Skip to main content

ТЕКСТ 19

Sloka 19

Текст

Verš

асйнубхва бхагавн
веда гухйатама ива
деваршир нрада скшд
бхагавн капило нпа
asyānubhāvaṁ bhagavān
veda guhyatamaṁ śivaḥ
devarṣir nāradaḥ sākṣād
bhagavān kapilo nṛpa

Пословный перевод

Synonyma

асйа — Его; анубхвам — слава; бхагавн — самый могущественный; веда — знает; гухйа-тамам — очень сокровенный; ива — Господь Шива; дева-ши — великий мудрец среди полубогов; нрада — Нарада; скшт — непосредственно; бхагавн — Личность Бога; капила — Капила; нпа — о царь.

asya — o Jeho; anubhāvam — slávě; bhagavān — nejmocnější; veda — zná; guhya-tamam — velice důvěrně; śivaḥ — Pán Śiva; deva-ṛṣiḥ — veliký mudrc mezi polobohy; nāradaḥ — Nārada; sākṣāt — přímo; bhagavān — Osobnost Božství; kapilaḥ — Kapila; nṛpa — ó králi.

Перевод

Překlad

О царь, Господь Шива, Нарада, мудрец среди полубогов, и Капила, воплощение Бога, обладают сокровенным знанием о Его величии, которое получено при непосредственном контакте с Ним.

Ó králi, Pán Śiva, Nārada, mudrc mezi polobohy, a Kapila, Boží inkarnace, mají důvěrné vědomosti o Jeho slávě, které získali přímým stykem.

Комментарий

Význam

Все чистые преданные Господа — бхавы, то есть люди, постигшие величие Господа, занимаясь разными видами трансцендентного любовного служения. Экспансии полной формы Господа бесчисленны, и, соответственно, существуют бесчисленные чистые преданные Господа, обменивающиеся с Ним служением в различных расах. Существует двенадцать великих преданных Господа: Брахма, Нарада, Шива, Кумара, Капила, Ману, Прахлада, Бхишма, Джанака, Шукадева Госвами, Бали Махараджа и Ямараджа. Хотя сам Бхишмадева — один из них, он назвал имена только трех из двенадцати личностей, которым ведома слава Господа. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, один из великих ачарьев нашего времени, объясняет, что вначале преданный ощущает анубхаву, величие Господа, впадая в экстаз. Этот экстаз проявляется в появлении испарины, дрожи, слез, сыпи на коже и т. д., и эти признаки проявляются тем сильнее, чем глубже человек осознает величие Господа. Яшода, которая связывала Господа веревками, испытывала в отношениях с Ним иную бхаву, чем Арджуна, в ответ на любовь которого Господь взялся править его колесницей. Величие Господа проявляется в Его подчинении Своим преданным, и это еще один аспект величия Господа. Шукадева Госвами и Кумары, хотя уже и занимали трансцендентное положение, превратились в чистых преданных Господа благодаря другому аспекту бхавы. Страдания, которые Господь посылает Своим преданным, представляют собой еще один вид обмена трансцендентной бхавой между Господом и преданными. Господь говорит: «Я ставлю Своего преданного в трудное положение, чтобы он еще больше очистился, обмениваясь со Мной трансцендентной бхавой». Материальные трудности, которые испытывает преданный, неизбежно приводят к его освобождению от иллюзорных материальных отношений. Материальные отношения между людьми основаны на обмене материальным наслаждением, которое зависит, главным образом, от материальных богатств. Поэтому когда Господь отнимает материальные богатства, преданного начинает привлекать только трансцендентное любовное служение Господу. Так Господь вырывает падшую душу из трясины материального существования. Страдания, посылаемые преданному Господом, отличаются от страданий, вызываемых порочной деятельностью. Все эти проявления величия Господа особенно хорошо известны таким великим махаджанам, как Брахма, Шива, Нарада, Капила, Кумары и Бхишма, и по их милости мы тоже можем постичь величие Господа.

Všichni čistí oddaní jsou bhāvové — osoby, které znají slávu Pána v různých transcendentálních láskyplných službách. Stejně jako má Pán bezpočet expanzí Své úplné podoby, existuje také bezpočet čistých oddaných Pána, kteří Mu slouží v různých náladách vzájemného vztahu. Obvykle má Pán dvanáct velkých oddaných, jimiž jsou Brahmā, Nārada, Śiva, Kumāra, Kapila, Manu, Prahlāda, Bhīṣma, Janaka, Śukadeva Gosvāmī, Bali Mahārāja a Yamarāja. Bhīṣmadeva uvádí z těchto dvanácti, kteří znají slávu Pána, pouze tři významné postavy, přestože sám je jedním z nich. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, jeden z velkých ācāryů moderní doby, vysvětluje, že realizace anubhāvy, slávy Pána, se u oddaného projevuje nejprve extází s příznaky pocení, chvění těla, pláče, vyrážek na kůži těla atd., která se pak dále zvětšuje jasným pochopením slávy Pána. Toto různé chápání bhāvy lze vidět na vztahu Yaśody a Pána (když svazovala Pána provazy) a na vztahu Arjuny, kterému dělal Pán vozataje při láskyplných výměnách. Sláva Pána se projevuje tím, že před Svými oddanými vystupuje jako jejich podřízený, což je jen další podoba Jeho velikosti. Śukadeva Gosvāmī a Kumārové, kteří se již před tím nacházeli na transcendentální úrovni, se stali čistými oddanými pod vlivem dalšího rysu bhāvy. Překážky, které Pán přináší Svým oddaným, jsou dalším projevem transcendentální bhāvy mezi Pánem a oddanými. Pán říká: “Přivádím Své oddané do nesnází a oni se tak ještě více očistí při výměnách transcendentální bhāvy mezi jimi a Mnou.” Když se oddaný ocitne v nesnázích, nutně ho to osvobozuje od iluzorních hmotných vztahů. Hmotné vztahy se zakládají na vzájemném opětování hmotného požitku, pocházejícího především z hmotných zdrojů. Jakmile tedy tyto hmotné zdroje Pán odebere, oddaný je plně přitahován transcendentální láskyplnou službou Pánu. Tak Pán vytahuje pokleslou duši z bažin hmotné existence. Utrpení, které Pán udílí Svým oddaným, se liší od utrpení, které je výsledkem hříšného jednání. Zvláště velcí mahājanové — Brahmā, Śiva, Nārada, Kapila, Kumāra, Bhīṣma a další, jak bylo uvedeno výše — znají všechny tyto aspekty slávy Pána, a my je můžeme pochopit jejich milostí.