Skip to main content

ТЕКСТ 21

Sloka 21

Текст

Verš

аракшйам стрийа урви блн
очасй атхо пурушдаир ивртн
вча девӣ брахма-куле кукармай
абрахмайе рджа-куле кулгрйн
arakṣyamāṇāḥ striya urvi bālān
śocasy atho puruṣādair ivārtān
vācaṁ devīṁ brahma-kule kukarmaṇy
abrahmaṇye rāja-kule kulāgryān

Пословный перевод

Synonyma

аракшйам — незащищенные; стрийа — женщины; урви — на Земле; блн — дети; очаси — ты испытываешь сострадание; атхо — потому; пуруша-даи — мужчинами; ива — подобно этому; ртн — те, кто несчастливы; вчам — словарь; девӣм — богиня; брахма-куле — в семье брахмана; кукармаи — действия, противоречащие принципам религии; абрахмайе — люди, враждебные брахманической культуре; рджа-куле — в семьях правителей; кула- агрйн — большинство семей (брахманов).

arakṣyamāṇāḥ — nechráněné; striyaḥ — ženy; urvi — na Zemi; bālān — děti; śocasi — cítíš soucit; atho — jako takové; puruṣa-ādaiḥ — muži; iva — tak; ārtān — ti, kteří jsou nešťastní; vācam — slovník; devīm — bohyně; brahma-kule — v rodině brāhmaṇy; kukarmaṇi — jednání proti zásadám náboženství; abrahmaṇye — osoby stavící se proti bráhmanské kultuře; rāja-kule — ve vládnoucích rodinách; kula-agryān — většina všech rodin (brāhmaṇové).

Перевод

Překlad

Может быть, ты жалеешь несчастных женщин и детей, которых покинули бессовестные мужчины? Или ты несчастна оттого, что богиней знания распоряжаются брахманы, склонные поступать вопреки принципам религии? Или же ты опечалена, видя, как брахманы приняли покровительство родов правителей, которые не уважают брахманическую культуру?

Máš výčitky svědomí za nešťastné ženy a děti, které nesvědomití lidé ponechali opuštěné? Nebo jsi nešťastná, že s bohyní učenosti zacházejí brāhmaṇové zvyklí jednat proti zásadám náboženství? Nebo tě mrzí, když vidíš, že brāhmaṇové se uchylují k vládním rodinám, které nectí bráhmanskou kulturu?

Комментарий

Význam

В век Кали к женщинам и детям так же, как и к брахманам и коровам, будут относиться с грубым пренебрежением и оставлять их без защиты. В этот век недозволенные связи с женщинами приведут к тому, что о многих женщинах и детях некому будет заботиться. Соответственно, женщины будут добиваться независимости от мужчин, и брак будет заключаться как формальное соглашение между мужчиной и женщиной. В большинстве случаев о детях не будут заботиться как следует. Брахманы традиционно являются разумными людьми, и, таким образом, им нетрудно будет достичь высот современного образования, но в отношении моральных и религиозных принципов не будет никого ниже их. Образованность и дурной характер несовместимы друг с другом, но они будут уживаться вместе. Сословие правителей осудит заповеди ведической мудрости и предпочтет править так называемым светским государством. Так называемые образованные брахманы станут предметом купли и продажи для таких беспринципных правителей. Даже философы и авторы многих книг, объясняющих принципы религии, будут занимать высокие посты в правительстве, отвергающем все моральные кодексы шастр. Брахманам строго запрещено поступать на такую службу, но в этом веке они будут не только поступать на службу, но и заниматься самой презренной деятельностью. Таковы некоторые признаки века Кали, которые разрушают благосостояние всего человеческого общества.

Ve věku Kali budou ženy a děti společně s brāhmaṇy a kravami hrubě zanedbáváni a ponecháváni bez ochrany. Nedovolený styk se ženami v tomto věku přinese to, že o mnoho žen a dětí se nebude nikdo starat. Ženy se za těchto okolností budou snažit být nezávislé na ochraně mužů a manželství se bude uzavírat způsobem formální dohody mezi mužem a ženou. Děti ve většině případů nedostanou náležitou péči. Brāhmaṇové jsou tradičně inteligentní lidé a tak budou schopni pochytit moderní vzdělání nejvyšší úrovně, ale ve věcech mravních a náboženských zásad se stanou nejpokleslejšími z lidí. Vzdělání a špatný charakter se k sobě nehodí, ale budou se bohužel objevovat společně. Vládnoucí představitelé jako třída budou zatracovat podstatu védského poznání a raději budou vytvářet takzvaný sekulární stát, a takzvaní vzdělaní brāhmaṇové se nechají od těchto bezohledných vládců kupovat. I filozof a autor mnoha knih o náboženských zásadách přijme vysoké místo ve vládě, což odporuje všem morálním zákonům śāster. Brāhmaṇům se výslovně zakazuje přijímat takovou službu. Ale v tomto věku nejenže přijmou takovou službu, ale učiní tak i v případě, kdy bude těch nejnižších kvalit. To jsou některé z příznaků věku Kali, které škodí všeobecnému blahu lidské společnosti.