Skip to main content

ТЕКСТ 5

Sloka 5

Текст

Verš

эва вйавасито рджан
сатйа-сакалпа ӣвара
па-вйджена випр
саджахре сва-кула вибху
evaṁ vyavasito rājan
satya-saṅkalpa īśvaraḥ
śāpa-vyājena viprāṇāṁ
sañjahre sva-kulaṁ vibhuḥ

Пословный перевод

Synonyma

эвам — таким образом; вйавасита — твердо решив; рджан — о царь; сатйа-сакалпа — чьи желания всегда исполняются; ӣвара — Верховный Господь; па-вйджена — воспользовавшись проклятием; випрмбрахманов; саджахре — забрал; сва- кулам — Свою семью; вибху — всемогущий.

evam — takto; vyavasitaḥ — pevnĕ rozhodnutý; rājan — ó králi; satya-saṅkalpaḥ — jehož touha se vždy splní; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; śāpa-vyājena — pod záminkou kletby; viprāṇāmbrāhmaṇů; sañjahre — odstranil; sva-kulam — svoji rodinu; vibhuḥ — Všemocný.

Перевод

Překlad

Мой дорогой царь Парикшит, приняв такое решение, всемогущий Верховный Господь, чьи желания всегда исполняются, забрал с Земли Свою семью, воспользовавшись проклятием брахманов.

Můj milý králi Parīkṣite, když se svrchovaný všemocný Pán, jehož touha se vždy splní, takto rozhodl, odstranil svoji rodinu pod záminkou kletby vyřknuté shromáždĕnými brāhmaṇy.

Комментарий

Význam

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур написал очень важный комментарий к этому стиху. Он подчеркивает, что намерения Верховного Господа, Кришначандры, всегда совершенны, поэтому, когда под предлогом проклятия брахманов Господь уничтожает Свою семью, Он делает это, заботясь о благе всего мира. В связи с этим Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур проводит параллель с играми Шри Чайтаньи Махапрабху, который есть Сам Кришна, играющий роль Своего преданного.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura napsal k této sloce velice důležitý komentář. Říká, že jelikož zámĕry Nejvyššího Pána Kṛṣṇacandry jsou vždy dokonalé, při zničení vlastního rodu pod záminkou kletby brāhmaṇů Mu jistĕ ležel na srdci ten nejvĕtší prospĕch celého svĕta. V této souvislosti ukázal Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura paralelu v zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který je samotným Kṛṣṇou v roli svého oddaného.

Господь Чайтанья пришел в этот мир вместе с Господом Нитьянандой Прабху, Своей первой полной экспансией, и Господом Адвайтой Прабху. Ачарьи-вайшнавы относят всех трех этих личностей — Чайтанью Махапрабху, Нитьянанду Прабху и Адвайту Прабху — к категории вишну-таттвы; иными словами, все Они Верховная Личность Бога. Все три Личности Бога понимали, что в будущем Их потомкам будут выражать чрезмерное признание и те, возгордившись, начнут жестоко оскорблять истинных гуру-вайшнавов, представителей Господа.

Pán Caitanya se zjevil společnĕ se svou první úplnou expanzí, známou jako Pán Nityānanda Prabhu, a s Pánem Advaitou Prabhuem. Všechny tyto tři osobnosti — Caitanyu Mahāprabhua, Nityānandu Prabhua a Advaitu Prabhua — řadí vaiṣṇavští ācāryové do kategorie viṣṇu-tattva, úplného projevu Nejvyšší Osobnosti Božství. Tyto tři Osobnosti Božství předvídaly, že by se v budoucnu Jejich takzvaným potomkům dostávalo nezaslouženého uznání, a z namyšlenosti by se dopouštĕli vážných přestupků proti skutečným vaiṣṇavským guruům, představitelům Pána.

