Skip to main content

ТЕКСТ 14

Sloka 14

Текст

Verš

сарва кла-кта манйе
бхават ча йад-априйам
сапло йад-вае локо
вйор ива гханвали
sarvaṁ kāla-kṛtaṁ manye
bhavatāṁ ca yad-apriyam
sapālo yad-vaśe loko
vāyor iva ghanāvaliḥ

Пословный перевод

Synonyma

сарвам — все это; кла-ктам — сделано неодолимым временем; манйе — я думаю; бхаватм ча — для вас также; йат — что бы ни; априйам — отвратительно; са-пла — с правителями; йат-вае — во власти этого времени; лока — каждый на всех планетах; вайо — ветер несет; ива — как; гхана-вали — цепь облаков.

sarvam — to vše; kāla-kṛtam — jsouce dílem nezastavitelného času; manye — myslím; bhavatām ca — pro vás též; yat — cokoliv; apriyam — ohavné; sa-pālaḥ — s vládci; yat-vaśe — ovládané časem; lokaḥ — každý na každé planetě; vayoḥ — vítr přenáší; iva — jako; ghana-āvaliḥ — obrys mračen.

Перевод

Překlad

Я полагаю, что все это происходит под влиянием неотвратимого времени, которое управляет каждым на всех планетах и несет всех, подобно ветру, несущему облака.

Podle mého názoru to vše bylo způsobeno nezastavitelným časem, pod jehož vládou se hýbe každý na každé planetě, stejně jako mraky se hýbou podle větru.

Комментарий

Význam

Время властвует над всей вселенной и над всеми планетами. Как облака движутся под воздействием силы воздуха, так и всеми гигантскими планетами, в том числе и Солнцем, управляет воздух. Аналогично этому, неотвратимое кала (время) управляет даже деятельностью воздуха и других элементов. Таким образом, верховное кала, могущественный представитель Господа в материальном мире, управляет всем. Так что Юдхиштхире не стоило скорбеть о непостижимой деятельности времени. Пока человек находится в материальном мире, он вынужден мириться с воздействием времени и его реакциями. Юдхиштхире не следовало думать, что он совершил грехи в прошлой жизни и страдает от их последствий. Под воздействием условий материальной природы приходится страдать даже самым благочестивым. Но благочестивый человек всегда остается верен Господу, так как его направляют истинные брахманы и вайшнавы, следующие принципам религии. Эти три руководящих принципа должны стать целью жизни. Не стоит переживать из-за проделок вечного времени. Даже Брахмаджи, великий повелитель вселенной, тоже подвластен времени; поэтому не следует выражать недовольство тем, что время властвует над нами, несмотря на то что мы неукоснительно следуем принципам религии.

Stejně jako čas ovládá všechny planety, ovládá také celý vesmírný prostor. Všechny obrovské planety včetně Slunce ovládá síla vzduchu, stejně jako když vzduch pohybuje s mraky. Podobně nezastavitelný kāla neboli čas ovládá i působení vzduchu a ostatních prvků. Vše je tedy pod vládou svrchovaného kāly, který je mocným zástupcem Pána v hmotném světě. Yudhiṣṭhira proto neměl litovat nepochopitelného působení času. Dokud jsme v hmotném světě, musíme snášet akce a reakce času. Yudhiṣṭhira si neměl myslet, že se v předchozím životě dopustil hříchů a nyní trpí následky. I nejzbožnější lidé musí trpět v podmínkách hmotné přírody. Zbožný člověk je však věrný Pánu, jelikož je vedený pravým brāhmaṇou a vaiṣṇavou, který dodržuje náboženské zásady. Následovat tyto tři principy vedení má být cílem života. Nemáme být znepokojeni záludnostmi věčného času. Pod vládou času je i velký vládce vesmíru Brahmājī a neměli bychom nelibě nést, že nám vládne čas, přestože upřímně následujeme náboženské zásady.