Skip to main content

ТЕКСТ 9

Sloka 9

Текст

Verš

aham ātmoddhavāmīṣāṁ
bhūtānāṁ suhṛd īśvaraḥ
ahaṁ sarvāṇi bhūtāni
teṣāṁ sthity-udbhavāpyayaḥ
aham ātmoddhavāmīṣāṁ
bhūtānāṁ suhṛd īśvaraḥ
ahaṁ sarvāṇi bhūtāni
teṣāṁ sthity-udbhavāpyayaḥ

Пословный перевод

Synonyma

aham — I am; ātmā — the Supersoul; uddhava — O Uddhava; amīṣām — of these; bhūtānām — living entities; su-hṛt — the well-wisher; īśvaraḥ — the supreme controller; aham — I am; sarvāṇi bhūtāni — all entities; teṣām — of them; sthiti — the maintenance; udbhava — creation; apyayaḥ — and annihilation.

aham — Já jsem; ātmā — Nadduše; uddhava — ó Uddhavo; amīṣām — tĕchto; bhūtānām — živých bytostí; su-hṛt — dobrodinec; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; aham — jsem; sarvāṇi bhūtāni — všechny bytosti; teṣām — jejich; sthiti — udržování; udbhava — stvoření; apyayaḥ — a zničení.

Перевод

Překlad

My dear Uddhava, I am the Supersoul of all living entities, and therefore I am naturally their well-wisher and supreme controller. Being the creator, maintainer and annihilator of all entities, I am not different from them.

Můj milý Uddhavo, Já jsem Nadduše všech živých bytostí, a proto jsem přirozenĕ jejich dobrodinec a nejvyšší vládce. Jako stvořitel, udržovatel a ničitel všech bytostí se od nich neliším.

Комментарий

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī points out that the Personality of Godhead maintains an ablative and genitive relationship with His opulences. In other words, the Lord is not different from all living entities, because they are coming from Him and they belong to Him. The Lord gave a similar explanation to Arjuna in the Tenth Chapter of Bhagavad-gītā (10.20), beginning with the same words, aham ātmā. Although the Lord describes His external, or material, opulences, the Lord’s position is always transcendental and nonmaterial. Just as the living soul within the body gives life to the body, similarly, the Lord, by His supreme potency, gives life to all universal opulences.

Śrīla Śrīdhara Svāmī poznamenává, že Osobnost Božství má se svými atributy ablativní a genitivní vztah. Jinými slovy, Pán se neliší ode všech živých bytostí, protože pocházejí z Nĕho a patří Mu. Podobné vysvĕtlení dal Pán Arjunovi v desáté kapitole Bhagavad-gīty (10.20), počínaje stejnými slovy, aham ātmā. I když popisuje své vnĕjší, hmotné atributy, Jeho postavení je vždy transcendentální a nehmotné. Tak jako živá duše v tĕle oživuje tĕlo, Pán svou svrchovanou energií oživuje všechny majestátní atributy ve vesmíru.