Skip to main content

ТЕКСТ 73

Text 73

Текст

Verš

ӣваре тад-адхӣнешу
блиешу двишатсу ча
према-маитрӣ-кпопекш
йа кароти са мадхйама
īśvare tad-adhīneṣu
bāliśeṣu dviṣatsu ca
prema-maitrī-kṛpopekṣā
yaḥ karoti sa madhyamaḥ

Пословный перевод

Synonyma

ӣваре — по отношению к Верховной Личности Бога; тат-адхӣнешу — людям, которые полностью погрузились в сознание Кришны; блиешу — начинающим или невежественным; двишатсу — тем, кто с враждебностью относится к Кришне и преданным Кришны; према — любовь; маитрӣ — дружба; кп — милость; упекш — пренебрежение; йа — любой, кто; кароти — делает; са — он; мадхйама — преданный второй категории.

īśvare — Nejvyšší Osobnosti Božství; tat-adhīneṣu — těm, kdo se plně oddali rozvoji vědomí Kṛṣṇy; bāliśeṣu — začátečníkům či nevědomým; dviṣatsu — těm, kdo chovají zášť vůči Kṛṣṇovi a Jeho oddaným; prema — lásku; maitrī — přátelství; kṛpā — milost; upekṣā — přehlížení; yaḥ — každý, kdo; karoti — činí; saḥ — on; madhyamaḥ — oddaný druhé třídy.

Перевод

Překlad

„Преданный промежуточной, или второй, категории проявляет любовь к Верховной Личности Бога, дружеские чувства ко всем преданным, сострадание к начинающим преданным и невежественным людям и сторонится тех, кто ненавидит преданное служение“.

„  ,Oddaný druhé třídy neboli prostřední oddaný dává najevo svou lásku k Nejvyšší Osobnosti Božství, je přátelský ke všem oddaným, milostivý k začátečníkům a nevědomým lidem, a nevšímá si těch, kdo chovají zášť vůči oddané službě.̀  “

Комментарий

Význam

Это снова цитата из «Шримад-Бхагаватам» (11.2.46). Данное утверждение было сделано великим мудрецом Нарадой, когда он рассказывал Васудеве о преданном служении. Первоначально эта тема обсуждалась царем Ними, правителем Видехи, с девятью Йогендрами.

Toto je také citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.46). Tuto definici vyslovil velký světec Nārada, když promlouval k Vasudevovi o oddané službě. Původně o tomto tématu hovořil Nimi, král Vidéhy, s devíti Yogendry.