Skip to main content

ТЕКСТ 15

ВІРШ 15

Текст

Текст

йад-анудхйсин йукт
карма-грантхи-нибандханам
чхинданти ковидс тасйа
ко на курйт катх-ратим
йад-анудгйа̄сіна̄ йукта̄х̣
карма-
ґрантгі-нібандганам
чгінданті ковіда̄с тасйа
ко на курйа̄т катга̄-ратім

Пословный перевод

Послівний переклад

йат — которого; анудхй — память; асин — меч; йукт — вооруженный; карма — деятельности, создающей последствия; грантхи — узел; нибандханам — переплетать; чхинданти — разрубает; ковид — разумный; тасйа — Его; ка — кто; на — не; курйт — сделает; катх — послания; ратим — внимание.

йат  —  котра; анудгйа̄  —  пам’ять; асіна̄  —  мечем; йукта̄х̣  —   озброєний; карма  —  праця, що викликає наслідки; ґрантгі  —   вузол ; нібандганам   —   заплутаний ; чгінданті   —   розрізаний ; ковіда̄х̣—мудрі; тасйа—Його; ках̣—хто; на—не; курйа̄т—   буде; катга̄  —  послань; ратім  —  увагою.

Перевод

Переклад

Разумные люди памятованием о Личности Бога, как мечом, разрубают запутанные узлы кармы [деятельности, влекущей за собой последствия]. А потому найдется ли кто-нибудь, кто останется равнодушен к Его посланию?

Мечем пам’ятування про Бога - Особу мудрі розтинають вузли наслідків кармічної діяльности. То невже є така людина, що лишиться байдужою до Його послання?

Комментарий

Коментар

Контакт духовной искры с материальными элементами образует узел, который необходимо разрубить, если человек хочет освободиться от цепи действий и противодействий кармической деятельности. Освободиться — значит вырваться из круговорота деятельности, влекущей за собой последствия. Для того, кто постоянно помнит о трансцендентных играх Личности Бога, освобождение приходит само собой. Это происходит потому, что вся деятельность Верховного Господа (Его лӣл) трансцендентна к гунам материальной энергии. Эта духовная деятельность привлекает всех, и постоянное соприкосновение с духовной деятельностью Верховного Господа постепенно одухотворяет обусловленную душу и в конце концов разрубает узел материального рабства.

ПОЯСНЕННЯ: Зв’язок духовної іскри з матеріальними елементами створює вузол, і той, хто бажає звільнитись від дій та наслідків корисливої діяльности, має розрубати його. Звільнення    —    це свобода від круговороту діяльности, яка тягне за собою наслідки. До того, хто постійно пам’ятає трансцендентні розваги Бога-Особи, це звільнення приходить само собою. Причина цього в тому, що всі дії Верховного Господа (Його ліли) трансцендентні щодо ґун матеріальної енерґії. Це всепривабливі духовні дії, і тому постійний зв’язок із духовною діяльністю Верховного Господа поступово одухотворює зумовлену душу і зрештою розтинає вузол матеріальних пут.

Итак, освобождение из материального рабства — побочный результат преданного служения. Само по себе духовное знание еще не обеспечивает освобождения. Такое знание должно быть покрыто преданным служением, чтобы в конечном счете возобладало преданное служение. Тогда освобождение станет возможным. Даже кармическая деятельность тех, кто трудится ради наслаждения плодами своей деятельности, может привести к освобождению, если она покрыта преданным служением. Карма, покрытая преданным служением, носит название карма-йоги. Аналогичным образом, эмпирическое знание в сочетании с преданным служением называется гьяна-йогой. Но чистая бхакти-йога не зависит ни от кармы, ни от джны, ибо она может не только освободить от обусловленной жизни, но и одарить человека трансцендентным любовным служением Господу.

Звідси випливає, що звільнення з матеріальних пут    —    це похідний наслідок відданого служіння. Просто духовне знання не забезпечує звільнення. Це знання має бути завинене у віддане служіння, з тим щоб накінець взяло гору саме служіння. Отоді звільнення можливе. Навіть діяльність кармічного трудівника, обтяжена наслідками, може привести його до звільнення, якщо її оповиває віддане служіння. Карма, завинута у віддане служіння, зветься карма-йоґа. Так само емпіричне знання, завинуте у віддане служіння, зветься ґ’яна-йоґа. Але чиста бгакті-йоґа незалежна від тих карми та ґ’яни, бо її одної досить, щоб не лише звільнити душу із зумовленого життя, але й дарувати їй трансцендентне любовне служіння Господу.

Поэтому каждый здравомыслящий человек, стоящий выше людей со скудными знаниями, должен постоянно помнить о Личности Бога, слушая о Нем, всегда прославляя Его, непрерывно памятуя о Нем и поклоняясь Ему. Таков совершенный путь преданного служения. Госвами Вриндавана, уполномоченные Шри Чайтаньей Махапрабху проповедовать культ бхакти, строго следовали этому правилу и создали на благо нам бессчетные труды по трансцендентной науке. Следуя учению «Шримад-Бхагаватам» и других авторитетных писаний, они наметили пути для людей всех категорий в соответствии с системой каст и укладов жизни.

Тому твердого глузду людина, що вища від пересічного, бідного на знання загалу, повинна завжди пам’ятати Бога- Особу, а для того    —    повсякчасно слухати за Нього, славити Його, згадувати та вшановувати. Робити це слід безперервно. Віддане служіння, яке виконують в такий спосіб,    —    це досконалість. Ґосвамі Вріндавани, що їх Шрі Чайтан’я Махапрабгу уповноважив поширити вчення бгакті, суворо додержували цієї заповіді і створили нам на добро величезну кількість праць з трансцендентної науки. Спираючись на знання з «Шрімад-Бгаґаватам» та інших авторитетних писань, вони окреслили шляхи діяльности всіх людей відповідно до їхнього стану чи касти.