Как сказано в «Бхагавад-гите», мамаива — каждое живое существо является частицей Верховного Господа. Изначально каждое живое существо — сын Бога. Для Своих игр Господь выбирает определенные души, обладающие необходимыми качествами; таким душам выпадает честь родиться в этом мире в качестве членов семьи Господа. Однако те живые существа, которые становятся потомками Господа, могут возгордиться таким своим положением и воспользоваться в корыстных целях почитанием со стороны простых людей. Получая незаслуженное внимание, отпрыски семьи Господа могут увести людей от истинного принципа духовного совершенствования — вручения себя чистому преданному, представителю Бога. В восьми последних стихах двенадцатой главы «Бхагавад-гиты» приводится перечень качеств чистых преданных, которым Господь позволяет стать ачарьями, духовными лидерами человечества. Другими словами, одного лишь рождения в семье Кришны недостаточно, чтобы стать духовным учителем, так как, в соответствии с «Бхагавад-гитой», питхам асйа джагата — каждое живое существо вечно является членом семьи Господа. Кришна говорит в «Бхагавад-гите»: само ’ха сарва-бхӯтешу на ме двешйо ’сти на прийа — «Я одинаково отношусь ко всем. Никто не враг Мне, и никто не может быть назван Моим лучшим другом». И если кажется, что у Господа есть семья, например род Яду, — это всего лишь одна из деталей игр Господа, необходимая для того, чтобы привлечь к Господу обусловленные души. Нисходя в этот мир, Кришна ведет Себя как обычный человек, чтобы привлечь внимание обусловленных душ к Своим играм. Поэтому Кришна делал вид, что род Яду — это Его семья, хотя в действительности каждое живое существо является членом Его семьи.

Každá živá bytost je nedílnou částí Nejvyššího Pána, jak uvádí Bhagavad-gītā (mamaivāṁśaḥ). Každá živá bytost je původnĕ synem Boha, ale pro své zábavy si Pán přesto vybírá jisté vysoce kvalifikované živé bytosti, kterým dovolí, aby se narodily jako Jeho příbuzní. Tyto živé bytosti, jež přicházejí na svĕt jako potomkové Pánovy rodiny, však mohou bezpochyby z tohoto postavení zpychnout a zneužívat velebení, kterého se jim od obyčejných lidí dostává. Mohou tedy umĕle získat nepatřičnou pozornost a odvádĕt lidi od skutečného principu duchovního pokroku, kterým je odevzdat se čistému oddanému, představiteli Pána. Posledních osm slok dvanácté kapitoly Bhagavad-gīty uvádí popis čistých oddaných, kterým Pán dovoluje, aby jednali jako ācāryové neboli duchovní vůdci lidstva. Jinými slovy, pouhé zrození v Kṛṣṇovĕ rodinĕ není kvalifikací duchovního mistra, neboť podle Bhagavad-gīty je každá živá bytost vĕčnĕ členem Pánovy rodiny (pitāham asya jagataḥ). Kṛṣṇa v Bhagavad-gītĕ říká: samo 'haṁ sarva-bhūteṣu na me dveṣyo 'sti na priyaḥ – „Jsem stejnĕ naklonĕný všem. Nikdo není Můj nepřítel a nikdo není Můj zvláštní přítel.“ Pokud Nejvyšší Osobnost Božství zdánlivĕ náleží do určitého rodu, jako byla yaduovská dynastie, je to zámĕrná součást Pánových zábav, která má za cíl upoutat podmínĕné duše. Když Kṛṣṇa sestupuje, jedná jako obyčejná osoba, aby přivábil živé bytosti ke svým zábavám. Proto Kṛṣṇa jednal, jako kdyby yaduovská dynastie byla Jeho rodinou, i když ve skutečnosti do Jeho rodiny patří všechny živé bytosti.

Однако простые люди, не понимая высших принципов духовного знания, легко забывают, какими качествами должен обладать истинный духовный учитель, и воздают незаслуженные почести людям, родившимся в так называемой семье Господа. Именно по этой причине Шри Чайтанья Махапрабху, желая уберечь нас от лишних препятствий на пути духовного просветления, не оставил после Себя потомков. Шри Чайтанья Махапрабху был дважды женат, но у Него не было детей. Нитьянанда Прабху, который также является Верховной Личностью Бога, не хотел, чтобы кого-то считали родными сыновьями Его собственного сына, Шри Вирабхадры. А Господь Адвайта Ачарья, у которого было шесть сыновей, общался только с Ачьютанандой и двумя другими Своими сыновьями. У Ачьютананды, старшего и верного сына Адвайты Ачарьи, не было прямых потомков, а трое остальных сыновей Господа Адвайты сошли с пути преданности Богу и были отвергнуты отцом. Иными словами, явление Господа Чайтаньи оставило не много возможностей для продолжения традиции семейной преемственности, которая приводит только к путанице. Представления смарт о том, что уважения достойны лишь те люди, которые относятся к определенной династии, неприемлемы для того, кто по-настоящему постиг Высшую Истину с помощью авторитетного ведического учителя.

