Skip to main content

ТЕКСТ 6

Sloka 6

Текст

Verš

йджайитввамедхаис та
трибхир уттама-калпакаи
тад-йаа пвана дикшу
ата-манйор ивтанот
yājayitvāśvamedhais taṁ
tribhir uttama-kalpakaiḥ
tad-yaśaḥ pāvanaṁ dikṣu
śata-manyor ivātanot

Пословный перевод

Synonyma

йджайитв — совершив; авамедхаийаджа, в которой в жертву приносится конь; там — его (царя Юдхиштхиры); трибхи — три; уттама — наилучших; калпакаи — при наличии необходимых компонентов и проведенных квалифицированными жрецами; тат — те; йаа — слава; пванам — добродетельного; дикшу — все стороны света; ата-манйо — Индра, совершивший сто таких жертвоприношений; ива — подобно; атанот — распространилась.

yājayitvā — vykonáním; aśvamedhaiḥyajña, při níž se obětuje kůň; tam — jeho (krále Yudhiṣṭhira); tribhiḥ — tři; uttama — nejlepší; kalpakaiḥ — zaopatřená vším potřebným a vykonaná schopnými kněžími; tat — ta; yaśaḥ — sláva; pāvanam — ctnostná; dikṣu — do všech směrů; śata-manyoḥ — Indra, který vykonal sto takových obětí; iva — jako; atanot — rozšířila se.

Перевод

Překlad

Господь Шри Кришна побудил Махараджу Юдхиштхиру надлежащим образом провести три ашвамедха-ягьи [жертвоприношения коня], и добрая слава о нем разнеслась по всему свету, так что он стал так же знаменит, как Индра, совершивший сто таких жертвоприношений.

Pán Śrī Kṛṣṇa přiměl Mahārāje Yudhiṣṭhira, aby třikrát důkladně vykonal oběť koně (aśvamedha-yajñu), a tak způsobil, že se jeho sláva rozšířila všemi směry, jako sláva Indry, který vykonal sto takových obětí.

Комментарий

Význam

Этот стих представляет собой нечто вроде вступления к описанию ашвамедха-ягий, совершенных Махараджей Юдхиштхирой. Примечательно, что Махараджа Юдхиштхира сравнивается с небесным царем. Небесный царь в тысячи и тысячи раз богаче Махараджи Юдхиштхиры, но слава Махараджи Юдхиштхиры была ничуть не меньше. Дело в том, что Махараджа Юдхиштхира был чистым преданным Господа, и лишь по Его милости, проведя всего три ягьи, достиг уровня царя небес, на чьем счету их сотни. В этом преимущество преданных Господа. Господь одинаково относится ко всем, но преданный Господа славится больше других, потому что он всегда связан с самым великим живым существом. Солнечный свет распространяется равномерно, но все же есть места, где все время темно. Причина не в солнце, а в способности воспринимать свет. Подобно этому, те, кто безраздельно предан Господу, получают полную меру Его милости, которую Он равномерно расточает всегда и повсюду.

Tento verš je vlastně úvodem k popisu aśvamedha-yajñi Mahārāje Yudhiṣṭhira. Přirovnání Mahārāje Yudhiṣṭhira ke králi nebes je významné. Král nebes svým bohatstvím Mahārāje Yudhiṣṭhira miliónkrát předčí, a přesto nebyla sláva Mahārāje Yudhiṣṭhira o nic menší. Důvodem je to, že Mahārāja Yudhiṣṭhira byl čistý oddaný Pána, a jedině Jeho milostí se dostal na úroveň krále nebes, přestože vykonal pouze tři oběti, zatímco král nebes jich vykonal stovky. To je výsada Pánova oddaného. Pán se chová stejně ke každému, ale oddaný Pána je oslavovaný více, protože je neustále ve styku s největším ze všech. Sluneční paprsky se šíří všemi směry stejně, ale přesto je na některých místech stále tma. To však není způsobené sluncem, ale schopností přijímat světlo. Podobně ti, kteří jsou naprosto oddaní Pánu, dostávají Pánovu plnou milost, jež se šíří stejnou měrou všude.