Skip to main content

ТЕКСТ 18

Sloka 18

Текст

Verš

сӯта увча
ахо вайа джанма-бхто ’дйа хсма
вддхнувттйпи вилома-джт
даушкулйам дхи видхуноти ӣгхра
махаттамнм абхидхна-йога
sūta uvāca
aho vayaṁ janma-bhṛto ’dya hāsma
vṛddhānuvṛttyāpi viloma-jātāḥ
dauṣkulyam ādhiṁ vidhunoti śīghraṁ
mahattamānām abhidhāna-yogaḥ

Пословный перевод

Synonyma

сӯта увча — Сута Госвами сказал; ахо — как; вайам — мы; джанма-бхта — улучшили свое происхождение; адйа — ныне; ха — ясно; сма — стали; вддха-анувттй — служением тем, кто достиг вершин знания; апи — хотя; вилома-джт — рождены в смешанной касте; даушкулйам — недостатки рождения; дхим — страдания; видхуноти — очищает; ӣгхрам — очень быстро; махат-тамнм — тех, кто велик; абхидхна — беседа; йога — связь.

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; aho — jak; vayam — my; janma-bhṛtaḥ — povýšeni ve zrození; adya — dnes; ha — jasně; āsma — stáváme se; vṛddha-anuvṛttyā — službou těm, kteří jsou pokročilí v poznání; api — ačkoliv; viloma-jātāḥ — narozeni ve smíšené kastě; dauṣkulyam — nezpůsobilost daná zrozením; ādhim — utrpení; vidhunoti — očišťuje; śīghram — velice brzy; mahat-tamānām — těch, kteří jsou velcí; abhidhāna — rozhovor; yogaḥ — spojení.

Перевод

Překlad

Шри Сута Госвами сказал: О Боже! Хотя мы рождены в смешанной касте, мы тем не менее достигли высшего положения по происхождению лишь благодаря тому, что служили великим людям, обладающим совершенным знанием, и следовали по их стопам. Даже беседа с такими великими душами способна тотчас же очистить от недостатков, неизбежно связанных с низким происхождением.

Śrī Sūta Gosvāmī řekl: Ó Bože, přestože jsme zrozeni ve smíšené kastě, jsme povýšeni v právech, vyplývajících ze zrození, jednoduše tím, že následujeme ty, kteří jsou velcí a pokročilí v poznání, a sloužíme jim. Pouhým rozhovorem s takovými velkými dušemi se člověk může okamžitě očistit od všech nezpůsobilostí, daných nižším zrozením.

Комментарий

Význam

Сута Госвами не был рожден в семье брахмана. Он был выходцем из смешанной касты, то есть родился в нецивилизованной, низкой семье. Но благодаря общению с возвышенными личностями — Шри Шукадевой Госвами и великими риши Наймишараньи — недостатки низкого происхождения были, безусловно, устранены. Следуя ведической традиции, Господь Шри Чайтанья Махапрабху тоже придерживался этого принципа. Своим трансцендентным обществом Он возвысил многих низкорожденных, то есть тех, кто не обладал необходимыми качествами из-за своего происхождения или деятельности, до уровня преданного служения, дав им статус ачарьев, то есть авторитетов. Он недвусмысленно заявил, что ачарьей, или гуру, духовным учителем, можно считать любого человека, сведущего в науке о Кришне, кем бы он при этом ни был — брахманом или шудрой по рождению, домохозяином или нищим по положению в обществе.

Sūta Gosvāmī se nenarodil v bráhmanské rodině. Narodil se v rodině smíšené kasty, tedy v nekulturní nižší rodině. Díky vyšší společnosti, jakou mu poskytl Śrī Śukadeva Gosvāmī a velcí ṛṣiové v Naimiṣāraṇyi, však byla jeho nezpůsobilost daná nižším zrozením jistě smyta. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu následoval tuto zásadu odpovídající védským zvyklostem a Svojí transcendentální společností povýšil mnoho osob nízkého zrození neboli těch, kteří byli podle zrození či jednání nezpůsobilí, do vysokého postavení v oddané službě a prohlásil je za kvalifikované ācāryi neboli autority. Jasně řekl, že každého člověka, ať je to kdokoliv—brāhmaṇa či śūdra podle zrození, hospodář či potulný mnich podle společenského stavu — lze přijmout jako ācāryu neboli gurua, duchovního mistra, pokud zná vědu o Kṛṣṇovi.