Obyčejní lidé však nechápou vyšší principy duchovního poznání, snadno zapomínají na skutečné kvalifikace pravého duchovního mistra, a místo toho přikládají nemístnou důležitost potomkům Pánovy takzvané rodiny. Proto se Śrī Caitanya Mahāprabhu vyhnul této překážce na cestĕ duchovního osvícení tím, že po sobĕ nezanechal žádné dĕti. Přestože se dvakrát oženil, zůstal bezdĕtný. Nityānanda Prabhu, který je také Nejvyšší Osobnost Božství, nepřijal žádného ze synů narozených Jeho vlastnímu synovi, Śrī Vīrabhadrovi. Rovnĕž Pán Advaita Ācārya zbavil své společnosti všechny své syny s výjimkou Acyutānandy a dvou dalších. Acyutānanda, nejdůležitĕjší vĕrný syn Advaity Ācāryi, nemĕl žádné přímé potomky a zbývající tři ze šesti synů Pána Advaity odpadli z cesty oddanosti Pánu a jsou známí jako zavržení synové. Zjevení Caitanyi Mahāprabhua tedy ponechalo jen malý prostor pro pokračování takzvané přímé rodiny, což by vedlo ke zmatku. Úcta projevovaná přímému potomstvu podle představ smārtů je pro toho, kdo skutečnĕ chápe nejvyšší pravdu od védské autority, nepřijatelná.

Мы можем наблюдать это и на примере семей других ачарьев, духовных учителей. Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, наш дорогой духовный учитель, великий комментатор «Шримад-Бхагаватам», родился в семье чистых преданных и с самого детства проявлял признаки чистой преданности Господу. Позже Шрила Прабхупада отправился в страны Запада, где показал беспрецедентный пример духовного могущества, основав Движение сознания Кришны и распространив его по всему миру. Буквально за несколько лет он издал более пятидесяти объемных томов переводов ведической литературы. Вся его жизнь — свидетельство того, что он является представителем Господа, наделенным необычайным могуществом. Но некоторые члены его семьи, хоть и верят в Кришну, не достигли уровня истинного преданного служения, и потому члены ИСККОН не общаются с ними. Иными словами, происхождение человека само по себе не делает его заслуживающим особого почтения, даже если он родился в семье Самого Господа или ачарьи, — что уж говорить о семьях обычных богачей или интеллектуалов.

I další ācāryové neboli duchovní mistři to ukázali v případĕ svých vlastních rodin. Jeho Božská Milost A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, náš milovaný duchovní učitel, který je vynikajícím autorem tohoto mnohasvazkového vydání Śrīmad-Bhāgavatamu, se narodil v rodinĕ čistých oddaných a sám projevoval všechny příznaky čisté oddané služby od útlého dĕtství. Śrīla Prabhupāda nakonec přijel na západ a projevil nebývalou duchovní sílu tím, že založil celosvĕtové hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy. Bĕhem nĕkolika krátkých let přeložil více než padesát tlustých svazků védské filozofie. Jeho praktické činnosti dokázaly, že je nanejvýš zplnomocnĕným představitelem Pána. Přesto však všichni členové jeho vlastní rodiny, byť oddaní Kṛṣṇy, nedosáhli náležitého standardu oddané služby, a proto jim členové ISKCONu nevĕnují pozornost. Pro členy Mezinárodní společnosti pro vĕdomí Kṛṣṇy by bylo přirozenou tendencí vzdávat členům bezprostřední Prabhupādovy rodiny veškerou úctu. Jelikož však Kṛṣṇovým řízením tito příbuzní zdaleka nejsou na úrovni čisté oddané služby, členové ISKCONu si jich témĕř nevšímají, a místo toho uctívají osoby, které skutečnĕ projevují vlastnosti vysoce pokročilých vaiṣṇavů bez ohledu na jejich takzvaný původ. Jinými slovy, původ nemůže být důvodem, proč mít nĕkoho v úctĕ, i kdyby se narodil přímo v rodinĕ Pána nebo ācāryi, o obyčejné bohaté či vzdĕlané rodinĕ ani nemluvĕ.

