Skip to main content

ТЕКСТ 10

Sloka 10

Текст

Verš

рмеа срдха матхур праӣте
впхалкин майй ануракта-читт
вигха-бхвена на ме вийога-
тӣврдхайо ’нйа даду сукхйа
rāmeṇa sārdhaṁ mathurāṁ praṇīte
śvāphalkinā mayy anurakta-cittāḥ
vigāḍha-bhāvena na me viyoga-
tīvrādhayo ’nyaṁ dadṛśuḥ sukhāya

Пословный перевод

Synonyma

рмеа — Баларамой; срдхам — с; матхурм — в город Матхура; праӣте — когда были привезены; впхалкин — Акрурой; майи — ко Мне; ануракта — постоянно привязано; читт — тем, чье сознание было; вигха — необычайно глубокой; бхвена — любовью; на — не; ме — кроме Меня; вийога — разлуки; тӣвра — сильной; дхайа — терзаемые душевными муками; анйам — другое; даду — они видели; сукхйа — что может сделать их счастливыми.

rāmeṇa — s Balarāmou; sārdham — s; mathurām — do mĕsta Mathury; praṇīte — když jsem byl přivezen; śvāphalkinā — Akrūrou; mayi — Já; anurakta — neustále připoutané; cittāḥ — ti, jejichž vĕdomí bylo; vigāḍha — nesmírnĕ hlubokou; bhāvena — láskou; na — ne; me — než Mĕ; viyoga — odloučení; tīvra — intenzívní; ādhayaḥ — kdo zažívali mentální tíseň, úzkost; anyam — nĕco jiného; dadṛśuḥ — vidĕli; sukhāya — co by je mohlo učinit šťastnými.

Перевод

Překlad

Жители Вриндавана, начиная с гопи, всегда испытывали глубочайшую любовь ко Мне. Поэтому, когда Мой дядя Акрура увез Нас с Моим братом Баларамой в город Матхуру, они терзались разлукой со Мной и не могли найти никакого иного источника счастья.

Obyvatelé Vṛndāvanu v čele s gopīmi ke Mnĕ byli vždy naprosto připoutaní tou nejhlubší láskou. Když tedy Můj strýc Akrūra převezl Mého bratra Balarāmu a Mĕ do mĕsta Mathury, vṛndāvanští obyvatelé trpĕli nesmírnou mentální tísní z odloučení ode Mne a nenacházeli žádný jiný zdroj štĕstí.

Комментарий

Význam

В этом стихе Господь Кришна описывает, что́ происходило в сердцах гопи, вриндаванских пастушек, и рассказывает о той несравненной любви, которую они испытывали к Нему. Как мы знаем из Десятой песни «Шримад-Бхагаватам», дядя Кришны, Акрура, посланный Камсой, приехал во Вриндаван и забрал Кришну и Балараму в Матхуру на состязание борцов. Гопи были так сильно привязаны к Господу Кришне, что в Его отсутствие погрузились в духовную любовь. По этой причине их сознание Кришны считается высшим уровнем совершенства. Они постоянно ждали, что Господь Кришна вот-вот уничтожит всех демонов и вернется к ним, и терзания их — это проявление величайшей любви к Богу. Всякий, кто желает обрести истинное счастье, должен преданно служить Кришне в духе гопи, оставив всё ради удовольствия Верховного Господа.

Tento verš popisuje zvláštĕ pocity vṛndāvanských gopī, pasaček krav. Zde Pán Kṛṣṇa vyjevuje jejich lásku k Nĕmu, která nemá obdoby. Desátý zpĕv líčí, jak Kṛṣṇův strýc Akrūra, jehož poslal Kaṁsa, přijel do Vṛndāvanu a odvezl Kṛṣṇu a Balarāmu s sebou do Mathury na zápasnické klání. Gopī Pána Kṛṣṇu tolik milovaly, že v Jeho nepřítomnosti bylo jejich vĕdomí zcela pohroužené v duchovní lásce. Proto je jejich vĕdomí Kṛṣṇy pokládáno za nejvyšší dokonalost života. Neustále očekávaly, že Pán Kṛṣṇa dokončí svou práci v podobĕ zabíjení démonů a vrátí se k nim, a jejich úzkost byla tedy nesmírnĕ dojemným, srdcervoucím projevem lásky. Pokud nĕkdo touží po pravém štĕstí, musí se vĕnovat oddané službĕ Pánu v náladĕ gopī a vzdát všeho pro potĕšení Nejvyššího Pána.