Skip to main content

ТЕКСТ 5

Sloka 5

Текст

Verš

та экад ту мунайа
пртар хута-хутгнайа
сат-кта сӯтам сӣна
папраччхур идам дарт
ta ekadā tu munayaḥ
prātar huta-hutāgnayaḥ
sat-kṛtaṁ sūtam āsīnaṁ
papracchur idam ādarāt

Пословный перевод

Synonyma

те — эти мудрецы; экад — однажды; ту — но; мунайа — мудрецы; прта — утром; хута — разведя; хута-агнайа — жертвенный огонь; сат-ктам — должное почтение; сӯтам — Шри Суте Госвами; сӣнам — восседавшему; папраччху — вопрошали; идам — так (о следующем); дарт — с надлежащим уважением.

te — tito mudrci; ekadā — jednoho dne; tu — však; munayaḥ — mudrci; prātaḥ — ráno; huta — zažehnout; huta-agnayaḥ — obřadní oheň; sat-kṛtam — patřičné úcty; sūtam — Śrī Sūta Gosvāmī; āsīnam — posazen na; papracchuḥ — otázali se; idam — na toto (co následuje); ādarāt — s náležitým ohledem.

Перевод

Překlad

В один из дней, выполнив свои утренние обязанности, разведя жертвенный огонь и предложив почетное место Шриле Суте Госвами, великие мудрецы с глубоким почтением стали задавать ему следующие вопросы.

Jednoho dne, poté co ukončili své ranní povinnosti zažehnutím obřadního ohně, nabídli velcí mudrci úctyhodné místo k sezení Śrīlovi Sūtovi Gosvāmīmu a otázali se ho s velkou pokorou na následující.

Комментарий

Význam

Утро — самое благоприятное время для духовной деятельности. Великие мудрецы предложили рассказчику «Бхагаватам» почетное место на возвышении, которое называется вьясасаной, то есть местом Шри Вьясадевы, изначального духовного наставника всех людей. Другие наставники считаются его представителями. Представитель Шри Вьясадевы — это тот, кто способен в точности передать его точку зрения. Шри Сута Госвами услышал послание «Бхагаватам» от Шрилы Шукадевы Госвами, который получил его от Шри Вьясадевы. Всех подлинных представителей Шри Вьясадевы в цепи ученической преемственности следует считать госвами. Эти госвами обуздали свои чувства и неуклонно следуют по пути предыдущих ачарьев. В своих лекциях они не дают произвольных толкований «Бхагаватам». Напротив, они очень тщательно несут свое служение, следуя по стопам своих предшественников, от которых в неискаженном виде получили это духовное послание.

Ráno je nejlepší dobou k vykonávání duchovní služby. Velicí mudrci nabídli přednášejícímu Śrīmad-Bhāgavatamu na projev úcty vyvýšené místo k sezení, které se nazývá vyāsāsan, sedátko Śrī Vyāsadeva. Śrī Vyāsadeva je původní učitel všech lidí a ostatní učitelé jsou jeho zástupci. Zástupcem může být jen ten, kdo je schopen Śrī Vyāsadevovo učení dokonale předložit. Śrī Vyāsadeva vštípil poselství Śrīmad-Bhāgavatamu Śukadevovi Gosvāmīmu, a od něho se pak učil Śrī Sūta Gosvāmī. Všichni zplnomocnění zástupci Śrī Vyāsadeva v učednické posloupnosti jsou gosvāmī. Gosvāmī je člověk schopný opanovat své smysly a držet se cesty, kterou vytyčili předešlí ācāryové. Gosvāmī nemohou dávat přednášky o Bhāgavatamu jen tak podle svého umínění. Naopak. Pečlivě se snaží vykonat svou službu následováním svého předchůdce, který jim duchovní poselství předal tak, jak je.

Слушатели «Бхагаватам» вправе задавать рассказчику вопросы, чтобы уяснить значение услышанного, но этого не следует делать вызывающе. Вопросы необходимо задавать с большим почтением к рассказчику и к самому предмету. Это же рекомендуется и в «Бхагавад-гите». Трансцендентную науку следует постигать, смиренно слушая надлежащие источники. Поэтому мудрецы обратились к Суте Госвами с великим почтением.

Ten, kdo naslouchá Bhāgavatamu, je samozřejmě oprávněn klást otázky, aby správně porozuměl významu. Nelze je však klást vyzývavě. Je nutno se tázat se vší úctou k vypravěči i k námětu. Bhagavad-gītā tento pokorný postoj též doporučuje. Transcendentálním věcem se jednoduše musíme naučit pokorným nasloucháním ze správného zdroje. Z tohoto důvodu se mudrci s patřičnou úctou obrátili na Sūtu Gosvāmīho.