Skip to main content

ТЕКСТ 7

Sloka 7

Текст

Verš

параспарнуправет
таттвн пурушаршабха
паурвпарйа-прасакхйна
йатх вактур вивакшитам
parasparānupraveśāt
tattvānāṁ puruṣarṣabha
paurvāparya-prasaṅkhyānaṁ
yathā vaktur vivakṣitam

Пословный перевод

Synonyma

параспара — взаимного; ануправет — из-за проникновения (например, тонких причин в грубые проявления и наоборот); таттвнм — различных элементов; пуруша-шабха — о лучший из людей (Уддхава); паурва — с точки зрения первопричин; апарйа — или результатов; прасакхйнам — перечисление; йатх — однако; вакту — говорящий; вивакшитам — хочет описать.

paraspara — vzájemnému; anupraveśāt — kvůli vstupování (jako jemné příčiny v hrubých projevech a naopak); tattvānām — různých prvků; puruṣa-ṛṣabha — ó nejlepší z lidí (Uddhavo); paurva — z hlediska předchozích příčin; aparya — nebo výsledných výtvorů; prasaṅkhyānam — vyčíslení; yathā — však; vaktuḥ — mluvčí; vivakṣitam — chce popsat.

Перевод

Překlad

О лучший из людей, тонкие и грубые элементы проникают друг в друга, а потому философы при подсчете основных материальных элементов могут применять разные подходы, в зависимости от желания самого философа.

Ó nejlepší z lidí, jelikož jemné a hrubé prvky do sebe navzájem vstupují, filosofové mohou vyčíslovat základní hmotné prvky různĕ, jak si přejí.

Комментарий

Význam

Сотворение материального мира представляет собой цепную реакцию, в которой тонкие элементы расширяются и преобразовываются во все более грубые. Поскольку причина в каком-то смысле присутствует в следствии, а следствие в непроявленном виде присутствует в причине, все тонкие и грубые элементы входят друг в друга. Таким образом, основные материальные элементы можно классифицировать множеством разных способов, определяя их число и именуя их в соответствии с выбранной методологией. Хотя всякий материальный философ с гордостью называет свою теорию лучшей, на самом деле все они просто строят предположения в зависимости от своих наклонностей, что и объясняется в этом и следующем стихах.

Hmotné stvoření probíhá jako řetĕzová reakce, v níž se jemné prvky rozpínají a mĕní v čím dál tím hrubší. Jelikož je příčina v jistém smyslu přítomná ve svém následku a následek je subtilním způsobem přítomný ve své příčinĕ, všechny jemné a hrubé prvky do sebe navzájem vstupují. Proto je možné kategorizovat základní hmotné prvky mnoha různými způsoby a přiřazovat jim různé počty a názvy podle používané metodologie. I když materialističtí filosofové pyšnĕ prohlašují své teorie za nejvyšší, všichni jen spekulují podle svých sklonů. O tom mluví tento a následující verš.