Skip to main content

ТЕКСТ 15

Sloka 15

Текст

Verš

на татх ме прийатама
тма-йонир на акара
на ча сакаршао на рӣр
наивтм ча йатх бхавн
na tathā me priyatama
ātma-yonir na śaṅkaraḥ
na ca saṅkarṣaṇo na śrīr
naivātmā ca yathā bhavān

Пословный перевод

Synonyma

на — не; татх — так же; ме — Мне; прийа-тама — самый дорогой; тма-йони — Господь Брахма, который родился из Моего тела; на — ни; акара — Господь Шива; на — ни; ча — также; сакаршаа — Мое непосредственное воплощение Господь Санкаршана; на — ни; рӣ — богиня процветания; на — ни; эва — безусловно; тм — Я Сам в виде Божества; ча — также; йатх — в той же степени, как; бхавн — ты.

na — ne; tathā — stejnĕ; me — Mnĕ; priya-tamaḥ — velmi drahý; ātma-yoniḥ — Pán Brahmā zrozený z Mého tĕla; na — ani; saṅkaraḥ — Pán Śiva; na — ani; ca — také; saṅkarṣaṇaḥ — Pán Saṅkarṣaṇa, Má přímá expanze; na — ani; śrīḥ — bohynĕ štĕstí; na — ani; eva — jistĕ; ātmā — Mé vlastní Já v podobĕ Božstva; ca — také; yathā — tak jako; bhavān — ty.

Перевод

Překlad

Дорогой Уддхава, ни Господь Брахма, ни Господь Шива, ни Господь Санкаршана, ни богиня удачи, ни даже Я Сам не дороги Мне так, как ты.

Můj milý Uddhavo, ani Pán Brahmā, Pán Śiva, Pán Saṅkarṣaṇa, bohynĕ štĕstí nebo i Mé vlastní Já Mi nejsou tak drazí jako ty.

Комментарий

Význam

В предыдущих стихах Господь поведал о беспримесной любви, которую питают к Нему Его чистые преданные, а теперь Он описывает Свою любовь к ним. тма-йони указывает на Господа Брахму, который родился непосредственно из тела Господа. Господь Шива необычайно радует Господа Кришну тем, что постоянно размышляет о Нем; Санкаршана, или Баларама, — это брат Господа в кришна-лиле. Богиня процветания — супруга Господа, а слово тм указывает здесь на Самого Господа в образе Божества. Никто из них — даже Он Сам — не дорог Ему так же, как чистый сердцем Уддхава, преданный-акинчана. Шрила Мадхвачарья приводит пример из Вед: великодушный человек иногда пренебрегает своими интересами или интересами своих детей ради того, чтобы облагодетельствовать нищего. Подобно этому, Господь уделяет большее внимание беспомощному преданному, который полностью полагается на Его милость. Такую милость можно обрести только через Его беспричинную любовь, и больше всего Господь любит заботиться о тех Своих преданных, которые целиком зависят от Него. Так обычные родители в первую очередь заботятся о своих беспомощных малышах, а уже потом — о самостоятельных, взрослых детях. Следовательно, даже если у нас недостает каких-либо мирских качеств или навыков, мы должны просто полагаться на Верховную Личность Бога, не отвлекаясь ни на что другое. Ведя себя так, мы наверняка достигнем высшего совершенства жизни.

V předchozích verších Pán popsal čistou lásku, kterou k Nĕmu cítí Jeho čistí oddaní, a nyní popisuje svoji lásku ke svým oddaným. Ātma-yoni znamená Pán Brahmā, který se narodil přímo z Pánova tĕla. Pán Śiva stále Pána Kṛṣṇu velmi tĕší svou nepřetržitou meditací o Nĕm a Saṅkarṣaṇa neboli Balarāma je Pánův bratr v kṛṣṇa-līle. Bohynĕ štĕstí je Pánova manželka a slovo ātmā zde poukazuje na Pánovo vlastní Já v podobĕ Božstva. Nikoho z tĕchto osobností – ani sebe samotného – Pán nemá tak rád jako svého čistého oddaného Uddhavu, který je akiñcana. Śrīla Madhvācārya cituje z védských textů příklad vysoce postaveného človĕka, který nĕkdy na úkor sebe i svých dĕtí obdaruje chudého žebráka. Podobnĕ Pán upřednostňuje bezmocného oddaného, který zcela závisí na Jeho milosti. Pánovu milost je možné získat jedinĕ skrze Jeho bezpříčinnou lásku a Pán je velmi láskyplnĕ naklonĕný tĕm oddaným, kteří na Nĕm nejvíc závisejí, tak jako si obyčejní rodičové víc hledí dĕtí, které jsou bezmocné, než tĕch, které se o sebe umĕjí postarat. I když se tedy nĕkomu nedostává jakýchkoliv hmotných schopností, mĕl by jednoduše záviset na Nejvyšší Osobnosti Božství a nemít zájem o nic jiného. Pak jistĕ dosáhne nejvyšší dokonalosti života.