Skip to main content

ТЕКСТ 16

Sloka 16

Текст

Verš

эва пралабдх мунайас
тн ӯчу купит нпа
джанайишйати во манд
мушала кула-нанам
evaṁ pralabdhā munayas
tān ūcuḥ kupitā nṛpa
janayiṣyati vo mandā
muṣalaṁ kula-nāśanam

Пословный перевод

Synonyma

эвам — так; пралабдх — которых попытались обмануть; мунайа — мудрецы; тн — этим юношам; ӯчу — сказали; купит — разгневанные; нпа — о царь Парикшит; джанайишйати — она родит; ва — вам; манд — глупцы; мушалам — булаву; кула- нанам — которая уничтожит ваш род.

evam — takto; pralabdhāḥ — podvedení; munyayaḥ — mudrci; tān — tĕmto chlapcům; ūcuḥ — řekli; kupitāḥ — rozhnĕvaní; nṛpa — ó králi Parīkṣite; janayiṣyati — porodí; vaḥ — pro vás; mandāḥ — vy hlupáci; muṣalam — kyj; kula-nāśanam — který zničí dynastii.

Перевод

Překlad

О царь, мудрецы, которых юноши попытались обмануть и выставить на посмешище, разгневались и сказали в ответ: «Глупцы! Она произведет на свет железную булаву, которая уничтожит весь ваш род».

Mudrci, zesmĕšnĕní tímto podvodem, se rozzlobili, ó králi, a řekli chlapcům: „Vy hlupáci! Porodí vám železný kyj, který zničí celou vaši dynastii.“

Комментарий

Význam

У чистых преданных Господа отсутствуют четыре недостатка, свойственные обусловленным душам, а именно: подверженность ошибкам (бхрама) и иллюзии (прамда), несовершенство органов чувств (карапава) и склонность к обману (випралипс). Но Господь Кришна устроил так, что низменные, опасные наклонности проявились в юных потомках рода Яду, родственниках Господа. Вот почему юные Ядавы повели себя как последователи лицемерных псевдопреданных.

U čistých oddaných Pána se nevyskytují čtyři nedostatky podmínĕných duší: sklon chybovat (bhrama), vliv iluze (pramāda), nedokonalé smysly (karaṇāpāṭava) a sklon podvádĕt (vipralipsā). Pán Kṛṣṇa však zařídil, aby mladí členové Jeho rodu, yaduovské dynastie, projevili nebezpečné nízké lidské sklony. Yaduovští chlapci tak jednali stejnĕ jako stoupenci kultu pseudooddanosti.

Перед тем как покинуть Землю, Кришна пожелал избавить Своих родственников от гордыни и преподать всем урок: вайшнавов нельзя принимать за глупых, невежественных, мирских людей. Поэтому Он устроил так, что мудрецы рассердились на Ядавов. Случается, что сбитые с пути люди имитируют преданность Богу, одновременно понося истинную практику преданного служения, а также чистых преданных Господа, занятых миссионерской деятельностью. По своей глупости эти псевдопреданные считают, что ненависть к миссии Господа, суть которой заключается в проповеди, — это и есть бхакти. В действительности же такое завистливое отношение является причиной всевозможных бед как для них самих, так и для тех людей, которые имели несчастье стать их последователями. Проповедники чистого преданного служения разоблачают всех таких псевдопреданных; вот почему мудрецы, возвышенные преданные Господа, возглавляемые Нарадой, обратились к юношам из рода Яду как к сбитым с толку глупцам и сказали, что из этого ложного чрева — или же одеяния ложного садху — родится булава, которая положит конец их династии.

Kṛṣṇa si před svým odchodem přál, aby se mudrci rozzlobili na mladé příslušníky yaduovské dynastie. Chtĕl tím dát poučení, aby si o vaiṣṇavech nikdo nemyslel, že jsou hloupí, nevĕdomí nebo že jsou to svĕtské osoby, a chtĕl omezit pýchu členů své vlastní rodiny. Poblouznĕní lidé nĕkdy přijmou role pseudooddaných a pomlouvají skutečný proces čisté oddané služby a čisté oddané, kteří jsou odevzdaní kázání Pánova poselství. Tito hloupí pseudooddaní si myslí, že jejich zášť či závist vůči pravé kazatelské misi Pána představuje bhakti, ale ve skutečnosti je příčinou všech potíží jak jich samotných, tak i nešťastníků, kteří je následují. Kazatelé čisté oddané služby odhalují zhoubné snahy pseudooddaných, a podobnĕ mudrci v čele s Nāradou, všichni vznešení oddaní Pána, oslovili mladé chlapce yaduovské dynastie jako pomatené hlupáky a řekli jim: „Z tohoto falešného lůna či falešného odĕvu sādhua se zrodí kyj, který způsobí zničení vašeho rodu.“

Есть люди, которые погрязли в чувственных наслаждениях, однако причисляют себя к Гаудия-вайшнавам и имитируют признаки высочайшего духовного уровня, према-бхакти. Таких людей особенно много в Индии, но с недавнего времени они существуют и на Западе. Они заявляют, что находятся на высшей ступени преданности и потому их интересует лишь самая сокровенная тема — мадхурья-лила, проявленная во Вриндаване. Они не следуют общепринятым правилам, но часто наряжаются, как гопи, притворяясь, будто участвуют в играх Кришны. А иногда, якобы во имя према-бхакти, они грубо оскорбляют чистых преданных Господа Кришны. История с железной булавой, найденной в фальшивом животе Самбы, демонстрирует пагубные последствия подобной псевдопреданности. Таков урок, который Господь Кришна лично преподал нам.

Zvláštĕ v Indii, ale nyní i v západních zemích se vyskytuje třída znečištĕných požitkářů, kteří se také prohlašují za gauḍīya-vaiṣṇavy, a předstírají nejvyšší stav prema-bhakti. Prohlašují, že dospĕli do nejvyššího stádia oddanosti, a proto se zajímají jen o nejdůvĕrnĕjší záležitosti mādhurya-līly, jak se projevuje ve Vṛndāvanu. Nĕkdy se dokonce i oblékají jako gopī a předstírají, že vstupují do Kṛṣṇových zábav, aniž by následovali standardní zásady. Ve jménu prema-bhakti se nĕkdy dopouštĕjí vážných přestupků proti čistým oddaným Kṛṣṇy. Touto událostí, kdy z takzvaného lůna Sāmby přišel na svĕt železný kyj, Pán Kṛṣṇa osobnĕ učil, jak nebezpečné jsou výsledky takové pseudooddanosti.