Skip to main content

ТЕКСТ 15

Sloka 15

Текст

Verš

махишйа ӯчу
курари вилапаси тва вӣта-нидр на еше
свапити джагати ртрйм ӣваро гупта-бодха
вайам ива сакхи каччид гха-нирвиддха-чет
налина-найана-хсодра-лӣлекшитена
mahiṣya ūcuḥ
kurari vilapasi tvaṁ vīta-nidrā na śeṣe
svapiti jagati rātryām īśvaro gupta-bodhaḥ
vayam iva sakhi kaccid gāḍha-nirviddha-cetā
nalina-nayana-hāsodāra-līlekṣitena

Пословный перевод

Synonyma

махишйа ӯчу — царицы сказали; курари — о птица курари (самка скопы); вилапаси — скорбишь; твам — ты; вӣта — лишенная; нидр — сна; на еше — ты не можешь уснуть; свапити — спит; джагати — (где-то) в мире; ртрйм — ночью; ӣвара — Верховный Господь; гупта — скрыто; бодха — чье местонахождение; вайам — мы; ива — так же как; сакхи — о подруга; каччит — неужели; гха — глубоко; нирвиддха — пронзенное; чет — чье сердце; налина — (как) лотос; найана — чьи глаза; хса — улыбающимся; удра — великодушным; лӣл — игривым; ӣкшитена — взглядом.

mahiṣyaḥ ūcuḥ — královny pravily; kurari — ó kurarī (samičko orlovce říčního); vilapasi — naříkáš; tvam — ty; vīta — připravená; nidrā — o spánek; na śeṣe — nenacházíš klid; svapiti — spí; jagati — (nĕkde) ve svĕtĕ; rātryām — v noci; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; gupta — skryté; bodhaḥ — jehož místo pobytu; vayam — my; iva — tak jako; sakhi — ó přítelkynĕ; kaccit — zda; gāḍha — hluboce; nirviddha — probodnuté; cetāḥ — jejíž srdce; nalina — (jako) lotos; nayana — jejíž oči; hāsa — smĕjící se; udāra — velkorysým; līlā — hravým; īkṣitena — pohledem.

Перевод

Překlad

Царицы сказали: О птица курари, ты так скорбишь. Сейчас ночь, и где-то в этом мире спит, скрывшись от всех, Верховный Господь. Одна ты, о подруга, никак не можешь уснуть. Неужели благосклонные, игривые, смеющиеся взгляды лотосоокого Господа пронзили и твое сердце так же, как они пронзили наше?

Královny pravily: Ó kurarī, ty naříkáš. Teď je noc a nĕkde v tomto svĕtĕ spí na skrytém místĕ Nejvyšší Pán. Ty jsi však plnĕ vzhůru, ó přítelkynĕ, a nemůžeš usnout. Probodly nitro tvého srdce, tak jako ta naše, velkorysé, hravé, smĕjící se pohledy Pána s lotosovýma očima?

Комментарий

Význam

Шрила Вишванатха Чакраварти объясняет, что трансцендентное безумие (унмда) переполнило жен Кришны таким экстазом, что они видели отражение своего настроения во всех и вся. Здесь они говорят, обращаясь к птице курари (которая, как им кажется, скорбит в разлуке с Господом Кришной), что, если бы Господу действительно было дело до нее (или до них), Он бы не спал так спокойно в это время. Они предупреждают курари, чтобы та не ждала, что Кришна услышит ее причитания и смилуется над ней. Чтобы курари не подумала, что Кришна в тот момент спит со Своими женами, они называют Его гупта-бодха, имея в виду то, что они сами не знают, где Он находится. Этой ночью Он где-то в другом месте, и они не знают, где искать Его. «Родная, — причитают они, — ты бесхитростное создание, но и твое сердце пронзено, как наше. Не иначе как ты повстречала где-то нашего Кришну. Скажи нам, что же мешает тебе отказаться от своей безнадежной привязанности к Нему?»

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že transcendentální šílenství (unmāda) královny naplnilo takovou extází, že vidĕly odraz své vlastní nálady v každém a ve všem. Zde upozorňují kurarī, která podle nich naříká z odloučení od Pána Kṛṣṇy, že kdyby o ni nebo o nĕ Pán ve skutečnosti mĕl jakýkoliv zájem, tak by v tomto okamžiku pohodlnĕ nespal. Varují kurarī, aby neočekávala, že Kṛṣṇa uslyší její nářek a prokáže jí nĕjakou milost. Pro případ, že by kurarī napadlo, že Kṛṣṇa spí se svými královnami, popírají to tím, že je gupta-bodha: Jeho místo pobytu je jim neznámé. Je tuto noc nĕkde ve svĕtĕ, ale ony netuší, kam Ho jít hledat. „Ó, drahá ptačí samičko“, naříkají, „i když jsi prostý tvor, tvé srdce bylo hluboce probodnuto, tak jako ta naše. Musela jsi tedy nĕjak přijít do styku s naším Kṛṣṇou. Co ti brání v tom, aby ses vzdala své beznadĕjné připoutanosti k Nĕmu?“