Skip to main content

ТЕКСТ 37

Sloka 37

Текст

Verš

рӣр йат падмбуджа-раджа чакаме туласй
лабдхвпи вакшаси пада кила бхтйа-джушам
йасй сва-вӣкшаа утнйа-сура-прайсас
тадвад вайа ча тава пда-раджа прапанн
śrīr yat padāmbuja-rajaś cakame tulasyā
labdhvāpi vakṣasi padaṁ kila bhṛtya-juṣṭam
yasyāḥ sva-vīkṣaṇa utānya-sura-prayāsas
tadvad vayaṁ ca tava pāda-rajaḥ prapannāḥ

Пословный перевод

Synonyma

рӣ — богиня процветания, супруга Господа Нараяны; йат — как; пада-амбуджа — лотосных стоп; раджа — пыль; чакаме — желала; туласй — вместе с Туласидеви; лабдхв — обретя; апи — даже; вакшаси — на Его груди; падам — свое место; кила — конечно; бхтйа — слугами; джушам — которые прислуживают; йасй — чьего (Лакшми); сва — на них; вӣкшае — ради взгляда; ута — с другой стороны; анйа — других; сура — полубогов; прайса — старания; тадват — точно так же; вайам — мы; ча — также; тава — Твоих; пда — стоп; раджа — пыль; прапанн — обратились за прибежищем.

śrīḥ — bohynĕ štĕstí, manželka Pána Nārāyaṇa; yat — jako; pada-ambuja — lotosových nohou; rajaḥ — prach; cakame — žádaný; tulasyā — společnĕ s Tulasī-devī; labdhvā — poté, co získala; api — dokonce; vakṣasi — na Jeho hrudi; padam — své místo; kila — vskutku; bhṛtya — služebníky; juṣṭam — obsluhovaný; yasyāḥ — jejíž (Lakṣmī); sva — na sebe; vīkṣaṇe — ve snaze upoutat pohled; uta — na druhou stranu; anya — ostatních; sura — polobohů; prayāsaḥ — úsilí; tadvat — stejnĕ; vayam — my; ca — také; tava — Tvých; pāda — nohou; rajaḥ — prach; prapannāḥ — vyhledaly jsme jako útočištĕ.

Перевод

Překlad

Богиня Лакшми, чьего внимания с большим трудом иногда добиваются полубоги, обрела уникальную возможность всегда находиться на груди своего господина, Нараяны. Тем не менее она жаждет обрести пыль с Его лотосных стоп, даже несмотря на то, что ей приходится делить эту привилегию с Туласидеви и другими многочисленными слугами Господа. Вслед за ней и мы тоже обращаемся за прибежищем к пыли с Твоих лотосных стоп.

Bohynĕ Lakṣmī, o jejíž pohled se s velkým úsilím ucházejí polobozi, získala jedinečné postavení, neboť neustále spočívá na hrudi svého Pána, Nārāyaṇa. Přesto touží po prachu z Jeho lotosových nohou, i když se o tento prach musí dĕlit s Tulasī-devī a s mnoha dalšími Pánovými služebníky. Podobnĕ my přicházíme k prachu z Tvých lotosových nohou, abychom u nĕj získaly útočištĕ.

Комментарий

Význam

Как утверждают в этом стихе гопи, богиня процветания мечтает покинуть место на груди Господа, чтобы наряду с другими преданными находиться у Его стоп — такое счастье и восторг дарует пыль с этих стоп. Иначе говоря, гопи призывают Кришну проявить беспристрастие. Раз уж Господь даровал богине процветания место на Своей груди и при этом позволил ей обрести пыль со Своих лотосных стоп, Ему следует предоставить такую же возможность Своим самым любящим слугам, юным гопи. «В конце концов, — молят гопи Кришну, — все мечтают служить пыли с Твоих стоп, поэтому Тебе следует поощрить наше стремление, а не отсылать нас домой».

Zde gopī poukazují na to, že prach z Pánových nohou je tak extatický a blahodárný, že bohynĕ štĕstí chce opustit své jedinečné místo na Jeho hrudi a dĕlit se s mnoha dalšími oddanými o místo u Jeho nohou. Tímto gopī naléhají na Pána Kṛṣṇu, aby se neproviňoval dvojakým jednáním. Jelikož bohyni štĕstí dal místo na své hrudi a zároveň jí dovolil vyhledávat prach z Jeho lotosových nohou, mĕl by bezpochyby dát stejnou příležitost i gopīm, což jsou oddané, které vůči Nĕmu chovají tu nejhlubší lásku. „Konec konců,“ žadoní gopī, „vyhledávat prach z Tvých lotosových nohou je dokonale oprávnĕné snažení, ve kterém bys nás mĕl povzbudit, a ne se nás pokoušet posílat pryč.“