Skip to main content

ТЕКСТ 23

ВІРШ 23

Текст

Текст

йатх хшӣкеа кхалена девакӣ
касена руддхтичира учрпит
вимочитха ча сахтмадж вибхо
твайаива нтхена мухур випад-гат
йатга хрішікеша кгалена девакі
камсена руддгатічірам шучарпіта
вімочітахам ча сахатмаджа вібго
твайаива натхена мухур віпад-ганат

Пословный перевод

Послівний переклад

йатх — так было; хшӣкеа — повелитель чувств; кхалена — злобным; девакӣ — Деваки (мать Шри Кришны); касена — царем Камсой; руддх — заточенную; ати-чирам — надолго; уча-арпит — страдавшую; вимочит — освободил; ахам ча — как и меня; саха-тма-дж — вместе с моими детьми; вибхо — о великий; твай эва — Тобой, Господом; нтхена — как защитником; муху — постоянно; випатгат — от многих опасностей.

йатга̄  —  як було; хр̣шікеш́а  —  володар чуттів; кгалена  —   заздрісним; девакі  —  Девакі (мати Шрі Крішни); кам̇сена  —   царем Камсою ; руддга̄   —   ув’язнена; аті - чірам   —   надовго; ш́уча-арпіта̄  —  вкинута в горе; вімочіта̄  —  звільнена; ахам ча  —  я теж; саха-а̄тма-джа̄  —  разом із моїми дітьми; вібго  —   о величний; твайа̄ ева  —  Твоєю Господньою Милістю; на̄тгена  —  як оборонець; мухух̣  —  постійно; віпат-ґан̣а̄т  —  від навали небезпек.

Перевод

Переклад

О Хришикеша, хозяин чувств и Господь богов! Ты освободил Свою мать Деваки, которую надолго заточил в тюрьму и тиранил злобный царь Камса. Ты также уберег меня и моих детей от опасностей, следовавших одна за другой.

О Хрішікешо, владико чуттів і Господи всіх богів! Ти звільнив Свою матір Девакі з темниці, де довгі роки її мучив злий цар Камса, а мене з дітьми Ти врятував од багатьох загроз, що безнастанно нас переслідували.

Комментарий

Коментар

Деваки, мать Кришны и сестра царя Камсы, и ее муж Васудева были заключены в темницу, потому что злобный царь боялся, что его убьет восьмой сын Деваки (Кришна). Он уничтожил всех сыновей Деваки, родившихся до Кришны, но Кришна избежал этой участи, так как был перенесен в дом Нанды Махараджи, Своего приемного отца. Кунтидеви с детьми тоже была спасена от многих опасностей. Но ей была оказана гораздо большая милость: Господь Кришна не спас остальных детей Деваки, но все дети Кунтидеви остались целыми и невредимыми. Он поступил так потому, что муж Деваки, Васудева, был жив, а Кунтидеви была вдовой, и, кроме Кришны, ей некому было помочь. Из этого можно сделать вывод, что Кришна проявляет большую милость к тому преданному, который находится в большей опасности. Иногда Господь подвергает Своих чистых преданных таким опасностям, потому что, оказавшись в беспомощном состоянии, преданный сильнее привязывается к Нему. А чем сильнее преданный привязан к Господу, тем большего он достиг.

ПОЯСНЕННЯ: Девакі, мати Крішни і сестра царя Камси, і її чоловік Васудева були ув’язнені в темниці, тому що лихий цар боявся смерти від руки восьмого сина Девакі (Крішни). Кожного з дітей, котрі приходили на світ перед Крішною, Камса вбивав, але Крішна уникнув загрози, бо був перенесений до дому Нанди Махараджі, Його названого батька. Кунтідеві з дітьми також була врятована від цілої низки небезпек. Однак їй випала від Господа милість набагато більша, бо дітей Девакі Він не порятував, тоді як усі діти Кунтідеві були врятовані. Це пояснюється тим, що чоловік Девакі, Васудева, був живий, тоді як Кунтідеві була вдова, і їй, окрім Крішни, не було від кого сподіватися допомоги. Тож справедливо сказати, що Крішна проявляє більшу ласку до тих відданих, які в більшій небезпеці. Трапляється, що Він ставить Своїх чистих відданих у небезпечне становище, щоб відданий, безпорадний, прив’язався до Господа ще більше. А що міцнішає прив’язаність до Господа, то більший це успіх для відданого.