Сута Госвами учился науке о Кришне у таких великих риши и авторитетов, как Шукадева и Вьясадева, и был настолько квалифицированным, что даже мудрецы Наймишараньи страстно желали услышать из его уст изложение науки о Кришне в форме «Шримад-Бхагаватам». Таким образом, у него было двоякое общение с великими душами: он слушал их и проповедовал им. Трансцендентную науку, науку о Кришне, следует получать от авторитетов, а проповедуя ее, человек становится еще более сведущим в ней. Сута Госвами имел обе эти возможности, поэтому он, без сомнения, полностью избавился от всех пороков, связанных с низким происхождением, и от всех терзаний ума. Этот стих свидетельствует о том, что, несмотря на низкое происхождение Суты Госвами, Шрила Шукадева Госвами не отказался учить его трансцендентной науке и мудрецы Наймишараньи не отказались слушать его наставления. Это означает, что тысячи лет назад низкое происхождение не было препятствием для изучения и проповеди трансцендентной науки. Так называемая кастовая система в индуистском обществе стала такой жесткой лишь на протяжении последних ста лет, когда возросло число двиджа-бандху, то есть людей высших каст, не обладающих необходимыми качествами. Господь Шри Чайтанья возродил изначальную ведическую систему. Он возвысил Тхакура Харидаса до положения намачарьи — авторитета в проповеди славы святого имени Господа, хотя Его Святейшество Шрила Харидас Тхакур изволил явиться на свет в мусульманской семье.

Sūta Gosvāmī se naučil vědě o Kṛṣṇovi od velikých ṛṣiů a autorit jako byli Śukadeva a Vyāsadeva a byl tak kvalifikovaný, že i mudrci v Naimiṣāraṇyi dychtivě toužili naslouchat od něho této vědě v podobě Śrīmad-Bhāgavatamu. Měl tak dvojnásobnou společnost velkých duší, díky naslouchání a kázání. Transcendentální vědě neboli vědě o Kṛṣṇovi je třeba se naučit od autorit, a pokud někdo tuto vědu káže, ještě více se zdokonaluje. Sūta Gosvāmī měl tedy obě tyto výhody a byl nepochybně zcela osvobozen od všech nevýhod daných nízkým zrozením a mentálními problémy. Tento verš jasně dokazuje, že kvůli jeho nižšímu zrození neodmítl Śrīla Śukadeva Gosvāmī učit Sūtu Gosvāmīho o transcendentální vědě a stejně tak mudrci v Naimiṣāraṇyi neodmítli naslouchat jeho přednáškám. To znamená, že před mnoha tisíci lety nebylo nižší zrození závadou, pokud chtěl někdo studovat nebo kázat transcendentální vědu. Přísná omezení takzvaného kastovního systému v hindské společnosti se začala projevovat během zhruba sta let, kdy vzrostl počet dvija-bandhuů neboli nekvalifikovaných členů v rodinách vyšších kast. Pán Śrī Caitanya obnovil původní védský systém a povýšil Ṭhākura Haridāse do postavení nāmācāryi, autority pro kázání slávy svatého jména Pána, přestože Jeho Svatost Śrīla Haridāsa Ṭhākura se milostivě zjevil v mohamedánské rodině.

Такова сила чистых преданных Господа. Воду Ганги считают чистой, и омовение в ней может очистить человека. Но великие преданные Господа могут очистить падшую душу, даже если такой низкорожденный просто увидит их, не говоря уже об общении с ними. Господь Шри Чайтанья Махапрабху хотел очистить загрязненную атмосферу мира, рассылая по всему миру квалифицированных проповедников, и индийцам остается только научно подойти к этой миссии, которая является самой лучшей формой гуманитарной деятельности. Душевные язвы нынешнего поколения более серьезны, чем болезни тела. Необходимо не медля начать проповедовать «Шримад-Бхагаватам» по всему миру. Махаттамнм абхидхна также означает «словарь великих преданных» или книга, состоящая из высказываний великих преданных. Такое собрание высказываний великих преданных и Господа есть в Ведах и родственной литературе, особенно в «Шримад-Бхагаватам».

Taková je moc čistých oddaných Pána. Voda Gangy je vždy čistá a po koupeli v Ganze může být člověk očištěn, ale pokud jde o velké oddané Pána, ti mohou degradovanou duši očistit už jen tím, že je člověk nižšího zrození zahlédne, a co potom říci o jejich společnosti. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl očistit ovzduší pokleslého světa rozesláním kvalifikovaných kazatelů po celé Zemi a je na Indech, aby se tohoto úkolu vědeckým způsobem ujali a vykonali tak tu nejlepší humanitární práci. Duševní nemoci současné generace jsou palčivější než tělesné nemoci, a proto je nyní zcela na místě neprodleně se ujmout kázání Śrīmad-Bhāgavatamu po celém světě. Mahattamānām abhidhāna znamená také slovník oddaných neboli kniha plná slov velkých oddaných. Takovým slovníkem slov oddaných a Pána jsou Vedy a s nimi jejich doprovodná literatura, zvláště Śrīmad-Bhāgavatam.