Skip to main content

ТЕКСТ 9

ВІРШ 9

Текст

Текст

м саурабхейтра учо
вйету те вшалд бхайам
м родӣр амба бхадра те
кхалн майи стари
ма̄ саурабхейа̄тра ш́учо
вйету те вр̣шала̄д бгайам
ма̄ родір амба бгадрам̇ те
кгала̄на̄м̇ майі ш́а̄старі

Пословный перевод

Послівний переклад

м — не; саурабхейа — о сын Сурабхи; атра — в моем царстве; уча — сетования; вйету — да будет; те — твоих; вшалтшудрой; бхайам — причина страха; м — не; родӣ — плачь; амба — мать-корова; бхадрам — все блага; те — тебе; кхалнм — злобных; майи — пока я жив; стари — правитель или усмиритель.

ма̄  —  не; саурабгейа  —  сину Сурабгі; атра  —  в моєму царстві; ш́учах̣  —  горя; вйету  —  хай не буде; те  —  твого; вр̣шала̄т  —  шудроюбгайам  —  причина страху; ма̄  —  не; родіх̣  —   плач; амба  —  корова-матінко; бгадрам  —  все добре; те  —  тобі; кгала̄на̄м  —  злих; майі  —  поки я живий; ш́а̄старі  —  правитель або підкорювач.

Перевод

Переклад

О сын Сурабхи, тебе не о чем больше горевать. Не нужно бояться этого низкого шудры. О мать корова, пока я живу, правлю и усмиряю всех злокозненных людей, у тебя нет причин для слез. Все у тебя будет хорошо.

Любий сину Сурабгі, відкинь смуток. Тобі нема чого боятися цього ницого шудри. І тобі, матінко корово, доки я живий, правлю державою й тримаю в покорі всіх лихих істот, теж нема чого плакати. У тебе все буде гаразд.

Комментарий

Коментар

Защитить быков, коров и всех остальных животных можно только в том случае, если государством руководит правитель, подобный Махарадже Парикшиту. Махараджа Парикшит обращался к корове как к матери, потому что был дваждырожденным царем-кшатрием, обладавшим высокой культурой. Сурабхи — это коровы, обитающие на духовных планетах и находящиеся под особым покровительством Самого Господа Шри Кришны. Как люди созданы по образу и подобию Верховного Господа, так и коровы созданы по образу и подобию коров сурабхи духовного царства. В материальном мире человеческое общество всячески защищает человека, но в нем не существует закона, защищающего потомков сурабхи, которые способны полностью обеспечить людей всем необходимым, снабжая их чудесной пищей — молоком. Но Махараджа Парикшит и Пандавы полностью сознавали значение коровы и быка и готовы были строго, вплоть до лишения жизни, наказать убийцу коровы. Несколько раз организовывались кампании в защиту коров, но в отсутствие благочестивых правителей и соответствующих законов корова и бык остаются незащищенными. Человеческое общество должно осознать значение коровы и быка и всячески защищать этих особых животных, следуя примеру Махараджи Парикшита. Если мы будем покровительствовать коровам и брахманической культуре, Господь, который очень милостив к коровам и брахманам (го-брхмаа-хитйа), будет доволен нами и дарует нам истинный мир.

Під належною опікою корови й бики можуть бути лише в державі, в якій урядують правителі, подібні до Махараджі Парікшіта. Махараджа Парікшіт, звертаючись до корови, називає її матір’ю, тому що він    —    двічінароджений цар-кшатрія з відповідною для його становища культурою.

Сурабгами називають корів, які живуть на духовних планетах і про яких особливо піклується Сам Господь Шрі Крішна. Людину створено за образом і подобою Верховного Господа, а корову    —    за образом і подобою корів сурабгі в духовному царстві. У матеріальному світі людське суспільство усебічно захищає себе, але закону, що брав би під захист інтереси нащадків сурабгі,тут немає, дарма що корови самі всіляко допомагають людям, постачаючи їм чудо-їжу, молоко. Але Махараджа Парікшіт і Пандави цілковито усвідомлювали, яку важливу роль у суспільстві відіграють корови та бики і тому були готові завдати їхньому вбивці будь-якої кари, навіть скарати його на горло. В нинішньому суспільстві часами здіймаються поодинокі голоси на захист корів, однак через брак праведних правителів та належних законів корови й бики захисту так і не мають. Людське суспільство повинно визнати важливість корів та биків і, діючи за прикладом Махараджі Парікшіта, всебічно піклуватись про цих важливих тварин. Якщо ми піклуватимемось про корів і про брахманічну культуру, Господь, що дуже ласкавий до корів і брахман (ґо-бра̄хман̣а-хіта̄йа), буде нами задоволений і подарує нам справжній мир.