Skip to main content

ТЕКСТ 14

Sloka 14

Текст

Verš

тайбхихитам карйа
каса парама-висмита
девакӣ васудева ча
вимучйа прарито ’бравӣт
tayābhihitam ākarṇya
kaṁsaḥ parama-vismitaḥ
devakīṁ vasudevaṁ ca
vimucya praśrito ’bravīt

Пословный перевод

Synonyma

тай — ею, богиней Дургой; абхихитам — сказанное; карйа — услышав; каса — Камса; парама-висмита — крайне изумленный; девакӣм — Деваки; васудевам ча — и Васудеву; вимучйа — освободив; прарита — смиренный; абравӣт — сказал.

tayā — bohyní Durgou; abhihitam — pronesená slova; ākarṇya — když slyšel; kaṁsaḥ — Kaṁsa; parama-vismitaḥ — strnul údivem; devakīm — Devakī; vasudevam ca — a Vasudevu; vimucya — okamžitě propustil; praśritaḥ — s velkou pokorou; abravīt — promluvil následovně.

Перевод

Překlad

Эти слова богини Дурги как громом поразили Камсу. Он тут же снял кандалы со своей сестры Деваки и своего зятя, Васудевы, и очень смиренно обратился к ним.

Když Kaṁsa uslyšel slova bohyně Durgy, strnul údivem. Přistoupil ke své sestře Devakī a švagrovi Vasudevovi, okamžitě jim sundal okovy a pokorně k nim promluvil.

Комментарий

Význam

Камсу поразило, что богиня Дурга стала дочерью Деваки. Деваки была обычной женщиной — как же могла богиня Дурга стать ее дочерью? Это первое, что удивило Камсу. Кроме того, почему восьмым ребенком Деваки оказалась девочка? Это его тоже поразило. Как правило, асуры поклоняются матери Дурге, Шакти, или полубогам, особенно Господу Шиве. Увидев перед собой Дургу в ее изначальном восьмируком облике, держащей различные виды оружия, Камса сразу перестал считать Деваки обыкновенной женщиной. Должно быть, Деваки обладала какими-то духовными достоинствами, а иначе разве богиня Дурга стала бы рождаться из ее чрева? Пораженный всем этим, Камса хотел как-то загладить злодеяния, которые он совершил по отношению к своей сестре, Деваки.

Kaṁsa žasl, že se bohyně Durgā stala dcerou Devakī. Jak se mohla Durgā stát dcerou obyčejné lidské bytosti? To byl jeden důvod jeho údivu. A jak je možné, že osmé dítě Devakī bylo ženského pohlaví? I to ho udivilo. Asurové jsou obvykle oddaní matky Durgy, Śakti, nebo polobohů, zvláště Pána Śivy. Zjevení Durgy v její původní osmiruké podobě držící různé zbraně ihned přimělo Kaṁsu k tomu, aby změnil svůj názor, že Devakī je obyčejná lidská bytost. Musela mít nějaké transcendentální vlastnosti, neboť proč by se jí jinak bohyně Durgā narodila? Za těchto okolností chtěl užaslý Kaṁsa odčinit ohavnosti, kterých se vůči své sestře Devakī dopustil.