Skip to main content

ТЕКСТ 9

Sloka 9

Текст

Verš

йа на йогена скхйена
дна-врата-тапо-’дхвараи
вйкхй-свдхййа-саннйсаи
прпнуйд йатнавн апи
yaṁ na yogena sāṅkhyena
dāna-vrata-tapo-’dhvaraiḥ
vyākhyā-svādhyāya-sannyāsaiḥ
prāpnuyād yatnavān api

Пословный перевод

Synonyma

йам — кого; на — не; йогена — мистической йогой; скхйена — философскими рассуждениями; дна — благотворительностью; врата — обетами; тапа — аскезой; адхвараи — ведическими жертвоприношениями; вйкхй — объяснением ведической науки другим; свдхййа — изучением Вед; саннйсаи — отречением от мира; прпнуйт — может обрести; йатна-вн — большими усилиями; апи — даже.

yam — jehož; na — ne; yogena — pomocí mystických yogových systémů; sāṅkhyena — filosofickou spekulací; dāna — rozdáváním milodarů; vrata — sliby; tapaḥ — askezí; adhvaraiḥ — nebo védskými obřadními obĕťmi; vyākhyā — vysvĕtlováním védského poznání druhým; svādhyāya — vlastním studiem Véd; sannyāsaiḥ — nebo přijetím stavu odříkání; prāpnuyāt — lze dosáhnout; yatna-vān — s velkým úsilím; api — ani.

Перевод

Překlad

Даже с великим усердием занимаясь мистической йогой, философией, благотворительностью, соблюдая обеты, совершая аскезу, проводя жертвоприношения, преподавая другим ведические мантры, изучая Веды или отрекаясь от мира, человек не сможет обрести Меня.

Ani když se nĕkdo s velkým úsilím vĕnuje praktikování mystické yogy, filosofické spekulaci, rozdávání milodarů, dodržování slibů, askezi, konání obřadních obĕtí, vyučování druhých védským mantrám, osobnímu studiu Véd nebo životu ve stavu odříkání, přesto ke Mnĕ nemůže dospĕt.

Комментарий

Význam

Здесь Господь Кришна объясняет, что даже тем, кто всерьез старается постичь Абсолютную Истину, очень трудно получить возможность лично общаться с Ним. Жители Вриндавана, такие как гопи и коровы, всегда жили с Господом Кришной, поэтому общение с ними называется сат-сангой. Любой, кто живет с Верховным Господом и умеет правильно общаться с Ним, становится сат, вечным, поэтому общение с таким живым существом может сразу же даровать другим чистое преданное служение Господу. Существует особый вид поста, называемый чандраяна; он состоит из двух этапов: на первом этапе, когда луна убывает, необходимо каждый день понемногу уменьшать количество пищи, а на втором этапе, при растущей луне, увеличивать свой рацион. Можно также проводить жертвоприношения, следя за тем, чтобы все было сделано предельно точно, или изнурять себя запоминанием ведических мантр на санскрите, а также брать на себя труд преподавать эти мантры другим. Однако все эти утомительные занятия не могут даровать нам высшего совершенства жизни, если мы не обрели беспричинную милость чистых преданных Господа. В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (1.2.8) говорится:

Pán Kṛṣṇa zde vysvĕtluje, že získat Jeho osobní společnost je velmi tĕžké i pro toho, kdo vyvíjí vážné úsilí dosáhnout Absolutní Pravdy. Obyvatelé Vṛndāvanu, jako například gopī a krávy, žili neustále s Pánem Kṛṣṇou, a proto se jejich společnost nazývá sat-saṅga. Každý, kdo žije v pozitivním vztahu s Nejvyšší Osobností Božství, se stává sat neboli vĕčným, a společnost této osoby může druhé okamžitĕ obdařit čistou oddanou službou Pánu. Jeden druh askeze se nazývá cāndrāyaṇa, kdy se s ubývajícím mĕsícem omezuje jídlo o jedno sousto dennĕ a stejným způsobem se přidává, když mĕsíc dorůstá. Existují také náročné obřadní obĕti a namáhavé studium sanskrtských védských manter, kterým lze také učit ostatní osoby. Všechny tyto únavné činnosti však nemohou zajistit nejvyšší dokonalost života, dokud osoba nezíská bezpříčinnou milost čistých oddaných Pána. První zpĕv Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.8) v této souvislosti uvádí:

дхарма св-анушхита пус
вишваксена-катхсу йа
нотпдайед йади рати
рама эва хи кевалам
dharmaḥ sv-anuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam

«Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, — бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию Личности Бога».

„Činnosti, které človĕk vykonává v souladu se svým postavením, jsou jen zbytečnou prací, pokud v nĕm nevzbudí náklonnost k poselství Osobnosti Božství.“