Skip to main content

ТЕКСТ 39

Sloka 39

Текст

Verš

пуна ча йчамнйа
джта-рӯпам адт прабху
тато ’нта мада кма
раджо ваира ча пачамам
punaś ca yācamānāya
jāta-rūpam adāt prabhuḥ
tato ’nṛtaṁ madaṁ kāmaṁ
rajo vairaṁ ca pañcamam

Пословный перевод

Synonyma

пуна — вновь; ча — также; йчамнйа — вымаливающему; джта-рӯпам — золото; адт — отдал; прабху — царь; тата — посредством чего; антам — лживость; мадам — опьянение; кмам — вожделение; раджа — из-за гуны страсти; ваирам — враждебность; ча — также; пачамам — пятое.

punaḥ — opět; ca — také; yācamānāya — žebrákovi; jāta-rūpam — zlato; adāt — vydal; prabhuḥ — král; tataḥ — kde; anṛtam — faleš; madam — požívání omamných látek; kāmam — chtíč; rajaḥ — kvůli vášni; vairam — nepřátelství; ca — také; pañcamam — páté.

Перевод

Překlad

Олицетворение Кали попросил дать ему еще что-нибудь, и в ответ на его мольбу царь разрешил ему жить там, где есть золото, ибо там, где есть золото, царят ложь, опьянение, похоть, зависть и враждебность.

Kali žádal o něco víc, a na jeho prosbu mu král dal svolení žít tam, kde je zlato, protože jakmile je někde zlato, je tam i faleš, požívání omamných látek, chtíč, závist a nepřátelství.

Комментарий

Význam

Хотя Махараджа Парикшит дал Кали разрешение жить в четырех местах, ему было очень трудно найти их, потому что во времена царствования Махараджи Парикшита таких мест не было. Поэтому Кали попросил царя дать ему что-нибудь для осуществления своих гнусных целей. Тогда Махараджа Парикшит дал ему разрешение проживать в местах, где есть золото, так как там имеются все четыре уже упоминавшихся порока и, сверх того, — вражда. Так олицетворение Кали обрел «золотой стандарт». Согласно «Шримад-Бхагаватам», золото поощряет ложь, одурманивание, проституцию, зависть и вражду. Даже расчеты и денежное обращение на основе золотого стандарта плохи. Денежное обращение на основе золотого стандарта зиждется на лжи, потому что денежные знаки не соответствуют золотому запасу. Все это основано на лжи, поскольку денежные знаки выпускаются на сумму, превышающую стоимость реального золотого запаса. Это искусственное увеличение властями денежной массы приводит к проституированию государственной экономики. Цена товаров искусственно завышается из-за бумажных денег, т. е. искусственных денежных знаков. Настоящие деньги вытесняются бумажными. Вместо бумажных денег в расчетах следует использовать настоящие золотые монеты, и это остановит проституирование золота. Женщинам можно разрешить носить золотые украшения, контролируя не их качество, а количество. Это будет противодействовать похоти, зависти, вражде. Если в обращении будет настоящее золото в форме монет, тогда влияние золота, порождающее ложь, проституцию и прочее, прекратится само собой. Тогда не будет необходимости в министерстве по борьбе с моральным разложением на новый срок правления продажности и обмана.

I když Kali dostal od Mahārāje Parīkṣita povolení žít na čtyřech místech, bylo pro něho velice obtížné nějaké takové místo najít, protože za vlády Mahārāje Parīkṣita žádná taková místa neexistovala. Kali proto požádal krále, aby mu povolil něco praktického, co by mohl využít pro své temné záměry. Mahārāja Parīkṣit mu tedy povolil žít na místech, kde je zlato, protože jakmile je někde zlato, jsou tam i všechny čtyři výše uvedené věci a navíc je tam vedle nich ještě nepřátelství. Osobnost Kaliho tak dostala cejch zlata. Podle Śrīmad-Bhāgavatamu zlato podporuje podvádění, požívání omamných látek, prostituci, závist a nepřátelství. I měna a oběživo podložené zlatem jsou špatné. Peníze podložené zlatem se zakládají na podvodu, protože nikdy neodpovídají skutečným zásobám zlata. Podvádění je základním principem, protože se do oběhu dávají bankovky, které nejsou kryté odpovídajícím množstvím zlata. Tato umělá inflace měny, kterou vytvářejí státní autority, podporuje prostituci státního hospodářství. Ceny zboží se kvůli špatné měně neboli nepodloženým penězům nepřirozeně zvyšují. Špatné peníze vytlačují dobré peníze. Namísto papírových bankovek se má jako měny používat skutečných zlatých mincí, a to zastaví prostituci zlata. Ženy mohou nosit zlaté ozdoby, ale omezené má být jejich množství a nikoliv kvalita. To omezí chtíč, závist a nepřátelství. Jakmile budou v oběhu skutečné zlaté peníze v podobě mincí, zlato automaticky přestane vytvářet faleš, prostituci atd. Nebudou třeba žádná ministerstva proti korupci, která jsou jen zdrojem další prostituce a podvodů.