Skip to main content

ТЕКСТ 41

Sloka 41

Текст

Verš

йатх бхрамарик-дшй
бхрмйатӣва махӣйате
читте картари татртм
картевха-дхий смта
yathā bhramarikā-dṛṣṭyā
bhrāmyatīva mahīyate
citte kartari tatrātmā
kartevāhaṁ-dhiyā smṛtaḥ

Пословный перевод

Synonyma

йатх — как; бхрамарик — из-за вращения; дшй — в соответствии с его ви́дением; бхрмйати — крутящейся; ива — словно; махӣ — земля; ӣйате — кажется; читте — ум; картари — будучи исполнителем; татра — там; тм — душа; карт — действующая; ива — будто; ахам-дхий — из-за ложного эго; смта — воспринимается.

yathā — jako; bhramarikā — kvůli točení se; dṛṣṭyā — ve vlastním zorném poli; bhrāmyati — točící se; iva — jakoby; mahī — zemĕ; īyate — vypadá; citte — mysl; kartari — která je konatel; tatra — tam; ātmā — vlastní já; kartā — konatel; iva — jako kdyby; aham-dhiyā — kvůli falešnému egu; smṛtaḥ — je myšleno.

Перевод

Překlad

Подобно тому как кружащемуся человеку кажется, будто кружится земля, тот, кто находится под влиянием ложного эго, считает себя действующим, тогда как действует лишь его ум.

Stejnĕ jako osoba, která se točí dokola, vnímá zemi, jako by se točila, považuje se ten, kdo je ovlivnĕný falešným egem, za konatele, zatímco ve skutečnosti jedná jen jeho mysl.

Комментарий

Význam

Аналогичным образом, хотя наши счастье и горе вызваны нашим же взаимодействием с материальными гунами, мы считаем, что их причиной является Господь.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí související obdobnou myšlenku: Ačkoliv naše štĕstí a neštĕstí způsobuje naše vlastní vzájemné působení s hmotnými kvalitami, vnímáme Pána jako jejich příčinu.