Skip to main content

ТЕКСТ 98

Text 98

Текст

Verš

випра кахе, — мӯркха ми, абдртха н джни
уддхуддха гӣт паи, гуру-дж мни’
vipra kahe, — mūrkha āmi, śabdārtha nā jāni
śuddhāśuddha gītā paḍi, guru-ājñā māni’

Пословный перевод

Synonyma

випра кахебрахман отвечает; мӯркха ми — я неграмотен; абда-артха — смысла слов; н джни — не понимаю; уддха-ауддха — то правильно, то нет; гӣт — «Бхагавад-гиту»; паи — читаю; гуру-дж — <&> наказ духовного учителя; мни’ — памятуя.

vipra kahebrāhmaṇa odvětil; mūrkha āmi — jsem nevzdělaný; śabda-artha — význam slov; jāni — neznám; śuddha-aśuddha — někdy správně, někdy nesprávně; gītāBhagavad-gītu; paḍi — čtu; guru-ājñā — nařízení mého duchovního mistra; māni' — přijímající.

Перевод

Překlad

Брахман ответил: «Я неграмотен и не понимаю смысла слов „Бхагавад-гиты“, поэтому иногда я произношу их правильно, а иногда нет. В любом случае я делаю это, потому что так мне велел духовный учитель».

Brāhmaṇa odpověděl: „Jsem nevzdělaný, a proto neznám význam slov. Někdy čtu Bhagavad-gītu správně, jindy nesprávně, ale v každém případě to dělám na pokyn svého duchovního mistra.“

Комментарий

Význam

Перед нами хороший пример человека, который достиг такого успеха, что смог привлечь внимание Шри Чайтаньи Махапрабху, даже читая «Бхагавад-гиту» неправильно. Духовная деятельность этого брахмана не зависела от таких материальных факторов, как правильное произношение. Своим успехом он был обязан тому, что неукоснительно следовал наставлениям духовного учителя.

Toto je dobrý příklad člověka, který byl tak úspěšný, že dokázal upoutat pozornost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, i když četl Bhagavad-gītu nesprávně. Jeho duchovní činnosti nezávisely na hmotných ohledech, jako je správná výslovnost, ale na přísném následování pokynů duchovního mistra.

йасйа деве пар бхактир
йатх деве татх гурау
тасйаите катхит хй артх
праканте махтмана
yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ

«Лишь тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и в духовного учителя, сам собой открывается смысл ведического знания» (Шветашватара-упанишад, 6.23).

„Jen těm velkým duším, které mají naprostou víru v Pána i v duchovního mistra, se automaticky vyjeví veškerý smysl védského poznání.“ (Śvetāśvatara Up. 6.23)

Истинный смысл слов «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» может открыться только тому, кто неукоснительно выполняет наставления духовного учителя и столь же твердо верит в Верховную Личность Бога. Иными словами, секрет успеха в духовной жизни заключается в верности как Кришне, так и духовному учителю.

Význam slov Bhagavad-gīty nebo Śrīmad-Bhāgavatamu je skutečně vyjeven tomu, kdo přísně následuje pokyny duchovního mistra a má stejnou víru i v Nejvyšší Osobnost Božství. Víra v Kṛṣṇu i duchovního mistra je jinými slovy tajemstvím úspěchu v duchovním životě.