Skip to main content

ТЕКСТ 29

Sloka 29

Текст

Verš

на веда качид бхагава чикӣршита
тавехамнасйа н виамбанам
на йасйа качид дайито ’сти кархичид
двешйа ча йасмин вишам матир нм
na veda kaścid bhagavaṁś cikīrṣitaṁ
tavehamānasya nṛṇāṁ viḍambanam
na yasya kaścid dayito ’sti karhicid
dveṣyaś ca yasmin viṣamā matir nṛṇām

Пословный перевод

Synonyma

на — не; веда — знаю; качит — кого-то; бхагаван — о Господь; чикӣршитам — игры; тава — Твои; ӣхамнасйа — подобно мирским людям; нм — обычных людей; виамбанам — вводящие в заблуждение; на — никогда; йасйа — Его; качит — кто бы то ни было; дайита — объект особой благосклонности; асти — есть; кархичит — где бы то ни было; двешйа — предмет ненависти; ча — и; йасмин — Ему; вишам — пристрастность; мати — представлениями; нм — людей.

na — ne; veda — zná; kaścit — nikdo; bhagavan — ó Pane; cikīrṣitam — zábavy; tava — Tvé; īhamānasya — jako světští lidé; nṛṇām — obyčejných lidí; viḍambanam — matoucí; na — nikdy; yasya — Jeho; kaścit — nikdo; dayitaḥ — předmětem zvláštního zájmu; asti — je; karhicit — někde; dveṣyaḥ — předmět závisti; ca — a; yasmin — Jemu; viṣamā — zaujatost; matiḥ — představa; nṛṇām — lidí.

Перевод

Překlad

О Господь, никто не может понять Твои трансцендентные игры, которые кажутся развлечениями человека и способны ввести в заблуждение кого угодно. Ты ни к кому не питаешь ни особого пристрастия, ни неприязни. Людям только кажется, что Ты пристрастен.

Ó Pane, nikdo nemůže pochopit Tvé transcendentální zábavy, které vypadají jako lidské a jsou tak matoucí. Nikdo není předmětem Tvé zvláštní přízně ani Tvé závisti; lidé si jen představují, že jsi zaujatý.

Комментарий

Význam

Господь одинаково одаряет милостью все падшие души. Он ни к кому не испытывает особой неприязни. Представления о Личности Бога как о человеческом существе вводят в заблуждение. Его игры только кажутся развлечениями человека, но на самом деле они трансцендентны и не имеют ни малейшей примеси материальной скверны. Конечно, известно, что Он особенно благосклонен к Своим чистым преданным, но на самом деле Он беспристрастен ко всем, так же, как беспристрастно солнце. Впитывая солнечные лучи, иногда даже камни становятся драгоценными, но слепой не способен видеть солнце, хотя на него падает достаточно солнечного света. Свет и тьма — противоположные понятия, но это не означает, что солнце с пристрастием распространяет свои лучи. Они доступны каждому, но способность воспринимать их у всех разная. Глупые люди полагают, что преданное служение — это способ польстить Господу, домогаясь Его особой милости. На самом же деле Его чистые преданные, занятые трансцендентным любовным служением Ему, не торговцы. Торговая фирма оказывает услуги за деньги. Чистый же преданный служит Господу не ради этого, и потому может получить всю Его милость. Страждущие, нуждающиеся, любознательные и философы вступают во временную связь с Господом, чтобы добиться определенной цели. Когда же цель достигнута, их отношения с Господом прерываются. Страдающий человек, если он хоть сколько- нибудь благочестив, молит Господа об исцелении. Но как только он выздоравливает, то, как правило, ему уже нет дела до отношений со Всевышним. Милость Господа по-прежнему доступна ему, но он не хочет получить ее. В этом заключается разница между чистым преданным и тем, чье преданное служение не свободно от примесей. Считается, что те, кто полностью отвергает служение Господу, пребывают в кромешной тьме; те, кто просит Господа о милости, только когда испытывает в ней нужду, частично принимают Его милость, те же, кто целиком занят служением Господу, получают ее в полной мере. Принять или не принять милость Господа — зависит только от живого существа, дело тут не в предвзятости всемилостивого Господа.

