Skip to main content

ТЕКСТ 9

Sloka 9

Текст

Verš

тпа-трайебхихатасйа гхоре
сантапйамнасйа бхавдхванӣа
пайми ннйач чхараа тавгхри-
двандвтапатрд амтбхиваршт
tāpa-trayeṇābhihatasya ghore
santapyamānasya bhavādhvanīśa
paśyāmi nānyac charaṇaṁ tavāṅghri-
dvandvātapatrād amṛtābhivarṣāt

Пословный перевод

Synonyma

тпа — страданиями; трайеа — тройственными; абхихатасйа — того, кто охвачен; гхоре — который ужасен; сантапйамнасйа — будучи измучен; бхава — материального существования; адхвани — на пути; ӣа — о Господь; пайми — я вижу; на — не; анйат — другое; араам — прибежище; тава — Твоих; агхри — лотосных стоп; двандва — двух; тапатрт — чем зонтик; амта — нектара; абхиваршт — поток.

tāpa — utrpením; trayeṇa — trojím; abhihatasya — toho, kdo je stíhaný; ghore — která je hrozivá; santapyamānasya — sužovaného; bhava — hmotné existence; adhvani — na cestĕ; īśa — ó Pane; paśyāmi — vidím; na — ne; anyat — jiné; śaraṇam — útočištĕ; tava — Tvých; aṅghri — lotosových nohou; dvandva — dvou; ātapatrāt — než slunečník; amṛta — nektaru; abhivarṣāt — spršku.

Перевод

Překlad

Дорогой Господь, для того, кто терпит муки на ужасном пути рождений и смертей и постоянно охвачен тройственными страданиями, я не вижу иного прибежища, кроме двух Твоих лотосных стоп, подобных зонту, который проливает потоки чудесного, живительного нектара.

Můj milý Pane, pro toho, kdo zakouší muka na hrozivé cestĕ zrození a smrti a je neustále stíhaný trojím utrpením, nevidím jiné útočištĕ než Tvé dvĕ lotosové nohy, které jsou jako osvĕžující slunečník, který skrápí sprškami lahodného nektaru.

Комментарий

Význam

Отдавая должное незаурядным интеллектуальным способностям Уддхавы, Господь Кришна много раз говорил ему о том, что человеку надлежит достичь совершенства посредством углубления трансцендентного знания. Однако Господь также ясно дал понять, что такое знание должно приводить к любовному преданному служению Ему, иначе в нем нет смысла. В этом стихе Шри Уддхава подтверждает слова Господа Кришны о том, что истинное счастье можно обрести, только предавшись Его лотосным стопам. Во время коронации Махараджи Притху, воплощения Господа, полубог Ваю подарил ему зонт, который постоянно разбрызгивал мельчайшие капельки воды. Лотосные стопы Господа сравниваются здесь с таким волшебным зонтом, который непрерывным потоком льет восхитительный нектар — блаженство сознания Кришны. Как правило, умозрительное аналитическое знание приводит к представлению об Абсолютной Истине как о чем- то безличном, однако Шри Уддхава утверждает здесь, что так называемое блаженство от растворения в безличном духовном бытии не идет ни в какое сравнение с блаженством сознания Кришны. Таким образом, сознание Кришны естественно включает в себя совершенное знание, поскольку Господь Кришна есть высшее прибежище всех живых существ. В словах абхихатасйа и абхиваршт заключен глубокий смысл. Абхихатасйа указывает на человека, которого со всех сторон одолевает материальная природа, тогда как абхиваршт означает поток нектара, смывающий прочь все трудности материального существования. Нам следует с помощью разума взглянуть за пределы неуклюжего материального тела и вздорного материального ума и увидеть нескончаемый поток неземного нектара, ниспадающий с лотосных стоп Господа Кришны. Это ознаменует начало нашей по-настоящему удачной, счастливой жизни.

Pán Kṛṣṇa bere ohled na Uddhavovu vysoce intelektuální povahu, a proto mu znovu a znovu doporučuje dosáhnout dokonalosti rozvojem transcendentálního poznání. Pán však také jasnĕ ukázal, že toto poznání musí osobu dovést k láskyplné oddané službĕ Jemu, jinak je zbytečné. V tomto verši Śrī Uddhava podporuje Kṛṣṇova prohlášení, že pravé štĕstí se získá odevzdáním se Jeho lotosovým nohám. Bĕhem korunovace Pṛthua Mahārāje, inkarnace Boha, mu polobůh Vāyu daroval slunečník, který neustále rozprašoval jemné kapky vody. Pánovy dvĕ lotosové nohy jsou zde podobnĕ přirovnány k úžasnému slunečníku, který neustále vytváří lahodný nektar – blaženost vĕdomí Kṛṣṇy. Spekulativní analytické poznání obvykle končí u neosobního pojetí Absolutní Pravdy, ale takzvanou blaženost splynutí s neosobní duchovní existencí nelze v žádném případĕ srovnávat s blažeností vĕdomí Kṛṣṇy, jak zde uvádí Śrī Uddhava. Vĕdomí Kṛṣṇy tedy automaticky zahrnuje dokonalé poznání, jelikož Pán Kṛṣṇa je konečným útočištĕm všech živých bytostí. Významná jsou v tomto verši slova abhihatasya a abhivarṣāt. Abhihatasya označuje toho, koho útok hmotné přírody poráží na všech frontách, zatímco abhivarṣāt popisuje spršku nektaru, která odstraňuje všechny problémy hmotné existence. Mĕli bychom pomocí inteligence hledĕt nad netečné hmotné tĕlo a nesmyslnou hmotnou mysl a pozorovat nekonečnou spršku blaženého nektaru proudící z lotosových nohou Pána Kṛṣṇy. To bude začátek našeho skutečného štĕstí.