Skip to main content

ТЕКСТ 18

Sloka 18

Текст

Verš

на вайа клеа-бӣджни
йата сйу пурушаршабха
пуруша та виджнӣмо
вкйа-бхеда-вимохит
na vayaṁ kleśa-bījāni
yataḥ syuḥ puruṣarṣabha
puruṣaṁ taṁ vijānīmo
vākya-bheda-vimohitāḥ

Пословный перевод

Synonyma

на — не; вайам — мы; клеа-бӣджни — первопричина страданий; йата — из чего; сйу — так случилось; пуруша-шабха — о величайший из людей; пурушам — личность; там — та, что; виджнӣма — знает; вкйа-бхеда — разницей во мнениях; вимохит — приведены в замешательство.

na — ne; vayam — my; kleśa-bījāni — hlavní příčina utrpení; yataḥ — odkud; syuḥ — stalo se; puruṣa-ṛṣabha — ó největší ze všech lidských bytostí; puruṣam — osoba; tam — ta; vijānīmaḥ — věz; vākya-bheda — rozdílné názory; vimohitāḥ — zmaten.

Перевод

Překlad

О величайший среди людей, очень трудно точно указать того негодяя, который повинен в наших страданиях, так как мы введены в заблуждение разноречивыми мнениями философов-теоретиков.

Ó největší mezi lidskými bytostmi, je velice nesnadné určit přímo toho viníka, který způsobil naše utrpení, protože jsme zmateni různými názory teoretických filozofů.

Комментарий

Význam

В мире есть много философов-теоретиков, которые выдвигают собственные теории причин и следствий, особенно причины страданий и их последствий для разных живых существ. Есть шесть великих философов: Канада — создатель философии ваишешики, Гаутама — создатель логики, Патанджали — основатель школы мистической йоги, Капила — основоположник философии санкхьи, Джаймини — основоположник карма-мимамсы и Вьясадева — основоположник веданта-даршаны.

Na světě existuje mnoho teoretických filozofů, kteří předkládají svoje vlastní teorie příčiny a následku, zvláště o příčině utrpení a o jeho následcích na různé živé bytosti. Existuje šest hlavních filozofů: Kaṇāda, autor filozofie Vaiśeṣika; Gautama, autor logiky; Patañjali, autor mystické yogy; Kapila, autor filozofie Sāṅkhya; Jaimini, autor Karma-mīmāṁsy, a Vyāsadeva, autor Vedānta-darśanu.

Хотя бык (олицетворение религии) и корова (олицетворение Земли) доподлинно знали, что непосредственной причиной их страданий было олицетворение Кали, тем не менее, как преданные Господа, они так же хорошо знали, что без Его дозволения никто не мог причинить им зла. Согласно «Падма-пуране», наши теперешние беды происходят оттого, что грехи, посеянные нами когда-то, приносят свои плоды, но выполнение чистого преданного служения может постепенно уничтожить даже семена грехов. Поэтому даже если преданные знают, кто причинил им зло, они не винят их в своих страданиях. Они считают само собой разумеющимся, что тех, кто причиняет им страдания, вынуждает действовать какая-то косвенная причина, и поэтому терпеливо сносят их, думая, что Бог посылает им лишь малую толику заслуженных страданий, а иначе они страдали бы гораздо сильнее.

Přestože býk, zosobnění náboženství, a kráva, zosobněná Země, dobře věděli, že příčinou jejich utrpení je osobnost Kaliho, jako oddaní Pána také dobře věděli, že bez svolení Pána jim nikdo nemůže ublížit. Podle Padma Purāṇy jsou naše současné potíže způsobeny dozráváním zakořeněných hříchů, ale i tyto hříchy mohou vykonáváním čisté oddané služby přestat růst a zcela uvadnout. Když tedy oddaní vidí někoho páchat zlo, vědí, že není přímým původcem utrpení, které způsobuje. Považují za samozřejmé, že zloducha vede k jeho jednání nějaká nepřímá příčina, a proto vše tolerují a myslí na to, jak Bůh jim dává pouze malé dávky utrpení, které by si ve skutečnosti zasloužili.

Махараджа Парикшит хотел, чтобы они свидетельствовали против того, кто непосредственно причинил им зло, но они отказались сделать это по вышеуказанным мотивам. Спекулятивные философы, однако, не признают санкции Бога. Они пытаются выяснить причину страданий по-своему, как это будет описано в следующих стихах. По словам Шрилы Дживы Госвами, такие спекулятивные мыслители сами сбиты с толку и потому не могут понять, что высшая причина всех причин — Верховный Господь, Личность Бога.

Mahārāja Parīkṣit chtěl znát přímého viníka, ale oni mu z výše uvedených důvodů odmítli odpovědět. Spekulativní filozofové ovšem nerozpoznávají svolení Pána a snaží se nalézt příčiny utrpení svojí vlastní cestou, jak bude popsáno v následujících verších. Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho jsou tito spekulanti sami zmateni, a tudíž nemohou vědět, že konečnou příčinou všech příčin je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.