Skip to main content

ТЕКСТ 9

Sloka 9

Текст

Verš

м саурабхейтра учо
вйету те вшалд бхайам
м родӣр амба бхадра те
кхалн майи стари
mā saurabheyātra śuco
vyetu te vṛṣalād bhayam
mā rodīr amba bhadraṁ te
khalānāṁ mayi śāstari

Пословный перевод

Synonyma

м — не; саурабхейа — о сын Сурабхи; атра — в моем царстве; уча — сетования; вйету — да будет; те — твоих; вшалтшудрой; бхайам — причина страха; м — не; родӣ — плачь; амба — мать-корова; бхадрам — все блага; те — тебе; кхалнм — злобных; майи — пока я жив; стари — правитель или усмиритель.

— ne; saurabheya — ó synu Surabhi; atra — v mém království; śucaḥ — nářek; vyetu — nechť je; te — tvůj; vṛṣalāt — od śūdry; bhayam — důvod ke strachu; — ne; rodīḥ — plač; amba — matko krávo; bhadram — vše dobré; te — tobě; khalānām — závistivých; mayi — dokud žiji; śāstari — vládce nebo podrobitel.

Перевод

Překlad

О сын Сурабхи, тебе не о чем больше горевать. Не нужно бояться этого низкого шудры. О мать корова, пока я живу, правлю и усмиряю всех злокозненных людей, у тебя нет причин для слез. Все у тебя будет хорошо.

Ó synu Surabhi, už nemusíš naříkat. Už se tohoto nízkého śūdry nemusíš bát. Ó matko krávo, dokud budu žít jako vládce a podmanitel všech závistivých lidí, nebudeš mít důvod k pláči. Čeká tě jen dobro a štěstí.

Комментарий

Význam

Защитить быков, коров и всех остальных животных можно только в том случае, если государством руководит правитель, подобный Махарадже Парикшиту. Махараджа Парикшит обращался к корове как к матери, потому что был дваждырожденным царем-кшатрием, обладавшим высокой культурой. Сурабхи — это коровы, обитающие на духовных планетах и находящиеся под особым покровительством Самого Господа Шри Кришны. Как люди созданы по образу и подобию Верховного Господа, так и коровы созданы по образу и подобию коров сурабхи духовного царства. В материальном мире человеческое общество всячески защищает человека, но в нем не существует закона, защищающего потомков сурабхи, которые способны полностью обеспечить людей всем необходимым, снабжая их чудесной пищей — молоком. Но Махараджа Парикшит и Пандавы полностью сознавали значение коровы и быка и готовы были строго, вплоть до лишения жизни, наказать убийцу коровы. Несколько раз организовывались кампании в защиту коров, но в отсутствие благочестивых правителей и соответствующих законов корова и бык остаются незащищенными. Человеческое общество должно осознать значение коровы и быка и всячески защищать этих особых животных, следуя примеру Махараджи Парикшита. Если мы будем покровительствовать коровам и брахманической культуре, Господь, который очень милостив к коровам и брахманам (го-брхмаа-хитйа), будет доволен нами и дарует нам истинный мир.

Ochrana býků a krav a ostatních zvířat je možná jedině tehdy, když státu vládne panovník jako Mahārāja Parīkṣit. Mahārāja Parīkṣit oslovil krávu jako matku, protože je to kulturní dvojzrozený kṣatriyský král. Surabhi je jméno krav, které žijí na duchovních planetách a o které se Osobně stará Nejvyšší Pán Śrī Kṛṣṇa. Stejně jako lidé jsou stvořeni k obrazu Božímu, tedy podle podoby Nejvyššího Pána, tak krávy jsou stvořeny podle krav surabhi z duchovního království. V hmotném světě poskytuje lidská společnost veškerou ochranu lidským bytostem, ale neexistuje zákon na ochranu potomků Surabhi, kteří dokonale chrání lidi tím, že jim dávají zázračnou potravu — mléko. Mahārāja Parīkṣit a Pāṇḍuovci si však byli plně vědomi, jakou významnou úlohu hraje kráva a býk a byli připraveni potrestat člověka, který se je pokouší zabíjet, i trestem nejvyšším — trestem smrti. Někdy probíhají kampaně za ochranu krav, ale jelikož chybí zbožní panovníci a vhodné zákony, krávy a býci žádnou ochranu nedostávají. Lidská společnost by měla uznat důležitost krávy a býka a dát těmto významným zvířatům veškerou ochranu, jak to ukázal Mahārāja Parīkṣit. Budeme-li chránit krávy a bráhmanskou kulturu, Pán, který je velice laskavý ke kravám a brāhmaṇům (go-brāhmaṇa-hitāya), s námi bude potěšen a dá nám skutečný mír.