Skip to main content

ТЕКСТ 20

Sloka 20

Текст

Verš

татх парамахасн
мунӣнм амалтманм
бхакти-йога-видхнртха
катха пайема хи стрийа
tathā paramahaṁsānāṁ
munīnām amalātmanām
bhakti-yoga-vidhānārthaṁ
kathaṁ paśyema hi striyaḥ

Пословный перевод

Synonyma

татх — кроме того; парамахаснм — совершенным трансценденталистам; мунӣнм — великим философам или спекулятивным мыслителям; амала-тманм — тем, чьи умы способны отличать дух от материи; бхакти-йога — наука преданного служения; видхна-артхам — для выполнения; катхам — как; пайема — могут изучить; хи — определенно; стрийа — женщины.

tathā — kromě toho; paramahaṁsānām — pokročilých transcendentalistů; munīnām — velkých filozofů či mentálních spekulantů; amala-ātmanām — těch, jejichž mysli jsou schopné rozlišovat mezi duchem a hmotou; bhakti-yoga — věda oddané služby; vidhāna-artham — pro vykonávání; katham — jak; paśyema — lze vidět; hi — jistě; striyaḥ — ženy.

Перевод

Překlad

Ты нисходишь Сам, чтобы донести трансцендентную науку преданного служения до сердец возвышенных трансценденталистов и спекулятивных мыслителей, которые очистились, научившись отличать материю от духа. Что же тогда должны делать мы, женщины, чтобы в совершенстве познать Тебя?

Sám sestupuješ, abys rozšiřoval transcendentální vědu oddané služby a zaséval ji do srdcí pokročilých transcendentalistů a mentálních spekulantů, kteří se očistili schopností rozlišovat mezi duchem a hmotou. Jak Tě potom můžeme dokonale znát my ženy?

Комментарий

Význam

Даже величайшим спекулятивным философам закрыты врата в царство Господа. В Упанишадах говорится, что Верховная Истина, Абсолютная Личность Бога, находится за пределами умственных возможностей даже самого великого из философов. Познать Его не помогут ни великий ум, ни эрудиция. На это способен только тот, на кого низошла Его милость. Другие могут размышлять о Нем многие годы, но Он так и останется тайной. Царица, которая играет здесь роль наивной женщины, подтверждает это. В отличие от философов, женщины, как правило, не способны к размышлениям, но они получают благословение Господа, так как могут сразу уверовать в превосходство и всемогущество Господа и безоговорочно склониться перед Ним. Господь настолько добр, что оказывает особую милость не только великим философам. Он знает, насколько искренен человек в своих стремлениях. Именно по этой причине любая религиозная церемония обычно собирает много женщин. В каждой стране, в любой религиозной секте женщины проявляют больший интерес к религии, чем мужчины. Такое простодушное признание власти Господа более действенно, чем показной и неискренний религиозный фанатизм.

Ani ti největší filozofičtí spekulanti nemohou proniknout do oblasti Pána. V Upaniṣadách je řečeno, že Nejvyšší Pravda, Absolutní Osobnost Božství, je mimo dosah myšlenek i toho největšího filozofa. Nelze Ho poznat ani rozsáhlým studiem, ani tím největším mozkem. Pozná Ho jedině ten, kdo obdržel Jeho milost. Ostatní o Něm mohou neustále společně přemýšlet po mnoho let, ale přesto Ho nepoznají. Tuto skutečnost dosvědčuje královna Kuntī, která hraje roli nevinné ženy. Ženy celkově nemají schopnost spekulovat jako filozofové, ale jsou Pánem požehnány, neboť ihned uvěří ve svrchovanost a všemocnost Pána, a proto bez výhrad skládají své poklony. Pán je tak laskavý, že neprojevuje zvláštní přízeň pouze velkým filozofům. Pozná upřímnost záměru. Jedině z tohoto důvodu se při všech náboženských oslavách schází obvykle veliké množství žen. Zdá se, že v každé zemi a v každé církvi se o toto ženy zajímají více než muži. Toto prosté přijetí Pánovy autority je účinnější, než okázalá neupřímná náboženská horlivost.