Skip to main content

ТЕКСТ 34

Sloka 34

Текст

Verš

йайхарад бхуво бхра
т тану виджахв аджа
каака каакенева
двайа чпӣиту самам
yayāharad bhuvo bhāraṁ
tāṁ tanuṁ vijahāv ajaḥ
kaṇṭakaṁ kaṇṭakeneva
dvayaṁ cāpīśituḥ samam

Пословный перевод

Synonyma

йай — то, чем; ахарат — удалил; бхува — мира; бхрам — бремя; тм — то; танум — тело; виджахау — оставив; аджа — нерожденный; каакам — колючка; каакена — колючкой; ива — подобно этому; двайам — оба; ча — также; апи — хотя; ӣиту — управляя; самам — равно.

yayā — to, čím; aharat — odebral; bhuvaḥ — světa; bhāram — zátěž; tām — to; tanum — tělo; vijahau — opustil; ajaḥ — nezrozený; kaṇṭakam — trn; kaṇṭakena — trnem; iva — jako; dvayam — oba; ca — také; api — i když; īśituḥ — vládnoucí; samam — stejné.

Перевод

Překlad

Верховный нерожденный, Господь Шри Кришна, заставил членов династии Яду покинуть свои тела, чем облегчил бремя мира. Это похоже на то, как одну колючку вытаскивают с помощью другой, хотя для того, кто это делает, обе они одинаковы.

Pán Śrī Kṛṣṇa, nejvyšší nezrozená bytost, způsobil, že členové yaduovské dynastie opustili svá těla, a tak zmírnil zátěž světa. Bylo to jako kdyby trnem vytahoval trn, třebaže pro Něj jsou oba trny stejné.

Комментарий

Význam

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур предполагает, что такие риши, как Шаунака и другие, слушавшие «Шримад-Бхагаватам» от Суты Госвами в Наймишаранье, огорчились, услышав о том, что Ядавы погибли в безумии опьянения. Чтобы избавить их от этих переживаний, Сута Госвами заверил их, что это Сам Господь побудил членов династии Яду оставить свои тела и тем самым облегчить бремя мира. Господь и Его вечные спутники явились на Земле, чтобы помочь управляющим полубогам избавить мир от бремени. Поэтому Он поручил некоторым близким к Нему полубогам явиться в семье Яду и служить Его великой миссии. Когда миссия была завершена, полубоги по воле Господа оставили свои материальные тела, перебив друг друга в безумии опьянения. Полубоги привыкли пить сома-расу, поэтому им знакомо вино и опьянение. Иногда из-за своей привязанности к одурманивающим средствам они попадают в трудное положение. Однажды на сыновей Куверы за то, что они были пьяны, обрушил свой гнев Нарада, но позже по милости Господа Шри Кришны к ним вернулся их изначальный облик. Эта история описана в Десятой песни. В глазах Верховного Господа и асуры, и полубоги равны, но полубоги послушны Господу, а асуры нет. Поэтому пример колючки, которую вытаскивают с помощью другой колючки, вполне уместен. Одна колючка, впившаяся Господу в ногу, несомненно, досаждает Ему, а другая колючка, с помощью которой можно вытащить этот досаждающий предмет, безусловно, оказывает Господу услугу. Таким образом, несмотря на то что каждое живое существо — составная частичка Господа, тот, кто досаждает Ему, словно колючка, называется асуром, а тот, кто добровольно служит Господу — деватой, или полубогом. В материальном мире деваты и асуры постоянно враждуют, и Господь всегда спасает деват от рук асуров. Но и те и другие находятся во власти Господа. Этот мир полон живыми существами двух видов, и миссия Господа — всегда, когда бы в том ни возникла необходимость, защищать деват и уничтожать асуров на благо и тем и другим.

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura se ṛṣiové jako Śaunaka a další, kteří naslouchali Śrīmad-Bhāgavatam od Sūty Gosvāmīho v Naimiṣāraṇyi, necítili dobře, když slyšeli, jak Yaduovci zemřeli v šílenství opilosti. Aby zmírnil jejich mentální bolest, Sūta Gosvāmī je ujistil, že to Pán přiměl členy yaduovské dynastie k tomu, aby opustili svá těla, kterými měli zmírnit zátěž světa. Pán a Jeho věční společníci se zjevili na Zemi, aby pomohli vládnoucím polobohům odstranit břímě světa. Pán proto povolal některé blízké důvěrné polobohy, aby se zjevili v yaduovské rodině a sloužili Mu v Jeho velkém poslání. Jakmile byla mise ukončena, polobozi vůlí Pána opustili svá hmotná těla tím, že mezi sebou bojovali šílení opilostí. Polobozi jsou zvyklí pít omamný nápoj soma-rasa, takže pití vína a opilost jim nejsou neznámé. Někdy se za své požívání omamných látek dostávají do nesnází. Synové Kuvery se jednou za svoji opilost dočkali Nāradova hněvu, ale později znovu získali svoji původní podobu milostí Pána Śrī Kṛṣṇy. Tento příběh najdeme v desátém zpěvu. Pro Nejvyššího Pána jsou asurové i polobozi stejní, ale polobozi Pána poslouchají, zatímco asurové nikoliv. Příklad vytahování trnu jiným trnem je proto zcela na místě. Jeden trn, který se Pánovi zabodl do nohy, je pro Něj jistě nepříjemný, a druhý trn, který odstraňuje tyto rušivé prvky, Pánovi jistě prokazuje službu. Takže i když je každá živá bytost nedílnou částí Pána, ten, kdo Pána bodá, se nazývá asura, a ten, kdo Pánovi dobrovolně slouží, se nazývá devatā neboli polobůh. V hmotném světě spolu asurové a devatové vždy bojují a Pán vždy zachraňuje devaty z rukou asurů. Obě skupiny jsou však pod vládou Pána. Svět je plný těchto dvou druhů živých bytostí, a posláním Pána je vždy chránit devaty a ničit asury, když je to na světě potřeba, a tak činit dobro pro všechny.