content

ТЕКСТ 9

Sloka 9

Текст

Verš

паурвпарйам ато ’мӣш
прасакхйнам абхӣпсатм
йатх вивикта йад-вактра
гхӣмо йукти-самбхавт
paurvāparyam ato ’mīṣāṁ
prasaṅkhyānam abhīpsatām
yathā viviktaṁ yad-vaktraṁ
gṛhṇīmo yukti-sambhavāt

Пословный перевод

Synonyma

паурва — учитывая, что причинные элементы содержат в себе их последующие производные; апарйам — или признавая, что элементы содержат в себе свои тонкие причины; ата — поэтому; амӣшм — таких мыслителей; прасакхйнам — подсчеты; абхӣпсатм — которые предполагают; йатх — как; вивиктам — установлено; йат-вактрам — из чьих уст; гхӣма — Мы принимаем это; йукти — объяснения; самбхавт — из-за возможности.

paurva — uvažování, že příčinné prvky zahrnují své projevené výtvory; aparyam — nebo předpoklad, že prvky zahrnují své jemné příčiny; ataḥ — proto; amīṣām — tĕchto myslitelů; prasaṅkhyānam — počítání; abhīpsatām — kteří mají za cíl; yathā — jak; viviktam — určené; yat-vaktram — z jejichž úst; gṛhṇīmaḥ — to přijímáme; yukti — rozumové vysvĕtlení; sambhavāt — jelikož je možné dát.

Перевод

Překlad

Поэтому неважно, кто именно из этих мыслителей говорит и включает ли он в свои расчеты материальные элементы в их тонких причинах или же в последующих производных. Я признаю их выводы авторитетными, ибо любую из этих теорий всегда можно объяснить с помощью логики.

Proto bez ohledu na to, který z tĕchto myslitelů hovoří a ať ve svých výpočtech zahrnují hmotné prvky do jemných příčin nebo do jimi projevených výtvorů, přijímám jejich závĕry jako autoritativní, neboť každou z tĕchto různých teorií lze podpořit nĕjakým logickým vysvĕtlením.

Комментарий

Význam

Есть бесчисленное множество философов, которые могут убедительно описать материальное творение с разных точек зрения, однако невозможно достичь совершенства в научной мысли без сознания Кришны. Поэтому разумному человеку не стоит кичиться тем, что он выяснил какие-то истины материального творения. Господь говорит здесь, что того, кто следует ведическим путем познания, непременно ждет множество открытий, касающихся материального мира. Однако в конечном счете человек должен стать преданным Верховного Господа и так обрести совершенное знание.

I když nesčetní filosofové mohou racionálnĕ popisovat hmotné stvoření z různých hledisek, k dokonalému poznání nikdo nedospĕje bez vĕdomí Kṛṣṇy. Žádný intelektuál by tedy nemĕl být nemístnĕ pyšný jen proto, že odhalil určitou pravdu v hmotném svĕtĕ. Zde Pán říká, že ten, kdo se řídí védskými zásadami analýzy, nepochybnĕ získá mnoho vhledů ohlednĕ hmotného stvoření. Nakonec se ale musí stát oddaným Nejvyššího Pána a dovést své poznání k dokonalosti ve vĕdomím Kṛṣṇy.