В Индии существует группа людей, называемая Нитьянанда- вамшей, представители которой объявляют себя прямыми потомками Господа Нитьянанды и требуют уважать их за столь высокое положение в преданном служении. Вот что пишет в связи с этим Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности»: «В Средние века, после ухода Господа Нитьянанды, великого спутника Господа Чайтаньи, некоторые брахманы-священнослужители провозгласили себя наследниками Нитьянанды, назвавшись кастой госвами. Более того, они заявили, что практика и распространение преданного служения являются привилегией только их касты, которая стала называться Нитьянанда-вамшей. В течение некоторого времени им удавалось искусственно поддерживать свой авторитет в обществе, пока Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, могущественный ачарья из сампрадаи Гаудия-вайшнавов, окончательно не разбил доктрину Нитьянанда-вамши. Борьба была ожесточенной, но завершилась его успехом, и сейчас правильно установлено и подтверждено на практике, что преданное служение не ограничено рамками определенного круга людей. Более того, всякий, кто занят преданным служением, фактически является возвышенным брахманом. Таким образом, борьба Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура за это Движение увенчалась полной победой. Именно благодаря ему сейчас каждый, в каком бы уголке вселенной он ни родился, может стать Гаудия-вайшнавом».

V Indii žije skupina lidí známá jako nityānanda-vaṁśa, která se prohlašuje za přímé potomky Pána Nityānandy, a proto hodné nejvyšší úcty za své postavení v oddané službĕ. Śrīla Prabhupāda o tom napsal v Nektaru oddanosti: „Ve středovĕku se po odchodu Pána Nityānandy, velkého společníka Pána Caitanyi, jistá třída knĕží prohlásila za potomky Nityānandy a říkali si kasta gosvāmīch. Dále prohlašovali, že oddaná služba a její rozšiřování náleží pouze jejich třídĕ zvané nityānanda-vaṁśa. Nĕjakou dobu takto využívali svého umĕlého vlivu, až Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, mocný ācārya gauḍīya-vaiṣṇavské sampradāyi, jejich názory zcela rozdrtil. Nĕjakou dobu probíhal tuhý zápas, ale skončil úspĕšnĕ a nyní je prakticky ustanoveno, že oddaná služba není omezena na žádnou určitou třídu lidí. Kromĕ toho každý, kdo se vĕnuje oddané službĕ, se již nachází v postavení prvotřídního brāhmaṇy. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura tedy ze zápasu o toto hnutí vyšel vítĕznĕ. Díky jeho postavení se nyní může stát gauḍīya-vaiṣṇavou každý v kterékoliv části vesmíru.“

Иными словами, каждое живое существо, независимо от своего нынешнего положения, по природе является слугой Верховного Господа, а миссия Господа состоит в том, чтобы исправить падших существ. В этом — суть духовного знания. Невзирая на свое прошлое, любое живое существо, стремящееся предаться лотосным стопам Верховного Господа или Его истинного представителя, может очиститься, строго следуя принципам и предписаниям бхакти-йоги, и это позволит ему действовать как возвышенный брахман. Однако прямые потомки Господа считают, что они унаследовали качества и положение их предка. Поэтому Верховный Господь, благожелатель всего мира и, в первую очередь, Своих преданных, поступая, казалось бы, противоречивым образом, лишает собственных потомков способности отличать хорошее от дурного, и они отходят от возвышенных духовных идеалов. Благодаря этому для других становится очевидным, что только безраздельная преданность воле Кришны делает человека достойным выступать в качестве представителя Господа.

Jinak řečeno, podstatou duchovního poznání je, že každá živá bytost, bez ohledu na její současnou životní situaci, je původnĕ služebníkem Nejvyššího Pána a Pánovým posláním je všechny tyto pokleslé živé bytosti přivést zpátky k sobĕ. Každá živá bytost, která je ochotná se znovu odevzdat u lotosových nohou Nejvyššího Pána nebo Jeho pravého představitele, se bez ohledu na svou minulost může očistit striktním následováním usmĕrňujících pravidel bhakti-yogy, a tak může jednat jako vysoce postavený brāhmaṇa. Pánovi potomkové si však o sobĕ myslí, že získali vlastnosti a postavení svého předka. Nejvyšší Pán, který je dobrodincem celého vesmíru a zvláštĕ svých oddaných, proto mate rozlišovací schopnosti svých potomků tak rozporuplným způsobem, že vyjde najevo jejich scestné uvažování a vynikne skutečná kvalifikace Pánových představitelů, čistá odevzdanost Kṛṣṇovĕ vůli.