Skip to main content

ТЕКСТ 15

Sloka 15

Текст

Verš

йад-анудхйсин йукт
карма-грантхи-нибандханам
чхинданти ковидс тасйа
ко на курйт катх-ратим
yad-anudhyāsinā yuktāḥ
karma-granthi-nibandhanam
chindanti kovidās tasya
ko na kuryāt kathā-ratim

Пословный перевод

Synonyma

йат — которого; анудхй — память; асин — меч; йукт — вооруженный; карма — деятельности, создающей последствия; грантхи — узел; нибандханам — переплетать; чхинданти — разрубает; ковид — разумный; тасйа — Его; ка — кто; на — не; курйт — сделает; катх — послания; ратим — внимание.

yat — který; anudhyā — vzpomínání; asinā — meč; yuktāḥ — vybaven; karma — práce přinášející reakce; granthi — uzel; nibandhanam — vzájemně propletený; chindanti — přetnout; kovidāḥ — inteligentní; tasya — Jeho; kaḥ — kdo; na — ne; kuryāt — učiní; kathā — poselství; ratim — pozornost.

Перевод

Překlad

Разумные люди памятованием о Личности Бога, как мечом, разрубают запутанные узлы кармы [деятельности, влекущей за собой последствия]. А потому найдется ли кто-нибудь, кто останется равнодушен к Его посланию?

Inteligentní lidé se s mečem v ruce prosekají svazujícím zauzlením reakce přinášející práce (karmy) tím, že vzpomínají na Svrchovaného Pána. Kdo by tedy nejevil zájem o Jeho poselství?

Комментарий

Význam

Контакт духовной искры с материальными элементами образует узел, который необходимо разрубить, если человек хочет освободиться от цепи действий и противодействий кармической деятельности. Освободиться — значит вырваться из круговорота деятельности, влекущей за собой последствия. Для того, кто постоянно помнит о трансцендентных играх Личности Бога, освобождение приходит само собой. Это происходит потому, что вся деятельность Верховного Господа (Его лӣл) трансцендентна к гунам материальной энергии. Эта духовная деятельность привлекает всех, и постоянное соприкосновение с духовной деятельностью Верховного Господа постепенно одухотворяет обусловленную душу и в конце концов разрубает узел материального рабства.

Když se duchovní jiskra dostane do styku s hmotnými prvky, připoutává se k akcím a reakcím plodonosné práce. Chceme-li se osvobodit, je třeba tento uzel přetnout. Osvobození vlastně znamená konec koloběhu práce a jejích reakcí. Člověk, který ustavičně vzpomíná na transcendentální zábavy Osobnosti Božství, k tomuto osvobození automaticky dospěje. To proto, že veškeré zábavy Svrchovaného Pána (Jeho līlā) jsou transcendentální kvalitám hmotné energie. Skutky Pána jsou všepřitažlivé duchovní aktivity, a neustálým stykem s nimi se podmíněná duše postupně oduchovní. Potom může definitivně přetnout uzel hmotného otroctví.

Итак, освобождение из материального рабства — побочный результат преданного служения. Само по себе духовное знание еще не обеспечивает освобождения. Такое знание должно быть покрыто преданным служением, чтобы в конечном счете возобладало преданное служение. Тогда освобождение станет возможным. Даже кармическая деятельность тех, кто трудится ради наслаждения плодами своей деятельности, может привести к освобождению, если она покрыта преданным служением. Карма, покрытая преданным служением, носит название карма-йоги. Аналогичным образом, эмпирическое знание в сочетании с преданным служением называется гьяна-йогой. Но чистая бхакти-йога не зависит ни от кармы, ни от джны, ибо она может не только освободить от обусловленной жизни, но и одарить человека трансцендентным любовным служением Господу.

Osvobození z hmotného otroctví je tedy, dalo by se říci, vedlejší produkt oddané služby. Pouhé dosažení duchovního poznání ještě nezaručuje, že budeme osvobozeni. Duchovní poznání musí být doplněné oddanou službou, která časem úplně převládne. Teprve tehdy je možné osvobození. Dokonce i práce ploduchtivého dělníka, která by jinak zajisté přinesla své reakce, může dovést k osvobození, je-li doplněna oddanou službou. Karma doplněná oddanou službou se nazývá karma-yoga. Podobně empirické poznání doplněné oddanou službou se nazývá jñāna-yoga. Čistá bhakti-yoga však nezávisí na karmě ani na jñāně. Bhakti-yoga zaručuje nejen osvobození z podmíněného života, ale navíc člověka obdařuje transcendentální láskyplnou službou Pánu.

Поэтому каждый здравомыслящий человек, стоящий выше людей со скудными знаниями, должен постоянно помнить о Личности Бога, слушая о Нем, всегда прославляя Его, непрерывно памятуя о Нем и поклоняясь Ему. Таков совершенный путь преданного служения. Госвами Вриндавана, уполномоченные Шри Чайтаньей Махапрабху проповедовать культ бхакти, строго следовали этому правилу и создали на благо нам бессчетные труды по трансцендентной науке. Следуя учению «Шримад-Бхагаватам» и других авторитетных писаний, они наметили пути для людей всех категорий в соответствии с системой каст и укладов жизни.

Každý rozumný člověk, pokud je alespoň trochu vnímavější nežli je zvykem u lidí s chabým poznáním, by si toto učení měl osvojit a nepřetržitě vzpomínat Nejvyššího Pána. Měl by o Něm naslouchat, měl by Ho velebit, vzpomínat na Něho a stále, bez přestání by Ho měl uctívat. To je dokonalost v oddané službě. Gosvāmī z Vṛndāvanu velmi svědomitě následovali tyto zásady a zanechali též po sobě pro náš prospěch obrovský literární odkaz transcendentální vědy. K této kazatelské činnosti je zplnomocnil Samotný Caitanya Mahāprabhu. Ukázal cestu pro všechny možné kasty a životní stavy, jak uvádět učení Śrīmad-Bhāgavatamu a jiných autoritativních písem do života.