Skip to main content

ТЕКСТ 9

Sloka 9

Текст

Verš

кай вттй вартита ва
чарадбхи кшити-маалам
тӣртхни кшетра-мукхйни
севитнӣха бхӯтале
kayā vṛttyā vartitaṁ vaś
caradbhiḥ kṣiti-maṇḍalam
tīrthāni kṣetra-mukhyāni
sevitānīha bhūtale

Пословный перевод

Synonyma

кай — какими; вттй — средствами; вартитам — поддерживал существование; ва — о ты; чарадбхи — странствуя; кшити- маалам — по Земле; тӣртхни — местах паломничества; кшетра-мукхйни — главных святых местах; севитни — твое служение; иха — в этом мире; бхӯтале — на этой планете.

kayā — jakými; vṛttyā — prostředky; vartitam — udržoval při životě; vaḥ — sebe; caradbhiḥ — během cest; kṣiti-maṇḍalam — po zemském povrchu; tīrthāni — poutní místa; kṣetra-mukhyāni — hlavní svatá místa; sevitāni — tvoje služba; iha — v tomto světě; bhūtale — na této planetě.

Перевод

Překlad

Как ты поддерживал свое существование, путешествуя по Земле? В каких святых местах и местах паломничества ты нес служение?

Z čeho jsi žil, když jsi putoval celou zemí? Na jakých svatých a poutních místech jsi sloužil?

Комментарий

Význam

Видура покинул дворец, чтобы удалиться от домашних дел, в особенности от политических интриг. Как уже говорилось, Дурьйодхана фактически оскорбил его, назвав сыном шудрани, хотя определенная вольность по отношению к собственной бабушке до некоторой степени позволительна. Хотя мать Видуры и была шудрани, она приходилась Дурьйодхане бабушкой, а подобные шутки между бабушкой и внуками иногда допускаются. Но так как это замечание основывалось на реальном факте, оно было неприятно Видуре, и он счел его прямым оскорблением. Поэтому он решил покинуть отчий дом и приготовиться к отречению от мира. Эта подготовительная стадия называется ванапрастха-ашрамом, или жизнью в удалении от дел, посвященной путешествиям по святым местам всего мира. В святых местах Индии: Вриндаване, Хардваре, Джаганнатха Пури и Праяге — живут многие великие преданные, и для тех, кто стремится к духовному прогрессу, там по-прежнему существуют бесплатные кухни. Махараджа Юдхиштхира хотел знать, получал ли Видура пищу из таких бесплатных кухонь (чхатр).

Vidura odešel z paláce, aby neměl nic společného s rodinnými starostmi a zvláště s politickými úklady. Jak jsme se už zmínili, Duryodhana ho urazil tím, že ho nazval synem śūdrāṇī, třebaže o babičce se někdy může mluvit volně. Vidurova matka, která byla śūdrāṇī, byla Duryodhanovi babičkou, a mezi babičkou a vnoučaty může docházet k žertům, ale jelikož zde šlo o skutečnost, Vidurovi to nebylo příjemné a tato poznámka pro něho znamenala přímou urážku. Rozhodl se proto opustit svůj dům a připravit se na životní stav odříkání. Toto přípravné období se nazývá vānaprastha-āśram neboli odříkavý život naplněný cestami a návštěvami posvátných míst po celé zemi. Na svatých místech v Indii, jako ve Vṛndāvan, Hardwar, Jagannātha Purī a Prayāg, žije mnoho velkých oddaných, a dodnes tam jsou místa, kde se vaří zdarma pro ty, kteří si přejí dělat duchovní pokroky. Mahārāja Yudhiṣṭhira se ptal na to, zda Vidura ke své obživě využíval milosti těchto domů, kde se rozdává jídlo (chater).