Skip to main content

ТЕКСТ 19

ВІРШ 19

Текст

Текст

асйнубхва бхагавн
веда гухйатама ива
деваршир нрада скшд
бхагавн капило нпа
асйа̄нубга̄вам̇ бгаґава̄н
веда
ґухйатамам̇ ш́івах̣
деваршір на̄радах̣ са̄кша̄д
бга
ґава̄н капіло нр̣па

Пословный перевод

Послівний переклад

асйа — Его; анубхвам — слава; бхагавн — самый могущественный; веда — знает; гухйа-тамам — очень сокровенный; ива — Господь Шива; дева-ши — великий мудрец среди полубогов; нрада — Нарада; скшт — непосредственно; бхагавн — Личность Бога; капила — Капила; нпа — о царь.

асйа  —  Його; анубга̄вам  —  велич; бгаґава̄н  —  наймогутнішого; веда  —  знає; ґухйа-тамам  —  найпотаємніше знання; ш́івах̣   —   Господь Ш і в а ; дева - р̣шіх̣   —   великий мудрець між півбогами; на̄радах̣  —  Нарада; са̄кша̄т  —  безпосередньо; бгаґава̄н  —  Бог-Особа; капілах̣  —  Капіла; нр̣па  —  о царю.

Перевод

Переклад

О царь, Господь Шива, Нарада, мудрец среди полубогов, и Капила, воплощение Бога, обладают сокровенным знанием о Его величии, которое получено при непосредственном контакте с Ним.

О царю, Господь Шіва, мудрець між півбогів Нарада і Капіла, втілення Бога, безпосередньо зв’язані з Ним,    —    всі володіють потаємним знанням про Його велич.

Комментарий

Коментар

Все чистые преданные Господа — бхавы, то есть люди, постигшие величие Господа, занимаясь разными видами трансцендентного любовного служения. Экспансии полной формы Господа бесчисленны, и, соответственно, существуют бесчисленные чистые преданные Господа, обменивающиеся с Ним служением в различных расах. Существует двенадцать великих преданных Господа: Брахма, Нарада, Шива, Кумара, Капила, Ману, Прахлада, Бхишма, Джанака, Шукадева Госвами, Бали Махараджа и Ямараджа. Хотя сам Бхишмадева — один из них, он назвал имена только трех из двенадцати личностей, которым ведома слава Господа. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, один из великих ачарьев нашего времени, объясняет, что вначале преданный ощущает анубхаву, величие Господа, впадая в экстаз. Этот экстаз проявляется в появлении испарины, дрожи, слез, сыпи на коже и т. д., и эти признаки проявляются тем сильнее, чем глубже человек осознает величие Господа. Яшода, которая связывала Господа веревками, испытывала в отношениях с Ним иную бхаву, чем Арджуна, в ответ на любовь которого Господь взялся править его колесницей. Величие Господа проявляется в Его подчинении Своим преданным, и это еще один аспект величия Господа. Шукадева Госвами и Кумары, хотя уже и занимали трансцендентное положение, превратились в чистых преданных Господа благодаря другому аспекту бхавы. Страдания, которые Господь посылает Своим преданным, представляют собой еще один вид обмена трансцендентной бхавой между Господом и преданными. Господь говорит: «Я ставлю Своего преданного в трудное положение, чтобы он еще больше очистился, обмениваясь со Мной трансцендентной бхавой». Материальные трудности, которые испытывает преданный, неизбежно приводят к его освобождению от иллюзорных материальных отношений. Материальные отношения между людьми основаны на обмене материальным наслаждением, которое зависит, главным образом, от материальных богатств. Поэтому когда Господь отнимает материальные богатства, преданного начинает привлекать только трансцендентное любовное служение Господу. Так Господь вырывает падшую душу из трясины материального существования. Страдания, посылаемые преданному Господом, отличаются от страданий, вызываемых порочной деятельностью. Все эти проявления величия Господа особенно хорошо известны таким великим махаджанам, как Брахма, Шива, Нарада, Капила, Кумары и Бхишма, и по их милости мы тоже можем постичь величие Господа.

ПОЯСНЕННЯ: Всі чисті віддані Господа є бгави, тобто ті, що осягнули велич Господа, занурившись у різного роду трансцендентне любовне служіння Йому. Є безліч поширень особистісної форми Господа, і відповідно є незліченні чисті віддані Господа, що обмінюються з Ним служінням у різних расах. Звичайно називають імена дванадцяти великих Його відданих: Брахма, Нарада, Шіва, Кумари, Капіла, Ману, Прахлада, Бгішма, Джанака, Шукадева Ґосвамі, Балі Махараджа та Ямараджа. Бгішмадева, попри те що й сам один з тих дванадцяти, кому відома слава Господа, наводить славні імена принаймні трьох із них. Шріла Вішванатга Чакраварті Тгакура, один з найвизначніших ачарій сучасности, пояснює, що анубгаву, тобто славу Господа, відданий спочатку пізнає в екстазі, виявами якого є поява поту, дрожі, сліз, висипів на тілі «гусячої шкіри» тощо, і що глибше відданий усвідомлює Господа, то сильніше виявляються ці ознаки екстазу. Бгаву відчувала Яшода, коли зв’язувала Господа мотузкою, інший вияв бгави Арджуна, у відповідь на любов якого Господь став його колісничим. Велич Господа виявляється в тому, що Він кориться Своїм відданим, і це ще один з аспектів Його слави. Шукадева Ґосвамі та Кумари, хоча й перебували вже на трансцендентному рівні, привабились одним із відтінків бгави і стали чистими відданими Господа. Випробовування, які падають на Його відданих, є ще одним різновидом обміну трансцендентною бгавою між Господом та Його відданими. Господь каже: «Я ставлю Свого відданого у складні умови і таким чином він досягає ще більшої чистоти в обміні трансцендентною бгавою зі Мною». Щоб звільнитися від ілюзорних матеріальних стосунків, відданий обов’язково має пройти крізь матеріальні труднощі. Матеріальні стосунки засновані на обміні матеріальною втіхою, яка залежить головно від матеріальних можливостей. Тому, коли Господь забирає у відданого його матеріальні багатства, відданого неподільно приваблює трансцендентне любовне служіння Господеві. Так Господь витягає падшу душу з трясовини матеріального існування. Випробовування, що їх посилає Своєму відданому Господь, відмінні від нещасть, що виникають внаслідок гріховних дій. Ці вияви Господньої величі особливо добре знають великі махаджани    —    Брахма, Шіва, Нарада, Капіла, Кумари та Бгішма, як сказано вище, і їхньою ласкою ми теж можемо осягнути її.