Skip to main content

ТЕКСТ 15

Sloka 15

Текст

Verš

чира вимйа мунайа
ӣварасйеитавйатм
джана-саграха итй ӯчу
смайантас та джагад-гурум
ciraṁ vimṛśya munaya
īśvarasyeśitavyatām
jana-saṅgraha ity ūcuḥ
smayantas taṁ jagad-gurum

Пословный перевод

Synonyma

чирам — некоторое время; вимйа — подумав; мунайа — мудрецы; ӣварасйа — верховного повелителя; ӣитавйатм — положение подвластного; джана-саграха — просвещения всех людей; ити — так (решив); ӯчу — сказали; смайанта — улыбаясь; там — Ему; джагат — вселенной; гурум — духовному учителю.

ciram — po nĕjakou dobu; vimṛśya — uvažující; munayaḥ — mudrci; īśvarasya — nejvyššího vládce; īśitavyatām — o podřízenosti; jana-saṅgrahaḥ — osvícení obyčejných lidí; iti — takto (usuzující); ūcuḥ — řekli; smayantaḥ — s úsmĕvy; tam — Jemu; jagat — vesmíru; gurum — duchovnímu učiteli.

Перевод

Překlad

Некоторое время мудрецы размышляли над поведением Верховного Господа, которое напоминало поведение обычного, подневольного живого существа. Они пришли к заключению, что поступил Он так лишь для того, чтобы преподать урок людям. Поэтому они улыбнулись и сказали Ему, духовному учителю всего мира, такие слова.

Mudrci nĕjaký čas uvažovali o chování Nejvyššího Pána, které připomínalo chování podřízené živé bytosti. Usoudili, že tak jednal proto, aby poučil obyčejné lidi. Usmáli se tedy a promluvili k Nĕmu, duchovnímu učiteli vesmíru.

Комментарий

Význam

Шрила Шридхара Свами объясняет, что слово ӣитавйат относится к тому, кто не обладает независимостью и вынужден подчиняться закону кармы, то есть действовать и пожинать плоды своих поступков. Обращаясь к мудрецам, Господь Кришна играл роль такого обусловленного живого существа, чтобы подчеркнуть важность слушания святых вайшнавов и служения им. Верховный Господь не только повелевает всем, но и учит людей науке полного предания.

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje slovo īśitavyatā jako označení stavu, kdy osoba není vládcem, jinými slovy, že podléhá zákonu karmy a je nucena konat a zakoušet výsledky svých činností. Když Pán Kṛṣṇa oslovoval mudrce, přijal roli podřízené živé bytosti, aby zdůraznil, jak důležité je naslouchat a sloužit svatým vaiṣṇavům. Osobnost Božství je zároveň nejvyšším učitelem duchovní odevzdanosti.