Pán je milostivý ke všem pokleslým duším stejně. K nikomu není nepřátelský. Představa, že Osobnost Božství je lidskou bytostí, je velice matoucí. Jeho zábavy vypadají jako lidské, ale ve skutečnosti jsou transcendentální bez jediného náznaku hmotného znečištění. Nepochybně panuje názor, že Pán nadržuje Svým čistým oddaným, ale ve skutečnosti nenadržuje nikomu, stejně jako slunce. Díky slunečním paprskům někdy i kameny nabydou na ceně, zatímco slepý člověk slunce neuvidí, ani když bude stát v jeho plné záři. Tma a světlo jsou dvě protichůdné koncepce, ale to nikterak neznamená, že slunce je nějak zaujaté v šíření svých paprsků. Sluneční paprsky svítí na všechny, avšak schopnost přijímat je má každý jinou. Pomatení lidé považují oddanou službu za lichocení Pánu, které má přinést Jeho zvláštní milost. Ale čistí oddaní, kteří se zaměstnávají transcendentální láskyplnou službou Pánu, nejsou výměnná obchodní společnost. Obchodník někomu slouží s podmínkou, že sám něco vytěží. Čistý oddaný neslouží Pánu proto, aby dostal něco na oplátku, a tak se mu dostává plné milosti Pána. Lidé, kteří trpí, kteří jsou v nouzi, kteří jsou zvídaví nebo filozoficky založení, s Pánem navazují dočasné styky, aby posloužili svým cílům. Jakmile toho dosáhnou, už spojení s Pánem nepotřebují. Trpící člověk, pokud je alespoň trochu zbožný, se modlí k Pánu za uzdravení, ale jakmile se uzdraví, většinou už nemá žádný zájem spojení s Pánem dále udržovat. Milost Pána je pro něho otevřená, ale on ji odmítá přijmout. To je rozdíl mezi čistým oddaným a smíšeným oddaným. Ti, kteří zcela odmítají službu Pánu, jsou v naprosté temnotě, ti, kteří žádají o přízeň Pána, jen když ji nutně potřebují, zachycují Jeho milost jen zčásti a ti, kteří slouží Pánu na sto procent, přijímají milost Pána plně. Tato nerovnost v příjmu Pánovy milosti se vztahuje k příjemci a není žádným projevem zaujatosti Pána, který je všemilostivý.

Когда Господь посредством Своей всемилостивой энергии нисходит в этот материальный мир, Он играет роль человека, и поэтому кажется, что Он питает особое пристрастие только к Своим преданным, но фактически это не так. Несмотря на кажущиеся проявления предвзятости, Он распространяет Свою милость равномерно. В битве на Курукшетре все, кто погиб в сражении в присутствии Господа, получили освобождение, даже если были недостойны его, потому что смерть в присутствии Господа очищает отходящую душу от последствий всех ее грехов, и умирающий получает место в трансцендентной обители. Так или иначе, если подставить себя солнечным лучам, их тепло и ультрафиолет непременно принесут пользу. Из вышесказанного следует, что Господь никогда не относится предвзято к кому бы то ни было. Считать Его пристрастным — это заблуждение, свойственное большинству людей.

Když Pán Svojí všemilostivou energií sestupuje do tohoto hmotného světa, hraje lidskou bytost, a proto se zdá, že nadržuje Svým oddaným, ale skutečnost je jiná. Přestože navenek vypadá jako zaujatý, rozdává Svou milost všem stejně. Všichni, kteří zemřeli v bitvě na Kuruovském bitevním poli za přítomnosti Pána, získali spasení, aniž k tomu měli náležité kvalifikace, neboť smrt v přítomnosti Pána očišťuje odcházející duši od účinků všech hříchů, a umírající člověk se proto přemísťuje někam do transcendentální říše. Jakmile se někdo jakýmkoliv způsobem vystaví slunečním paprskům, je jisté, že ho neminou příznivé účinky tepla ani ultrafialových paprsků. Závěr tedy je, že Pán není nikdy zaujatý. Myslet si o Něm, že je zaujatý, je chyba, která škodí všem.