Skip to main content

ТЕКСТ 23

Sloka 23

Текст

Verš

йатх хшӣкеа кхалена девакӣ
касена руддхтичира учрпит
вимочитха ча сахтмадж вибхо
твайаива нтхена мухур випад-гат
yathā hṛṣīkeśa khalena devakī
kaṁsena ruddhāticiraṁ śucārpitā
vimocitāhaṁ ca sahātmajā vibho
tvayaiva nāthena muhur vipad-gaṇāt

Пословный перевод

Synonyma

йатх — так было; хшӣкеа — повелитель чувств; кхалена — злобным; девакӣ — Деваки (мать Шри Кришны); касена — царем Камсой; руддх — заточенную; ати-чирам — надолго; уча-арпит — страдавшую; вимочит — освободил; ахам ча — как и меня; саха-тма-дж — вместе с моими детьми; вибхо — о великий; твай эва — Тобой, Господом; нтхена — как защитником; муху — постоянно; випатгат — от многих опасностей.

yathā — tak, jak tomu bylo; hṛṣīkeśa — pán smyslů; khalena — závistivým; devakī — Devakī (matka Śrī Kṛṣṇy); kaṁsena — králem Kaṁsou; ruddhā — uvězněná; ati-ciram — na dlouhou dobu; śuca-arpitā — soužená; vimocitā — osvobodil; aham ca — také já; saha-ātma- — s mými dětmi; vibho — ó veliký; tvayā eva — Tebou, Pane; nāthena — jako ochránce; muhuḥ — stále; vipat-gaṇāt — před řadou nebezpečí.

Перевод

Překlad

О Хришикеша, хозяин чувств и Господь богов! Ты освободил Свою мать Деваки, которую надолго заточил в тюрьму и тиранил злобный царь Камса. Ты также уберег меня и моих детей от опасностей, следовавших одна за другой.

Ó Hṛṣīkeśo, vládče smyslů a Pane pánů, osvobodil jsi Svoji matku Devakī, kterou dlouho věznil a sužoval závistivý král Kaṁsa, a také mne a mé děti před řadou neustálých nebezpečí.

Комментарий

Význam

Деваки, мать Кришны и сестра царя Камсы, и ее муж Васудева были заключены в темницу, потому что злобный царь боялся, что его убьет восьмой сын Деваки (Кришна). Он уничтожил всех сыновей Деваки, родившихся до Кришны, но Кришна избежал этой участи, так как был перенесен в дом Нанды Махараджи, Своего приемного отца. Кунтидеви с детьми тоже была спасена от многих опасностей. Но ей была оказана гораздо большая милость: Господь Кришна не спас остальных детей Деваки, но все дети Кунтидеви остались целыми и невредимыми. Он поступил так потому, что муж Деваки, Васудева, был жив, а Кунтидеви была вдовой, и, кроме Кришны, ей некому было помочь. Из этого можно сделать вывод, что Кришна проявляет большую милость к тому преданному, который находится в большей опасности. Иногда Господь подвергает Своих чистых преданных таким опасностям, потому что, оказавшись в беспомощном состоянии, преданный сильнее привязывается к Нему. А чем сильнее преданный привязан к Господу, тем большего он достиг.

Devakī, matka Kṛṣṇy a sestra krále Kaṁsy, byla se svým manželem Vasudevem uvězněna, protože závistivý král se bál, že ho osmý syn Devakī (Kṛṣṇa) zabije. Všechny syny Devakī, kteří se narodili před Kṛṣṇou, král zabil, ale Kṛṣṇa nebezpečí unikl tím, že byl přemístěn do domu Nandy Mahārāje, Svého nevlastního otce. Také Kuntīdevī a její děti byli zachráněni před řadou nebezpečí. Přízeň, kterou prokázal Pán Kṛṣṇa Kuntīdevī, však byla větší, neboť její děti Pán zachránil, na rozdíl od dětí Devakiných. Bylo to proto, že Devakī měla manžela, Vasudeva, naživu, ale Kuntīdevī byla vdovou, a nebylo nikoho kromě Kṛṣṇy, kdo by jí pomohl. Z toho plyne, že Kṛṣṇa udílí větší přízeň těm oddaným, kteří jsou ve větším nebezpečí. Někdy je Sám do takového nebezpečí uvádí, neboť cítí-li se čistý oddaný bezmocný, jeho pouto k Pánu sílí. Čím silnější je pouto k Pánu, tím větší je to pro oddaného úspěch.