Skip to main content

ТЕКСТ 25

Sloka 25

Текст

Verš

ш́р̣н̇гй-агни-дам̇шт̣рй-аси-джала-двиджа-кан̣т̣акебхйах̣
крӣд̣а̄-пара̄в атичалау сва-сутау нишеддхум
гр̣хйа̄н̣и картум апи йатра на тадж-джананйау
ш́ека̄та а̄патур алам̇ манасо ’навастха̄м
śṛṅgy-agni-daṁṣṭry-asi-jala-dvija-kaṇṭakebhyaḥ
krīḍā-parāv aticalau sva-sutau niṣeddhum
gṛhyāṇi kartum api yatra na taj-jananyau
śekāta āpatur alaṁ manaso ’navasthām

Пословный перевод

Synonyma

ш́р̣н̇гӣ — от коров; агни — от огня; дам̇шт̣рӣ — от обезьян и собак; аси — от мечей; джала — от воды; двиджа — от птиц; кан̣т̣акебхйах̣ — от шипов; крӣд̣а̄-парау ати-чалау — играющих неугомонных младенцев; сва-сутау — своих сыновей; нишеддхум — уберечь; гр̣хйа̄н̣и — домашние обязанности; картум апи — даже выполнять; йатра — когда; на — не; тат-джананйау — Их матери (Рохини и Яшода); ш́ека̄те — способные; а̄патух̣ — обрели; алам — поистине; манасах̣ — ума; анавастха̄м — равновесие.

śṛṅgī — kravami; agni — ohněm; daṁṣṭrī — opicemi a psy; asi — dýkami; jala — vodou; dvija — ptáky; kaṇṭakebhyaḥ — a trny; krīḍā-parau ati-calau — neposedná nemluvňata si hrála; sva-sutau — své dva syny; niṣeddhum — jenom Je zastavit; gṛhyāṇi — domácí povinnosti; kartum api — kvůli vykonávání; yatra — když; na — ne; tat-jananyau — Jejich matky (Rohiṇī a Yaśodā); śekāte — schopné; āpatuḥ — získaly; alam — vskutku; manasaḥ — mysli; anavasthām — vyrovnanost.

Перевод

Překlad

Когда Яшода и Рохини чувствовали, что бессильны защитить Своих младенцев от бед, которыми Им грозили коровы с острыми рогами, огонь, животные с когтями и клыками, такие как обезьяны, собаки и кошки, а также шипы, мечи и другие колющие инструменты, лежавшие на земле, их охватывало беспокойство, мешавшее им как следует выполнять домашние дела. В такие минуты они пребывали в полном духовном равновесии, испытывая трансцендентный экстаз, называющийся тревогой любящей матери, ибо это состояние полностью поглощало их ум.

Jelikož matka Yaśodā a Rohiṇī nemohly chránit nemluvňata před nebezpečím, jež hrozilo od rohatých krav, ohně, zvířat s ostrými zuby a drápy, jako jsou opice, psi a kočky, a od trnů, dýk a jiných zbraní povalujících se po zemi, prožívaly neustálou úzkost, a to narušovalo jejich domácí práce. Tehdy byly naprosto vyrovnané ve stavu transcendentální extáze známé jako soužení pocházející z mateřské lásky, neboť právě to se probouzelo v jejich myslích.

Комментарий

Význam

Все эти развлечения Кришны и огромное наслаждение, которое испытывали Яшода и Рохини, трансцендентны: в них нет ничего материального. В «Брахма-самхите» они описываются словами а̄нанда-чинмайа-раса. В духовном мире есть и беспокойство, и плач, и другие эмоции, аналогичные тем, которые существуют в материальном мире, но, поскольку в своей подлинной форме они существуют в трансцендентном мире, а материальный мир — всего лишь его имитация, Яшоде и Рохини эти чувства доставляли трансцендентное наслаждение.

Všechny tyto Kṛṣṇovy zábavy a velký požitek, který viditelně prožívaly matky, jsou transcendentální. Není na nich nic hmotného. V Brahma-saṁhitě jsou popsány slovy ānanda-cinmaya-rasa. V duchovním světě existuje úzkost, nářek a další pocity podobné těm, které známe v hmotném světě. Jelikož jsou však realitou transcendentálního světa, jehož je tento svět pouhou napodobeninou, matka Yaśodā a Rohiṇī se při nich transcendentálně radovaly.